Samiske barns rett til en fremtid og det grønne skiftet

Gilbert undersøker skjæringspunktene mellom menneskerettigheter, urfolksrett og utbygging av grønn energi.

Gilbert Ajebe Akame ser inn mot kamera utenfor et bygg ved UiT
Gilbert Ajebe Akame Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 20.05.24 09:00 Oppdatert: 27.05.24 16:41
Klima Lov og rett Urfolk

Forholdet mellom menneskerettigheter og klimaendringer er mer aktuelt enn noensinne, spesielt i kjølvannet av menneskerettighetsdomstolens avgjørelse i saken KlimaSeniorinnen mot Sveits. I denne saken saksøkte eldre kvinner den sveitsiske staten for å ikke ha beskyttet deres rett til liv og helse mot klimaendringer.

Urfolksrettigheter og utbygging

I en rekke land kompliseres bildet ytterligere ved at urfolksrettigheter skal ivaretas ved utbygging av grønn energi. I en norsk kontekst eksemplifiseres dette av Fosen-dommen, der Høyesterett slo fast at to vindkraftanlegg utgjorde en krenkelse av sørsamiske reindriftsutøveres rett til kultur, i henhold til artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Bakgrunnen for saken var at de to vindkraftanleggene var anlagt i områder benyttet til vinterbeite for reinsdyr.

Dette er noe av bakgrunnen for Gilbert Ajebe Akames doktorgradsprosjekt ved UiT, han skal nemlig undersøke hvilke konsekvenser det grønne skiftet i Norge kan få for samiske barns rett til en fremtid for seg selv og for samisk kultur.

– Målet er å avdekke både utfordringene og mulighetsrommet i skjæringspunktet mellom samiske beiterettigheter og utbygging av grønn energi, forklarer Gilbert.

Barn og unges stemmer avgjørende for fremtiden

En del av prosjektet blir å gjennomføre intervjuer med unge samer. Dette for å kunne bygge på unge samers egne erfaringer, ønsker og drømmer.

– Etter mitt skjønn er det avgjørende at barn og unges stemmer blir hørt i rettsforskningen, særlig når det gjelder å møte fremtidens utfordringer, understreker han.

På bakgrunn av intervjuene planlegger Gilbert å undersøke ulike alternative juridiske og politiske løsninger som kan ivareta både miljømessig bærekraft og unge samers rett til en fremtidig i og med den samiske kulturen.

For slik forskning er UiT Norges arktiske universitet sin beliggenhet i og ledende rolle i studiet av klimaendringers konsekvenser i Arktis perfekt, konstaterer Gilbert avslutningsvis.

Synes du Same- og urfolksrett er interessant?

Det juridiske fakultetet ved UiT har en egen forskningsgruppe for Same- og urfolksrett

Høsten 2024 tilbyr vi spesialfaget JUR-3605 Indigenous People’s Rights som gir 15 studiepoeng. Spesialfag ved UiT er åpne også for studenter i rettsvitenskap ved UiO og UiB. 

Om du er interessert i forskning ved UiT har vi for tiden utlyst en stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap, fristen for å søke er 7. juni 2024.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler