Gir variasjon i de røde blodcellenes størrelse økt forekomst av åreforkalkninger?

En ny studie fra K. G. Jebsen TREC viser at det er en sammenheng mellom stor variasjon i størrelsen til de røde blodcellene og økt vekst av åreforkalkninger.

Åreforkalkninger er den viktigste årsaken til kardiovaskulære sykdommer (hjerteinfarkt og hjerneslag), og våre funn kan bidra til å forklare hvorfor tor variasjon i størrelsen til de røde blodcellene er så sterkt assosiert med ulike kardiovaskulære sykdommer.

Variasjon i de røde blodcellenes størrelse uttrykkes i prosent ved noe som kalles Red cell Distribution Width (RDW). Dette målet blir vanligvis brukt til å skille mellom ulike typer blodmangel (anemi).

De siste årene har mange studier vist en sammenheng mellom RDW og risiko for ulike sykdommer. Deriblant er det vist at RDW er assosiert med både hjerteinfarkt, hjerneslag, og død som følge av hjertesykdom.

Hvorvidt denne sammenhengen også eksiterer for RDW og åreforkalkninger (aterosklerose), den viktigste årsak til hjerteinfarkt, er mindre kjent. Vi undersøkte derfor om RDW var assosiert med økt forekomst av aterosklerose, og økt vekst av aterosklerotiske plakk, i den generelle befolkningen.

Forekomst og størrelse av aterosklerotiske plakk i halspulsåren ble undersøkt ved ultralyd hos 4677 personer som deltok i den fjerde Tromsø-undersøkelsen.

Øvrige undersøkelser og blodprøver, deriblant RDW, ble også tatt. Aterosklerose ble definert som tilstedeværelse av plakk i åreveggen (totalt plakkareal) og/eller fortykket karvegg, og ble funnet hos 2149 (46%) av deltakerne ved første måling. Under den femte Tromsø-undersøkelsen, syv år senere, ble deltakernes halspulsåre igjen undersøkt med ultralyd.

Deltakerne ble delt i tre grupper basert på deres RDW-verdier. Vi fant betydelig høyere forekomst av aterosklerotiske plakk hos tredelen med høyest RDW-verdier kontra de med lavere verdier. Andelen økte fra 38.2% i laveste kategori, til 51.3% i øverste kategori.

Vi fant også at personene med høyest RDW-verdier hadde større vekst av sine aterosklerotiske plakk i perioden mellom den fjerde og femte Tromsøundersøkelse, sammenlignet med gruppene med lavere RDW verdier.

Referanse: Lappegard, J., et al., Red cell distribution width and carotid atherosclerosis progression. The Tromso Study. Thromb Haemost, 2015. 113(3).Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 12.02.2015 12:51