Disse fikk priser på rektors sommerfest

Nils Aarsæther, Torbjørn Eltoft, Lena Bendiksen, Nanna Hauksdottir, John Sigurd Svendsen, Hilde Blix og Kathrin Hopmann fikk velfortjent heder på rektors sommerfest da de vant en av UiTs priser.
Utsi, Inger Elin Kristina
Publisert: 14.06.17 15:29 Oppdatert: 14.06.17 21:35

John Sigurd Svendsen (t.v.), Kathrin Hopmann, Nils Aarsæther, rektor Anne Husebekk, Torbjørn Eltoft, Lena Bendiksen, prorektor Wenche Jakobsen og Hilde Blix under dagens sommerfest.
John Sigurd Svendsen (t.v.), Kathrin Hopmann, Nils Aarsæther, rektor Anne Husebekk, Torbjørn Eltoft, Lena Bendiksen, prorektor Wenche Jakobsen og Hilde Blix under dagens sommerfest. Foto: Lars Åke Andersen

Totalt var det 23 nominasjoner til årets priser. Hver av prisene er på 50 000 kroner, samt et diplom. Det er universitetsstyret som velger prisvinnerne, og prorektor Wenche Jakobsen sto for utdelingen av de seks prisene.

Årets vinnere er:

  • Formidlingsprisen: Nils Aarsæther
  • Forsknings- og utviklingsprisen: Torbjørn Eltoft
  • Utdanningsprisen: deles mellom Lena Bendiksen og Nanna Hauksdottir
  • Likestillingsprisen: Hilde Blix
  • Innovasjonsprisen: John Sigurd Svendsen
  • Pris til yngre forsker: Kathrin Hopmann

Juryens begrunnelse: 

Professor Nils Aarsæther – formidlingsprisen:

Nils Aarsæther får blomster av Anne Husebekk.
Nils Aarsæther får blomster av Anne Husebekk. Foto: Lars Åke Andersen

Vinneren av Formidlingsprisen 2017 kan med rette kalles en av UiTs pionerer. Få kan matche vedkommende når det kommer til omfang av avisinnlegg og omtaler. Vinnerens faglige innlegg i aviser og andre formidlingskanaler har et imponerende omfang og strekker seg minst 30 år tilbake i tid. Prisvinneren tar stadig opp aktuelle tema som for eksempel Brexit og regionreformen og formidler til publikum på en forbilledlig måte.

Vinneren av årets formidlingspris får denne på grunn av sitt lange og utrettelige engasjement for formidling av forskning til særlig nordnorske kommuner og lokalsamfunn og, for å gjøre eget fagmiljø, fakultetet og universitetet synlig som en aktiv bidragsyter i lokal og regional samfunnsutvikling. Vinneren er en motivator for kollegaer og studenter.

Vinneren er en nasjonal kompetanse, en av de viktigste akademiske stemmene vi har ved UiT. Vedkommendes formidling bidrar til å løfte universitetets anseelse. Vinneren er uredd og kritisk, også til egen institusjon, og har i alle år vært en tydelig debattant i offentligheten.

Professor Torbjørn Eltoft – forsknings- og utviklingsprisen:

Torbjørn Eltoft fikk forsknings- og utviklingsprisen.
Torbjørn Eltoft fikk forsknings- og utviklingsprisen. Foto: Lars Åke Andersen

Vinneren av Forsknings- og utviklingsprisen for 2017 får denne på bakgrunn av sin vitenskapelige produksjon innen statistisk signal -og bildebehandling og for sin rolle som forskningsleder og arkitekt bak etableringa av forskningsgruppa for jordobservasjon ved institutt for fysikk og teknologi – CIRFA.

Vinneren har det siste tiåret vært sentral i oppbyggingen av forskningsgruppa som nå er et svært anerkjent fagmiljø internasjonalt innenfor statelitt/fjernmåling i arktiske strøk. Fagmiljøet bedriver utstrakt tverrfaglig aktivitet som binder gruppa sammen med instituttsektoren, fagetater, industri samt viktige nasjonale og internasjonale akademiske fagmiljøer. Tildelingen av Norges forskningsråds Senter for forskningsdrevet innovasjon (CIRFA) i 2015 er prestisjefylt og viser at den vitenskapelige kvaliteten i forskningen vurderes å ligge på høyt internasjonalt nivå og at det foreligger et stort potensial for innovasjon og verdiskaping.

Vinneren beskrives som en støttende, raus og lite selvsentrert forskningsleder. Vedkommende tar på seg verv og oppgaver og bygger opp sine medarbeidere på en unik måte. 

Professor Lena Bendiksen og universitetslektor Nanna Hauksdottir - utdanningsprisen:

Årets utdanningspris deles mellom to verdige mottakere som begge får prisen for sitt fremragende, sterke og langvarige engasjement for undervisnings- og utdanningskvalitet gjennom mange år.

Lena Bendiksen fikk utdanningsprisen sammen med Nanna Hauksdottir, som ikke var tilstede på sommerfesten.
Lena Bendiksen fikk utdanningsprisen sammen med Nanna Hauksdottir, som ikke var tilstede på sommerfesten. Foto: Lars Åke Andersen

Den ene mottageren er en dyktig og etterspurt foreleser. Vedkommendes undervisning får alltid svært god evaluering, både blant studentene og i kvalitetssikringssystemer. Vinneren har vært sentral i utviklingen av nye studieplaner og nye virkemidler og metoder, herunder etablering av nyskapende og nettbaserte undervisningsemner. Prisvinneren er medforfatter på en pedagogisk lærebok og var sentral i prosessen da Det juridiske fakultet fikk tildelt UiTs første «Fyrtårnsmidler» i 2015 for prosjektet «Kompetanse og læringsutbytte».

Den andre mottageren har planlagt, gjennomført og revidert store utviklingsprosjekter tilknyttet utdanning både på fysioterapiutdanningen og fellesemnet for alle studenter ved Helsefak. Vinneren har stor pedagogisk innsikt og tar stort ansvar lokalt, nasjonalt og deltar aktivt på den internasjonale arena i kunnskapsdiskursen rundt tverrprofesjonell samarbeidslæring, samhandling, kvalitet i utdanning og studentaktiv læring. Vinneren er en god lagspiller som evner å la sine medspillere komme til med egen kompetanse, samtidig som hun driver arbeidet stødig fremover i gode prosesser.

De to prisvinnerne er begge på mange måter pionerer og tydelige drivkrefter i hvert sitt miljø. De to oppfyller på hvert sitt fagområde utdanningsprisens formål på en utmerket måte. De har over mange år stått bak et nyskapende arbeid med hensyn til tiltak, virkemidler og metoder, og kan vise til gode resultater. De sitter begge i en rekke råd og utvalg på universitetet og bidrar med sin innsikt i mange ulike sammenhenger. Begge nominasjonene har bred støtte fra ulike miljøer, ikke minst fra studentene. 

Professor John Sigurd Svendsen – innovasjonsprisen:

Prorektor Wenche Jakobsen og prisvinner John Sigurd Svendsen.
Prorektor Wenche Jakobsen og prisvinner John Sigurd Svendsen. Foto: Lars Åke Andersen

Vinneren av UiTs innovasjonspris for 2017 har siden tidlig 1990-tall hatt molekyler med antibikrobiell aktivitet som forskningsfokus. Oppdagelsen av at små peptider både kan ha antimikrobiell effekt og kan drepe kreftceller var bakgrunnen for at selskapet Lytix Biopharma AS i 2003 ble etablert i samarbeid med UiT og UNN. Selskapet har nå kreftmedisin til klinisk utprøving, og er ett av selskapene som har utløst flest midler fra Norges forskingsråd, Skattefunn og Innovasjon Norge. Vinneren har senere vært med å etablere andre selskaper som fokuserer på legemiddelutvikling; AmiCoat og Pharmasum. Alle selskapene har en betydelig forskningsaktivitet, og forskningen i Lytix Biopharma har resultert i flere doktorgrader.

Les også: En suksesshistorie

Prisvinneren videreutvikler også sin forskningsaktivitet og han er en ivrig formidler av sine erfaringer som forsker, innovatør og gründer, både i akademiske kretser og i mer populærvitenskapelige forum.

Vinneren har vist stor evne både til innovasjon og næringsutvikling, og er derfor en utmerket kandidat for innovasjonsprisen. Han er en kilde til inspirasjon for andre som ønsker å få sin forskning tatt i bruk i nærings- og samfunnsliv. 

Dosent Hilde Blix – likestillingsprisen:

Hilde Blix mottok likestillingsprisen.
Hilde Blix mottok likestillingsprisen. Foto: Lars Åke Andersen

Vinneren av Likestillingsprisen for 2017 får denne for sin kreativitet og sitt innovative arbeid for likestilling og kjønnsubalanse i akademia innenfor pedagogikk og vitenskap generelt og særlig innenfor fagområdet kunst og musikk.

Hun bidrar til å tilrettelegge for kunnskapsbygging og tiltak for å forbedre kjønnsbalansen ved kunstutdanningene. Hun utvikler stadig nye og innovative strategier for å påpeke uønsket og ubevisst kjønnsubalanse i undervisning og forskning. Vedkommende har laget en mentorgruppe for kvinner som søker toppstilling i kunstfag. Her tilrettelegger vinneren for å bygge opp kandidatenes selvbilde, få dem til å tro på faglig styrke og utvikle strategier for å utvikle sine kunstneriske forskningsprosjekter. Hun er opptatt av å finne nye, innovative formidlingsformer, arbeider med «Framsnakk» som likestillingstiltak og setter søkelyset på kompetente kvinner via blant annet artikler på Wikipedia og Facebook.

Vinneren er grunnleggende opptatt av likestilling i alt sitt arbeid. Det har kommet til uttrykk i hennes engasjement som medlem i fakultetsstyret, tilsettingsutvalg og programstyret for musikk. Det er blant annet hennes sin fortjeneste at det nå foreligger et eget valgemne – Musikk og kjønn – i fagstudiet i musikkutøving – bachelor.  

Kathrin Hopmann – prisen for yngre forsker:

Kathrin Hopmann fikk prisen for yngre forsker.
Kathrin Hopmann fikk prisen for yngre forsker. Foto: Lars Åke Andersen

Vinneren av årets Pris til yngre forsker er en eksepsjonell, ung forsker ved UiT. Vedkommende har en imponerende vitenskapelig produksjon bak seg innen forskningsfeltet teoretisk kjemi med blant annet 38 artikler i vitenskapelige tidsskrifter med svært høy kvalitet, de fleste som første- eller eneforfatter, og har i tillegg vært forfatter til kapitler i tre bøker innen fagfeltet. Publiseringsaktiviteten er så omfattende at den kun slås av seniorer som har store forskningsgrupper i ryggen.

Vedkommende har vunnet fram på store konkurransearenaer for forskningsfinansiering, herunder FRIPRO i 2014. Vinneren stod tidlig frem som en selvstendig forsker og er nå i ferd med å etablere sin egen forskningsgruppe.

Prisvinnerens fremragende forskningsresultater og inkluderende holdning til kollegaer gir stor inspirasjon, spesielt til andre unge forskertalenter. Vedkommende inviterer til samarbeid på tvers av forskningsgrupper og drar betydelige lass for miljøet og fellesskapet. Forskningsfeltet som vinneren representerer er spesielt underrepresentert når det gjelder kvinner. Mottakeren av årets pris har engasjert seg i arbeidet med å sette fokus på dette gjennom foredrag og bidrag som gjesteredaktør i tidsskrifter. Hun bidrar også aktivt innen formidling av forskning og kjemi som fag.

Les mer om UiT sine priser her

Utsi, Inger Elin Kristina
Publisert: 14.06.17 15:29 Oppdatert: 14.06.17 21:35
Vi anbefaler