Utdanning – Det juridiske fakultet

Utdanning – Det juridiske fakultet

Vi tilbyr 5-årig integrert master i rettsvitenskapMaster of Laws (LL.M) in Law of the Sea, Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) og ph.d-program i rettsvitenskap.

Hvorfor skal du velge å studere juss på UiT?

Vårt masterstudie i rettsvitenskap er bygd opp basert på nær sammenheng mellom undervisning, øving, og prøving. Vi har en egen rettssal som benyttes flittig i undervisningen og vi er det eneste masterstudiet i rettsvitenskap med obligatorisk praksis for alle studentene. Les mer om praksis i studiet her!

Våre eksamensformer er varierte, og studentene prøves både gjennom hjemmeeksamener, muntligeksamener og skoleeksamener. Vi har stort fokus på muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og har flere både frivillige og obligatoriske øvinger muntlig og skriftlig i løpet av studieårene. Vi har tett oppfølgning av førsteårsstudenter, blant annet gjennom omfattende begynnerkollokvieordninger og digitale kurs.  Utdanningskvalitet er et av satsningsområdene til fakultetet og vi jobber stadig med nye prosjekter for å forbedre kvaliteten på alt vi gjør. For tiden pågår Fyrtårnsprosjektet Læring og kunnskap for fremtidens jurist.  Fakultetet og studenttallet er voksende, men vi er fortsatt det minste av de juridiske fakultetene. Det gir oss mulighet til tett og god oppfølgning av studentene. Vi har i tillegg et nært samarbeid med studentforeningene. 

Vi utdanner fremtidens jurister!

Gjennom fokus på muntlig øvelse, erfaringer gjennom obligatorisk praks og en kontinuerlig satsning på studiekvalitet utdanner vi fremtidens jurister. For andre gang har vi status som fyrtårn innen utdanningskvalitet. Rapporten fra første prosjekt Kompetanse og læringsutbytte kan leses her, mens søknaden og planene til nåværende prosjekt Læring og kunnskap for fremtidens jurist finnes her.
Best i landet

Våre jus-studenter har over flere år vært de mest fornøyde i landet. I NOKUTs Studiebarometer 2022 skårer masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT høyest på nesten alle parametre sammenlignet med de øvrige masterstudiene, herunder undervisning, vurderingsformer og læringsmiljø. Våre studenter gir studiet helhetsvurderingen 4,2 av 5 oppnåelige. Vi utmerker oss også med svært høy deltakelse (svarprosent).

Flotte lokaler

Vi holder til i praktiske, store og lyse lokaler på campus Tromsø, der vi har landets eneste rettssal for jusstudenter. Rettsalen benyttes aktivt i undervisningssammenheng.

 

Emner

Master (1½ – 5 år)


PhD-studier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger