Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse var tema på Pedagogisk helsefaglig webinar 18.februar 2021

Kravene til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger har økt (fra 1.9.2019). Kravene er forskriftsfestet med presiseringer i Utfyllende bestemmelser ved UiT.

Hva betyr dette for deg som skal søke opprykk eller fast stilling i høyere utdanning?

Anita Iversen, leder ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, holdt en presentasjon for 39 ansatte (av 78 påmeldte) hvor formelle krav til utdanningsfaglig kompetanse (kriterier), dokumentasjon (innhold), pedagogisk mappe (form) og pedagogisk CV (form) ble tematisert.

En liten poll i oppstarten av webinaret

- viste at noen få av de fremmøtte jobbet med kvalifisering mot merittert underviser, og de øvrige fordelte seg relativt jevnt mellom deltakere som jobbet med kvalifisering  mot førstestilling og grunnleggende (basis) utdanningsfaglig kompetanse. Omtrent halvparten av deltakerne hadde godkjent grunnleggende utdanningsfaglig kompetanse.

Utdanningsfaglig kompetanse

For å gi en felles forståelse av begrepet utdanningsfaglig kompetanse refererte Anita  til modellen fra Olsson & Roxå (2013).

 

Referanse: Thomas Olsson & Torgny Roxå (2013) Assessing and rewarding excellent academic teachers for the benefit of an organization, European Journal of Higher Education, 3:1, 40-61, DOI: 10.1080/21568235.2013.778041

Utdanningsfaglig eller pedagogisk kompetanse inkluderer ikke bare den vitenskapelige ansattes egen undervisningspraksis, men er et samlebegrep for mange aktiviteter tilknyttet egen og andres undervisning, teoretisk forankring og begrunnelse i eksisterende kunnskap. For noen vil også en mer utforskende rolle og utvikling av ny kunnskap være aktuelt.

 

Det viktigste utgangspunktet for dokumentasjonen av utdanningsfaglig kompetanse er Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger utarbeidet av Kunnskapsdepartementet og UiTs utfyllende bestemmelser (se vedlegg i høyre marg), hvor kriterier man skal vurderes etter er presisert. I presentasjonen ble det vist til kravene for grunnleggende utdanningsfaglig kompetanse (basis) og kravet til tilleggskompetanse for Professor og dosent. I tillegg må vitenskapelig ansatte forholde seg til gjeldende fagspesifikke nasjonale retningslinjer for opprykk (se Universitets- og høgskolerådet)

Hva betyr å dokumentere?

Iversen redegjorde for at begrepet dokumentere betyr at du selv får arbeide med å føre bevis slik at en kompetent komitè kan vurdere hvorvidt fremlagte dokumentasjon er tilstrekkelig i forhold til de formelle kravene.

Hva er en meritt? Hvordan dokumentere?

Dokumentasjonen du velger ut kan kalles meritter, vedlegg, bevis, artefakter, og det kan være lurt å bruke malen for pedagogisk CV (se vedlegg i høyre marg) for å skaffe deg en god oversikt over hva du har på plass av dokumentasjon. Deretter må den enkelte ansatte gjøre et utvalg som til sammen utgjør en samlet dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med kriteriene. Ved UiT samles dokumentasjonen i en pedagogisk mappe. Forventninger til den pedagogiske mappen er beskrevet i utfyllende bestemmelser ved UiT.  Anita poengterte at mappen bør være troverdig og autentisk, slik at komitèen skjønner dine valg av meritter. En god pedagogisk mappe beskriver ikke bare hva som skjedde, men hvorfor, forklarer observasjoner, vurderinger og visjoner for planlagt undervisning i fremtid.

En smart øvelse i prosessen kan være å ta utgangspunkt i egen undervisning og tenke gjennom:

  • Hva har du gjort?
  • Hvordan har du gjort det?
  • Hvorfor har du gjort det?
  • Hva ble resultatet?
  • Har du noen bevis/artefakter/meritter som viser nettopp dette?

Det ble liten tid til diskusjon i webinaret, men hvis du har problemstillinger du mener bør diskuteres er du velkommen til å tipse oss om tematikk til et nytt webinar. Ta gjerne kontakt hvis du har behov for å diskutere problemstillinger knyttet til din egen kvalifiseringsprosess.

Vedlagt (høyre marg) finner du powerpointpresentasjon til Anita med stikkord fra webinaret.Ansvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 24.02.2021 09:47