English flag   

FF Helmer Hanssen


Foto for infrastruktur

F/F Helmer Hanssen er bygget som hekktråler med isklasse ICE-1C, senere ombygget til multifunksjonelt forsknings, og undervisningsfartøy. Fartøyet er eid av UiT Norges arktiske universitet med UiT, Havforskningsinstituttet og UNIS som største brukere. Andre nasjonale og internasjonale organisasjoner/grupper kan søke om brukstid på fartøyet.

F/F Helmer Hanssen (ex. Jan Mayen) ble designet av Skipsteknisk AS og ble bygget ved Danyard i 1988. I 1992 ble hun redesignet av Skipsteknisk as og ombygd til forskningsfartøy ved Båtbygg AS. Siden 17 juni 2011 har hun vært eid av UiT Norges arktiske universitet.

Forskningsfasiliteter:

F/F Helmer Hanssen er et multifunksjonelt fartøy designet for forskning og undervisning innen fiskeri, biologi, geologi og oseanografi i åpne og islagte farvann. Skipet er bl.a. utrustet for ressurskartlegging innen fiskeri, redskapsforsøk, ulike geologiske bunnprøvetagninger, og akustiske kartlegginger av havbunn/sedimenter under havbunnen. Utstyr og fasiliteter gjennomgår kontinuerlig utvikling.

Forsknings- og undervisningsaktiviteter:

 1. Biologiske bestandskartlegginger
 2. Geologiske undersøkelser vha. bunnprøver, seismikk og øvrig akustisk utstyr.
 3. Planktonundersøkelser
 4. Redskapsforsøk og redskapsutvikling.
 5. Undersøkelser innen havpattedyr.
 6. Internasjonalt samarbeid
 7. Navigasjonsopplæring.

 

Akustiske transdusere:

 1. Simrad split beam ES38-B, s.b. ES120-7
 2. Kongsberg EM-302 Multistråle ekkolodd
 3. INNOMAR deep-36 Bunnpenetrerende ekkolodd
 4. ADCP RD-VM 75
 5. Fiskerisonar Furuno CSH 70. 180kHz
 6. Trålsonar: Furuno TS-337A

Instrumentering:

 1. Sonar (fiskeri) Furuno colour scanning CSH 70
 2. Ekkolodd (fiskeri) Simrad ER-60 (18/38/120 kHz)
 3. INNOMAR deep-36 Bunnpenetrerende ekkolodd
 4. Strømnings profiler RDI ADCP-75 (Acoustic Doppler Cur. Pro.)
 5. Scanmar CGM redskapssensorer (høyde, skvær, temp,..)
 6. Hydrografi Seabird 911 Plus med kompakt rosett (12 fl.), fluorescence-meter
 7. Satelittkommunikasjon Thrane & Thrane Inmarsat-C, Mini-M satellittelefon
 8. Kongsberg Seapath 330+ Navigation
 9. Kongsberg MRU 5+ Motion Reference Unit
 10. Kongsberg Seatrack 320 3D Seismic GPS transponder
 11. RTS HotShot Seismic Source Synchronizer

Laboratorier og øvrige fasiliteter:

 1. Instrumentrom på ca 55m². Dette er operasjons- og og analysesenteret for alle instrumenter, servere og arbeidsstasjoner. Rommet er også tilrettelagt for undervisning og møter.
 2. Fasiliteter for dykkeroperasjoner med kompressor for 200 og 300 bars flasker.
 3. Rom for reparasjon og vedlikehold av trål- og fiskeriredskaper. Ca. 43m²
 4. Isotoprom, 5,5m². Rom utstyrt for arbeid med radioaktive prøver.
 5. Våtlab, ca 30m², for første håndtering av innkommende prøver innen sedimenter, kjerneprøver,vannprøver og plankton. Utstyrt med elevator til øvrige laboratorier.
 6. Hydrografilaboratorie, ca 13m², Herfra opereres CTD og hydrografisk prøveutstyr via en hydraulisk luke i skutesiden.
 7. Auditorium med pauserom/tv-rom: 40m². Auditorium med sitteplasser for maks antall toktdeltagere. AV-utstyr koblet opp tilsvarende instrumentrom. Auditoriet er forbundet med et pauserom/tv-rom som kombinert gir toktdeltagere et tilrettelagt område for selvstudier, fordypning og fritid.
 8. Klasserom: ca 23m². Med arbeidsstasjoner for toktpersonell og studenter.
 9. Lab1: 30m². Utstyrt for analyser og preparering av prøver innen geologi, plankton og vann.
 10. Lab2: 19m² For analyser og preparering av prøver fra fisk, reker etc.
 11. Lab3 «fiskelab»: 24m². For lengdemåling og veiing av fisk, reker etc.
 12. Fryserom. 4 m². For mindre prøver.
 13. Kjølerom 13 + 3,5m²
 14. Diverse frysebokser for -30° og -80°

Spesialutstyr:

 1. Senkekjøl for akustikkutstyr. Kan senkes 3,5 meter under kjøl.
 2. Kjerneprøvetaker, lengde 6 meter, inntil 4000 meters dyp. Gjennomgående i dekk.
 3. Boxcorer, 50x50cm.
 4. KC Denmark Multicorer, 6x80cm tubes
 5. CTD winch. Kapasitet 4000 meter.
 6. Hydrografiwinch. Kapasitet 3000 meter.
 7. Tauewinch/”skrapewinch”. 1x3 tonn. 3500 meter 12mm wire.
 8. Winch for tråløye. Kapasitet for 2000 meter 11,4 meter wire.
 9. Dobbel trålbane 50m. 4 sweepwincher.
 10. Nettrommel: 1x25 tonn (12,5m³) for pelagisk trål.
 11. Rigget for fisk- og reketråler av kommersiell størrelse, bunn- og pelagiske prøvetragningstråler samt planktontrål.
 12. Lukket utkikkspunkt. Oppvarmet og 360° utsikt 15 meter over havflaten.
 13. BOGE/Reavell, Seismic Compressor, 205 Bar
 14. Luftkanoner, Sercel GI Guns (105) og Sercel Mini-GI Guns (45)
 15. 2D Seismikk (normalt 10 Streamere á 25m)
 16. 3D seismikk (normalt 14 Streamere á 25m)
 17. Streamer winch med separate winch for tauekabel
 18. ION Geophysical DigiBIRD 5010 (dybdekontroll for seismikk)  (2stk.)

Tekniske opplysninger samt utstyr:

 1. Brodekk: 100m² med 360° utsyn
 2. Båtdekk: Instrumentrom, 4 lugarer, vaskeri.
 3. Bakkdekk: 7 lugarer, bysse, messe, dagrom, proviant, vaskeri, ventilasjon, lager for beredskapsutstyr (Polarkode), livbåt, flåtestasjoner og arbeidsbåt/m.o.b-båt.
 4. Shelterdekk: 4 lugarer, hospital, vaskeri, garderobe, tørkerom, trålverksted, trålslipp, verksteder, 3 laboratorier.
 5. Hoveddekk: 6 lugarer, auditorium, undervisningsrom, dagrom/tv-rom, våtlab, kjøl og frys, anlegg for mottak, prosessering og innfrysing av fisk/reker.
 6. Under dekk: Maskinrom, 500m³ fryserom, 200m³ kjølerom samt 150m³ tørrlasterom.

Technical specifications and equipment

General arrangements:

 • Brodekk:
  • 100 m² bro/styrhus
  • 360° utsyn
  • Moderne instrumentering
  • Vinsjkontroll for alle vinsjene med utsyn over dekk
  • Radio rom
  • Oppholdsområde for toktdeltakere

 • Båtdekk:
  • Instrumentrom, dataprosesseringsrom (55 m²)
  • 4 lugarer (Offiserer og toktleder)
  • Vaskerom for personlig utstyr
  • Instrument Room, Data processing area (55 m²)

 • Forecastle deck:
  • 7 cabins (Crew and cruise engineers) 
  • Galley, mess/lounge area
  • Diving room
  • Food storage/coolers-freezers
  • Laundry facility Ventilation room
  • Lifeboat and life rafts, mob-boat.

 • Shelterdekk:
  • 4 lugarer
  • Sykelugar (Hospital),
  • Vaskerom for personlig utstyr
  • Garderobe og tørkerom
  • Dekksverksted
  • Notrom/verksted
  • Dobbel trålslipp (50m x 4,5m)
  • Heis for frakting av prøver til hoveddekk
  • 2 Tørr-laboratorier (50m²)
  • 1 Våt-labratorie (24m²)

 • Hoveddekk:
  • 6 lugarer
  • Auditorium (40 m²)
  • Undervisningsrom (23 m²)
  • Dagrom/tv-rom
  • Våtlab
  • 3 x kjøl og fryserom (10 m²)
  • Prosesseringsanlegg for mottak og innfrysing av fisk/reker

 • Under dekk:
  • Maskinrom
  • Fryserom (500m³)
  • Kjølerom (200m³)
  • Tørrlasterom (150m³)
  • Treningsrom

FF Helmer Hansen GA-plan

GA Helmer Hanssen fra 2016