Ny ressurs om brukermedvirkning

Å involvere barn, unge og foreldre som brukere av ulike tjenester i saker som angår dem, kan være utfordrende. RKBU Nord har utviklet en ressurs som skal bistå tjenestene i deres arbeid med brukermedvirkning.

Involvert.no
Skjermdump av Involvert.no Foto: Skjermdump
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.10.21 08:50 Oppdatert: 22.10.21 10:06
Helse og velferd Om UiT

Målgruppen for den nye ressursen Involvert.no er først og fremst fagfolk som jobber med barn og unge innen psykisk helse, barne- og familievern i deres arbeid med brukermedvirkning. Ved hjelp av eksempler fra praksis, opplæringsressurser og forskningsoversikter ønsker RKBU Nord å bidra til at fagfolk skal kunne utvikle sin kompetanse om hvordan man kan iverksette og kvalitetssikre barn og unges rett til medvirkning i praksis.

Instituttleder Monica Martinussen. Foto: Mariann S. Karlsen, UiT

Instituttleder ved RKBU Nord Monica Martinussen og professor Anita Salamonsen, som er redaktør for den nettsiden, ser fram til å kunne tilby denne ressursen til tjenestene. De opplever at de får mange henvendelser om nettopp brukermedvirkning.

–  En ting er at myndighetene er opptatt av at vi skal bistå tjenestene i arbeidet med brukermedvirkning, men den viktigste begrunnelsen er at vi skal bidra til bedre psykisk helse blant barn og unge. Brukermedvirkning er en viktig del av dette bildet. Når vi skal bistå tjenestene med å jobbe systematisk med brukermedvirkning, blir en slik ressurs viktig. Det er viktig at brukermedvirkning ikke bare blir et ord, men at man mener noe med det, sier Martinussen.

Rett til å bli hørt

Barn og unges rett til å bli hørt når de er brukere av offentlige tjenester er en del av menneskerettighetsbestemmelsene og det finnes egne bestemmelser om dette både i FNs barnekonvensjon og i Grunnloven. Få er uenige i at brukermedvirkning er et godt ideal. Hva barn og unges medvirkning egentlig skal bety i for eksempel en behandlingssituasjon eller en barnevernssak kan imidlertid ofte være utfordrende å bli enige om. Ifølge Salamonsen etterlyser fagfolk i tjenestene undervisningstilbud om hvordan man kan omsette idealet i praksis.

Professor Anita Salamonsen er redaktør for den nye ressursen Involvert.no. Foto: Stig Brøndbo, UiT

– Iverksetting av barn og unges medvirkning kan i praksis føre fagfolk opp i mange interne diskusjoner og etiske dilemmaer. Retten til å medvirke er for eksempel ikke det samme som et krav om å medvirke. Å delta betyr heller ikke at man får bestemme, men forskning viser at når brukere blir involvert opplever de at det motiverer og at det har positiv effekt på selvopplevd helse og livskvalitet, sier professor Anita Salamonsen.

Forskningsprosjekter

I tillegg til å lansere ressursen Involvert.no, jobber RKBU Nord også med et nytt forskningsprosjekt om brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge. Resultatene fra denne forskningen vil på sikt bidra til videre utvikling av undervisningstilbudet på involvert.no. RKBU Nord har også andre forskningsprosjekter som bidrar til viktig kunnskap om erfaringer med barn og unges medvirkning i offentlige tjenester, som SKO-studien og Høring av barn i mekling. Det omfattende oppdraget Barnevernets undersøkelsesarbeid som nylig er avsluttet inneholder også en rapport om barn og foreldres medvirkning i en barnevernsundersøkelse.

– SKO-studien (Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier) undersøker ulike faktorer som er forbundet med god kvalitet innen kommunale tjenester for barn, unge og deres familier. Studiene viser at foreldrene stort sett var fornøyde, men at de var mindre fornøyde med informasjonen de fikk, samt muligheter for medvirkning, opplyser Martinussen.

Kompetansehevingstiltak

Nå håper RKBU Nord at nettstedet Involvert.no skal gi tjenestene noen verktøy som kan være nyttige i arbeidet med brukermedvirkning. Tjenestene har også anledning til å kontakte instituttet for mer skreddersydde kompetansehevingstiltak i arbeidet med temaet.

– Vi håper at dette skal bli en mye brukt støtte til tjenestene. Involvert.no er utviklet i nært samarbeid med en referansegruppe som består av representanter for tjenester, brukerorganisasjoner, forskere og myndigheter. Ressursen skiller seg fra andre lignende ressurser om brukermedvirkning ved at vi fokuserer spesifikt på utfordringer og hvordan disse kan løses, og ved at vi bruker egenproduserte filmer med tilhørende kompetansehevende spørsmål som viktigste undervisningsressurs. Vi vil i tiden framover evaluere og videreutvikle involvert.no i tett samarbeid med tjenester og brukerorganisasjoner, avslutter Salamonsen.

Lenke til ressurssiden


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultet
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler