Andre møte i gruppen

Andre møte var et heldagsmøte og ble gjennomfør 5. januar 2017.

Første del: Fordeler og ulemper ved dagens organisering for studiekvalitet, kvalitet i forskningen, faglig og kunstnerisk utviklingssamarbeid, innlegg fra Arnfinn Sundsfjord, Trude Haugli og Wenche Kjæmpenes.

Diskusjonstema: Hvordan påvirkes studiekvalitet, kvalitet i forskningen og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid av måten vi er organisert på i dag? 

Del to: Modeller og erfaringer fra andre læresteder, innlegg ved Sveinung Eikeland 

Diskusjonstema: Er det erfaringer/organisasjonsmodeller fra andre universitet som er relevante for oss?  

Del tre: Fusjoner og fusjonserfaringer, innlegg fra Peter Arbo og Jørgen Fossland

Diskusjonstema:  Har vi hentet ut organisasjonens fulle potensial på studiekvalitet, kvalitet i forskningen og faglig og kunstnerisk utviklingssamarbeid? På hvilken måte påvirker organisasjonsstrukturen dette?  

Del fire: Diskusjon om tema fra mandatet 

Diskusjonstema: Ut i fra dagens innlegg og diskusjoner, hva kan vi si om: 

    • Fakultetenes rolle og funksjon ved UiT  
    • Forholdet mellom strategisk styringsevne og organisasjonsstruktur  

Del fem:  Oppsummering og videre arbeid