Utdanning – Det juridiske fakultet

Utdanning – Det juridiske fakultet

Vi tilbyr 5-årig integrert master i rettsvitenskapMaster of Laws (LL.M) in Law of the Sea, Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) og ph.d-program i rettsvitenskap.

Hvorfor skal du velge å studere juss på UiT?

Vårt masterstudie i rettsvitenskap er bygd opp basert på nær sammenheng mellom undervisning, øving, og prøving. Vi har en egen rettssal som benyttes flittig i undervisningen og vi er det eneste masterstudiet i rettsvitenskap med obligatorisk praksis for alle studentene.

Våre eksamensformer er varierte, og studentene prøves både gjennom hjemmeeksamener, muntligeksamener og skoleeksamener. Vi har stort fokus på muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og har flere både frivillige og obligatoriske øvinger muntlig og skriftlig i løpet av studieårene. Vi har tett oppfølgning av førsteårsstudenter, blant annet gjennom omfattende begynnerkollokvieordninger og digitale kurs.  Utdanningskvalitet er et av satsningsområdene til fakultetet og vi jobber stadig med nye prosjekter for å forbedre kvaliteten på alt vi gjør. For tiden pågår Fyrtårnsprosjektet Læring og kunnskap for fremtidens jurist.  Fakultetet og studenttallet er voksende, men vi er fortsatt det minste av de juridiske fakultetene. Det gir oss mulighet til tett og god oppfølgning av studentene. Vi har i tillegg et nært samarbeid med studentforeningene.

 
Våre jus-studenter er
de mest fornøyde i landet. Dette i følge NOKUTS Studiebarometer, der rettsvitenskap ved UiT har fått best score av landets tre masterutdanninger i rettsvitenskap flere år på rad

Emner

Master (1½ – 5 år)


PhD-studier


Etter- og videreutdanning