Har personer med blodpropp økt risiko for hjerteinfarkt og slag?

Nyere studier har antydet at det er en sammenheng mellom arterielle kardiovaskulære sykdommer og venøs trombose. I denne studien ønsket vi å undersøke om personer som har hatt venøs trombose også har økt risiko for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Studien var basert på en sammenslåing av den danske Kost Kræft og Helbred kohorten og Tromsøundersøkelsen. Vi fulgte mer enn 80 000 personer over en periode på 12 år. I løpet av perioden var det ca. 1200 personer som fikk venøs trombose (blodpropp), 3600 som fikk hjerteinfarkt, og 2600 som fikk hjerneslag. 

Vi fant en sammenheng mellom blodpropp og risiko for kardiovaskulær sykdom blant kvinner (alle aldre) og blant menn som var yngre enn 65år. Yngre kvinner (<65år) med blodpropp hadde mer enn 3 ganger høyere risiko for hjerteinfarkt og slag sammenliknet med de uten blodpropp, mens risikoen var 2 ganger økt blant yngre menn. Tilsvarende risikoestimat for eldre kvinner (>65år) var 1,5. Risikoen var høyest det første året etter en episode med lungeemboli i alle aldersgrupper.

Det er uklart hva den økte risikoen for hjerteinfarkt og slag skyldes blant personer med blodpropp. Alder og overvekt/fedme er felles risikofaktorer for både arteriell og venøs trombose, mens de tradisjonelle risikofaktorene for kardiovaskulær sykdom som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes og åreforkalkning ikke er assosiert med økt risiko for blodpropp.

Det er mulig at sammenhengen skyldes felles genetiske risikofaktorer, eller faktorer som påvirker koagulasjon og trombedannelse. Videre er det mulig at sykdommene direkte påvirker hverandre gjennom for eksempel sirkulasjonsforstyrrelser eller overføring av embolier fra venøs til arteriell sirkulasjon (f.eks. gjennom et patent foramen ovale).

Vi fant altså at alle kvinner og yngre menn med blodpropp hadde økt risiko for hjerteinfarkt og slag, og at risikoen var høyest det første året. Selv om vi fant en økt risiko hos pasienter med blodpropp, var blodpropp kun årsak til 1% av alle kardiovaskulære hendelser i befolkningen.

 

 Studien ble publisert i tidsskriftet Circulation:

Referanse: Lind C, Flinterman LE, Enga KF, Severinsen MT, Kristensen SR, Braekkan SK, et al. Impact of incident venous thromboembolism on risk of arterial thrombotic diseases. Circulation. 2014;129(8):855-63.Ansvarlig for siden: Helle Jørgensen
opprettet: 18.06.2014 08:10