Campusorganisering

Styresaken om fremtidig campusadministrasjon i Alta og Harstad har i oktober/november 2017 vært ute på høring. Høringssvarene er nå kommet inn.

Her kan du lese høringsbrevet og høringsnotatet som ble sendt ut i forbindelse med høringen.

I høringsnotatet foreslår universitetsdirektøren en modell som innebærer at utvalgte administrative oppgaver som ellers ville blitt løst av den regulære linjeorganiserte administrasjonen på nivå 1 – 3 løses av en egen campusadministrativ enhet, med en stedlig leder (campusdirektør) som rapporterer til universitetsdirektøren.
Oppgavene som legges til campusadministrasjonen kan enten være:
a) stedlige oppgaver som er felles for hele campus og som det er vanskelig å fordele ut fra
linjeorganisatoriske prinsipper, og…
b) oppgaver som isolert sett er enkel å fordele i linjen men som kan tilknyttes en
campusadministrasjon for å skape større arbeidsfellesskap og/eller bedre og mer effektiv
ressursutnyttelse.

Det påpekes også at opprettelsen av en campusadministrasjon også må ses i sammenheng med Adm2020.

Du kan lese høringssvarene nederst på denne siden.

BAKGRUNN

I forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang satte universitetsdirektøren ned en gruppe som skulle se på  organiseringen av campus ved UiT. Gruppen startet sitt arbeid 16. desember 2016, og leverte sin rapport til universitetsdirektøren 15. februar 2017. 

Gruppen ble ledet av viserektor Sveinung Eikeland og hadde følgende sammensetning: 

 • Sveinung Eikeland (leder)
 • Jørn Wroldsen (NTNU)
 • Karl Erik Arnesen
 • Nina Emaus
 • Tore Nesheim
 • Ragnhild Johanne Rensaa
 • Målfrid Baik, NHO
 • Terje Aspen
 • Arne Gjengedal, arbeidstakerorganisasjonene
 • Hilde-Gunn Londal, arbeidstakerorganisasjonene
 • Sara Kristine Nilsen, studentrepresentant

Gruppen fikk i oppdrag å presentere forslag som skal bidra til å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene ved UiT (gruppens mandat er vedlagt).

Torsdag 29. juni 2017 vedtok universitetsstyret at UiT skal redusere antallet fakulteter fra åtte til seks. Det betyr at det ikke blir fakultetsadministrasjon i Alta eller Harstad, men universitetsdirektøren ser likevel behov for å ha en felles administrasjon for den faglige virksomheten som pågår på disse to studiestedene. Universitetsdirektøren utredet saken, før den ble sendt på høring i oktober 2017.
Vedlegg: