Høring av barn i mekling (HBIM)

For mange barn innebærer et brudd mellom foreldrene en stor belastning. Siden så mange familier opplever skilsmisse og familieforandring hvert år, er det viktig å finne frem til gode meklingsordninger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I dette prosjektet studeres meklingsmodellen "Barn i mekling". Kunnskap fra modeller som systematisk involverer barn i mekling er viktig som bakgrunn for vurdering og videreutvikling av både forskrifter og eksisterende praksiser som i større grad sikrer barns rett til å bli hørt i mekling. 


Mål for prosjektet

I dette prosjektet studeres utfall, ressursbruk og brukertilfredshet ved anvendelse av meklingsmodellen “Barn i mekling”. Målet med studien er å få kunnskap om denne meklingsmodellen spesifikt, men også kunnskap om barns deltakelse som er relevant utover denne modellen.

 

Utvalg og metode

Fire meklingskontor deltar i datainnsamlingen: Harstad, Tromsø, Skien og Sandefjord. Informantgrupper: Barn i alderen 7 - 16 år, foreldre, meklere på familievernkontor. Det benyttes både kvantitativ og kvalitative metoder

 

Varighet datainnsamling

Høst 2013- vår 2015
Prosjektet ble delfinansiert av Wøyenstiftelsen i 2014-2015.


PUBLIKASJONER OG NYHETER

Se innslaget om Barn i mekling på God morgen, Norge på TV2 (forutsetter Sumo).

Innslaget kommer ca 29:30 ut i sendingen.

Les artikkelen "Barn er viktige på mekling"

Publiserte tidsskriftsartikler

Astrid Strandbu, Renee Thørnblad. Hva står på spill? Barns deltakelse og budskap i mekling. Fokus på familien 04/ 2015 (v43) s. 271-291.

Astrid Strandbu, Renee Thørnblad og Bjørn Helge Handegård.  Involvering av barn i mekling, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 04/2016 (v14) s. 360-385.

Ubehaget i skilsmissekulturen, sitert i Tiddskrift for Norsk psykologforening.

Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation. Nordic Mediation Research. Editors: Nylund, Anna, Ervasti, Kaijus, Adrian, Lin. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9.s 182 - 08. https://www.springer.com/gp/book/9783319730189

  

Master- og hovedoppgaver basert på data fra HBIM-studien

Barns deltagelse i mekling: Påvirker det samarbeidet mellom foreldrene? Stine Moe Andersen og Tora Kaarbø. Hovedoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi – mai 2015. Veileder: Catharina E A Wang. Biveiledere: Astrid Strandbu og Renee Thørnblad. Institutt for psykologi – Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Barn i mekling, når barnevernet er involvert. Vi vil ha en bra barndom til vi er 18 år.  Kristin Schenk. Masteroppgave i barnevern - mai 2016. Veiledere: Astrid Strandbu og Renee Thørnblad, RKBU Nord, Det helsevitenskaplige fakultet, UiT

Barnesamtalen i Barn i mekling-modellen: En kvalitativ studie av mekleres erfaringer. Reidun Langeland Mikkelsen. Hovedoppgave for graden Cand.Psychol.   Vår 2016. Hovedveileder: Førstelektor Anna Margrete Flåm. Biveiledere: Professor Astrid Strandbu og førsteamanuensis Renee Thørnblad. Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet,UiT

 


Ansvarlig for prosjektet: Renee Thørnblad

PROSJEKTANSVARLIGE

Prosjektleder Renee Thørnblad, førsteamanuensis.
Professor Astrid Strandbu, ILP.