Illustrasjonsbilde

Digital arbeidshverdag

Store deler av arbeidet til en UiT-medarbeider eller student, foregår i dag digitalt. Arbeidsmiljøet handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet vårt. Det er derfor viktig at din digitale arbeidshverdag er rigget på en slik måte at det bidrar til et godt arbeidsmiljø for deg og dine kollegaer eller medstudenter. Vi tilbyr en rekke tjenester og verktøy for å fremme samarbeid og samhandling knyttet til ditt arbeid ved universitetet. Vi oppfordrer alle til å bruke serviceportalen (Topdesk), hvor du finner oppdatert informasjon om UiTs tjenester og kurstilbud i en rekke samhandlingsverktøy.

Digitale verktøy

Dette er en liste over de viktigste verktøyene for din digitale arbeidsplass. Verktøyene er grupperte, så ikke glem å utvide for å se alt innholdet. Du finner knapper på hver oppføring som tar deg videre til brukerstøtteartikler eller pålogging.

Legg inn beskrivelse av verktøyene her.

Møtevett og møtekultur som fremmer medarbeiderskap ved UiT Norges arktiske universitet

Det er mange møter på UiT. For å utvikle UiT videre som en Drivkraft i Nord mot 2030, vil det være behov for å bringe medarbeidere og ledere sammen i uoverskuelig fremtid. UiTs medarbeidere og ledere må derfor søke å gjøre møteplassene gode og effektive, på en måte som får alles perspektiver frem.

Tips til god møtegjennomføring finner du nederst.

Det er likevel viktig å tenke over om vi i det hele tatt trenger/ bør ha et møte? 

Flytmodell for å vurdere om du trenger å booke et møte med noen i sanntid for å få fremdrift i saken. Hvis du trenger bidrag fra andre, kan det foregå uten at dere møtes samtidig ved hjelp av chat, felles dokument i sky eller epost?
Flytmodell for å finne ut om du trenger å reservere et tidspunkt for møte. Illustrasjon: Gunhild Å. Guttvik m.fl.
 • Når kan det være tilstrekkelig å ha et asynkront møte, der du kan be om innspill og samarbeid uten at vi møtes samtidig? Det vil si at vi møtes via chatdialog, samhandle på epost eller samhandle/ be om innspill i felles dokument i skyen?

La oss si at du tenker at fremdriften i saken er avhengig av innspill fra andre hvor vi må møtes samtidig:

 • Når har vi behov for å møtes fysisk, ansikt til ansikt? Det finnes selvfølgelig ingen fasit på når man bør møtes fysisk ansikt til ansikt. Det vil for eksempel være viktig hvis man skal bli bedre kjent/bygge relasjoner eller snakke om relasjonen.
 • Når har vi behov for å møtes ansikt til ansikt digitalt? Kanskje kan det være lurt dersom det er en sak/utfordring som krever diskusjon/perspektiver fra mer enn en person for å få et godt nok utfall.

Dersom du tenker at hybride møter er tingen, må du  tenke deg godt om - for å inkludere noen som er med digitalt mens andre er i et rom fysisk, krever svært mye av møteleder. Tips til både hybride møter, og andre tips for god møtegjennomføring finner du her: 


7 tips for alle møteformer


 

For møteleder

For møtedeltaker

Det akademiske kvarter 

For å spille både møtedeltaker og møteleder god, skal møter som hovedregel starte 15 minutter over hel time, og slutte senest ved hel time. Da blir det tid til å omstille seg mellom møtene.  

Formål med møtet

Har du en klar hensikt med møtet? Er et møte den beste måten å oppnå denne hensikten på?  

Forberede deg til møtet, se over formål. Reflektere over hva ditt bidrag til å nå målet med møtet skal være?  

Er agenda tydelig? 

Har du en klar agenda til møtet som er sendt ut i god tid? 

Se over agenda. Savner du noe? Hvis ja, etterspør! 

Hvem er til stede? 

Er de riktige personene med? Hvis ja: Bruk litt tid til introduksjon hvis nødvendig 

Reflektere gjerne over hvorfor akkurat du er med i dette møtet? Savner du noen? Hvis ja, etterspør!

Møteregler 

Vær tydelig på hvordan møtedeltakerne skal be om ordet for god inkludering. De samme reglene må gjelde for alle deltakerne, uavhengig av møteform. 

Vær lojal mot møtereglene dere i fellesskap er blitt enige om. 

Del dine perspektiver

Passe på at alles perspektiver og synspunkter får anledning å komme frem 

Hvordan kan du aktivt bidra med dine berikende synspunkter og perspektiver på sakene? Vær gjerne nysgjerrig på andres! 

Pauser 

Sett av tid til pauser avhengig av lengde og format på møtet.   

- Oppmerksomheten er på topp de første 22 min.  

Hva skal til for at du er til stede, og gjøre «det andre» senere? 

Hva skjer etter møtet? 

Sett av tid til å bli enige om oppfølgingen av møtet og hvordan/hvor dette skal skje 

Hvordan du kan bidra til oppfølging etter møtet? 

 Tips for digitale møter


* Alle deltar via egen skjerm og eget kamera

 

For møteleder 

For møtedeltaker 

Vurder om omgivelsene dine er egnet til å delta digitalt: 

 • Kan noen utenforstående følge med i møter der det ikke bør skje? 
 • Er det mye bakgrunnsstøy som forstyrrer de andre eller deg fra å delta aktivt i møtet? 

Bruk kamera og demp mikrofonen når du ikke har ordet (i større møter). Slå gjerne av kamera i pausen og slå det på når du er tilbake slik at folk ser at du er tilbake 

Bruk chatten til å kommunisere heller enn å snakke i veldig store møter 

Valg av verktøy

Velg rett verktøy til rett bruk. Anbefaling er: 

 • Zoom til interaktive møter 
 • Teams til andre møter 

Veiledning for dette finnes her

Lær deg å bruke de verktøyene vi har på en god måte. Det finnes en rekke videoer og hjelpetekster til dette og veiledning for dette finnes her

Verdt å tenke på 

Forbered deg til møtet ved å tenke gjennom hvordan møtet skal foregå: 

 • Gjennomfør en teknisk sjekk i forkant av møtet. Vet du hvordan du deler skjerm, deler lyd, setter opp grupperom osv.  
 • Vet alle som skal dele skjerm under møtet hvordan de gjør det? Vurder om det er behov for et testmøte. 
 • Avklar hvem som er vert for møtet og ivaretar de tekniske oppgavene. Dette er spesielt viktig når man skal ha gruppearbeid. 
 • Det kan være vanskelig å følge med i chatten når man deler skjerm. Avklar på forhånd hvem som følger med i chatten. 

Forbered deg til møtet, og om du skal presentere / dele skjerm: 

 

 • Ha presentasjon klar i presentasjonsmodus før møtestart 
 • Øv med en kollega på å dele skjerm om det er nytt for deg. 
 • Sjekk ut hvordan du deler lyd om du skal vise en film. 
Test lyd og bilde

Vær sikker på at lyd og bilde fungerer for alle i møtet

Si gjerne "hei" når du kommer inn i møtet, da får du samtidig testet lyd og bilde. Vurdere størrelsen på møtet, hvis mange tilstede kan det være uehensiktsmessig at alle sier hei.Tips for hybride møter


** Noen deltar via egen skjerm og eget kamera mens andre møtes fysisk

 

For møteleder 

For møtedeltaker 

Det krever mer å lede et hybrid møte der noen møtes fysisk i samme rom, samtidig som andre deltar via egen skjerm og eget kamera. Det kan være god grunn til å vurdere om møtet MÅ være slik, eller om alle kan møtes enten fysisk eller digitalt. Dersom møtet må ha hybrid form bør du vurdere om du kan ha med noen som kan bidra til å gjennomføre møtet. På den måten kan dere dele på å ha oppmerksomhet rettet mot de som deltar fysisk og de som deltar digitalt.  

Bakgrunnsstøy 

Sett gjerne av litt tid til å sjekke lyd og bilde før møtet starter. Husk at all lyd, ikke bare tale, fra møterommet forsterkes for den som deltar digitalt. 

Rasling med papir, klirring med kaffekopper, hosting, skraping med stoler mm. blir veldig tydelig og er svært forstyrrende for den som ikke er i rommet. Minn gjerne hverandre på dette, og plasser kopper og kaffekanner på et annet bord enn møtebordet 

Delta digitalt også, selv om du er med fysisk

Du må forsikre deg om at de(n) som deltar digitalt kan se alle deltakerne som deltar fysisk, og særlig deg som møteleder. 

Som møteleder bør du samtidig delta digitalt. På den måten vil de som deltar gjennom skjerm se deg godt, og det blir lettere for deg å følge opp de digitale deltakerne. 

Husk å mute både høytaler og mikrofon i inngangen til møtet for å unngå ekko innledningsvis, og mute av når møtet starter.

Du som deltar fysisk i møtet bør også delta digitalt dersom du kan. På denne måten vil du bidra til god inkludering for alle som deltar i møtet. Husk å skru av egen mikrofon/høyttaler for å unngå ekko.  

Inkludering

Vær ekstra oppmerksom på at de som deltar digitalt inkluderes i diskusjonene. Be gjerne om deres innspill før øvrige deltakere, slik at alle husker på at de er til stede. 

Når du tar ordet er det fint om du husker på å henvende deg både til de som er til stede i rommet og til de som deltar digitalt.  

Servering?

Vurder om eventuell servering av mat skal forbeholdes kaffepauser, eller om den som er med digitalt også skal få servering dersom det er en del av møtet. Den som bestiller mat til møterommet, kan også bestille til den enkelte selv om de er på en annen campus. 

 


Alle ansatte som bytter stilling internt på UiT skal som hovedregel ta med personlig IT-utstyr til nytt arbeidssted uten overføring av midler mellom enhetene. Dette gjelder uavhengig av finansieringskilde: fellesordning, helt eller delvis finansiert av den enkelte budsjettenhet eller ekstern økonomi. Med personlig IT-utstyr forstås: PC/Mac, nettbrett, tastatur, mus, headset etc. Det presiseres at skjerm(er) ikke inngår som personlig utstyr.

Unntak kan godkjennes hvis særlige forhold tilsier det, f. eks. for særlig dyrt og nylig anskaffet utstyr. Spesialutstyr som er knyttet til den funksjonen vedkommende flytter fra blir igjen med mindre funksjonen flyttes med den ansatte Ref. "Retningslinje for IT-utstyr når ansatt skifter enhet ved UiT".

Se forøvrig mer om din digitale arbeidsplass her. Her finner du brukerstøtte for Mac, Windows-PC, nye apper, med mer.


Hva skal jeg gjøre med IT-utstyret hvis jeg bytter til annen enhet/ arbeidssted ved UiT?


Fra og med 1. januar 2023 gjelder følgende policy for IT-utstyr ved endring av arbeidssted internt på UiT:

Alle ansatte som bytter stilling internt skal som hovedregel ta med personlig IT-utstyr til nytt arbeidssted (PC/Mac, skjerm, tastatur, mus, headset, kamera etc.) uten overføring av midler mellom interne enheter ved UiT. Dette gjelder både utstyr som er betalt av fellesordningen, og utstyr som er delbetalt av enheten/avdelingen/institutt/fakultet.  Hvordan kan jeg be om å få lagt til en ny app i M365?


[Under arbeid!]

I M365* er mange apper tilgjengeliggjort for alle ved UiT gjennom standardlisensene. 

Det kan være aktuelt å be om å få lagt til apper som ikke er i standardlisensen. Det finnes to hovedkategorier:

 • Microsoft ikke-standard apper, som Visio, PowerApps/Automate, MS Project e.l.
 • Apper fra 3. partsleverandører som kan "plugges inn" i M365 via ferdige integrasjoner.

Microsofts ikke-standard apper kan bestilles i eget skjema på denne siden Samleartikkel om programvare (apper).

Apper fra 3. partsleverandører kan inneholde liknende funksjonalitet som eksisterende apper, som f.eks. notatapper. Skjema for bestilling og rådgiving om 3. partsapplikasjoner finnes her [*skjema kommer]

 • Hvis det finnes en eksisterende app i standardlisensen (i dette eksempelet, OneNote) som dekker behovet, så vil ikke bestillingen godkjennes
 • Bestillingen må beskrive hvor mange som skal ta i bruk appen (med mindre det er snakk om en site-lisens som er åpen for alle)

*M365 er det gjeldende navnet på samlingen av kontor-apper fra Microsoft som tidligere het O365, Office 365.Felles ordning for innkjøp av IT-utstyr


Det er opprettet en felles ordning for innkjøp av IT-utstyr ved UiT, som forvaltes og driftes av ITA. Hovedintensjonen er at alle UiT-ansatte skal ha enkel tilgang på nytt, godkjent IT-utstyr når de trenger det, og at nyansatte raskt skal komme i gang. Ordningen er et spleiselag der alle enhetene bidrar.Fakta om standard IT-utstyr ved UiT


UiT har en standardpakke med IT-utstyr som leveres ut til nyansatte, se boksen "Felles ordning for innkjøp av IT-utstyr" på samme side. Utskiftingstakten for bærbart utstyr er hvert 4. år.

Bruk av UiTs IT-utstyr er regulert av Reglement for bruk av IKT-ressurser, som du finner på nettsidene til informasjonssikkerhet og personvern.

Sikkerhet

 • UiT sine Windows PC-er er satt opp med kryptert harddisk, som gjør det vanskeligere for uvedkommende å få tilgang til dine data dersom maskinen skulle komme på avveie.
 • Her finner du informasjon om hvordan du kan jobbe for å ivareta sikkerheten for UiT, deg selv og dine kollegaer
 • Det er lagt opp til at man skal klassifisere filene sine på UiT-eide PC-er og Mac-er.
 • Veldig mange av universitetets IT-tjenester er satt opp slik at du blir spurt om 2-faktor pålogging ved innlogging. Dette er et sterkt tiltak som hindrer uvedkommende å ta over din UiT-konto.


Lagring


Det finnes flere ulike tjenester for lagring av dine data.

Lagringstjenestene er fordelt i grovkategorier, og du kan bruke lagringsplakatene på denne siden for å få oversikt.

Merk:

 • Plakat nr. 1 "Dokumenter og lagring" viser lagringstjenestene som er aktuelle for dokumenter, sammen med en enkel forklaring av klassifikasjonssystemet ved UiT.
 • Plakat nr. 2 "Forskningsdata og mediearkiv" er mest aktuell for deg som skal lagre forskningsdata og/eller mediedata.

For vanlig kontorarbeid er det OneDrive og Teams som er dine personlige og delte lagringsområder etter at UiT fjernet de gamle hjemmeområdene (H:) og fellesdiskene.


Hvordan du planlegger og organiserer arbeidet ditt digitalt, vil påvirke både deg og dine kollegaer. 

Å lage seg gode arbeidsvaner for egne notater, hva du bruker de ulike verktøyene til og hvordan du systematiserer arbeidsoppgavene, vil påvirke eget stressnivå og arbeidsglede.

Se følgende artikler/nettsider om hvordan du kan organisere din digitale arbeidshverdag:

ITA kan ikke bistå med feilsøking og utbedringer mtp. nettverk og internett i ansattes private boliger, det gis kun vanlig support på UiT PC/Mac, kontoer/tilganger, brukernavn/passord og støttede apper etc.

Du kan abonnere på IT driftsmeldinger fra UiT: Påmelding / Avmelding

 


Ergonomisk prinsipper for god digital og fysisk arbeidshverdag


"Den beste arbeidsstillingen, er den neste" Foto: Mostphotos

For de fleste medarbeidere ved UiT, foregår arbeidsdagen foran skjerm og PC-bord. 

Langvarig og ensidig dataarbeid kan gi muskel- og skjelettplager. Det er derfor viktig at vi jobber forebyggende, slik at ansatte har et langt og godt arbeidsliv foran seg uten å få muskell- og skjelettplager.

Her finner du gode tips for ergonomisk tilrettelegging av kontorarbeidsplassen (krever Feide-pålogging). Her omtales både plassering av skjerm i forhold til bredde, høyde og lys. Du får også tips om mus, tastatur, stol og bord. I tillegg får du tilgang på 10 filmer som heter "Tøy og bøy med Hemis".

Ingen kontortilrettelegging kan bli så god, at den erstatter bevegelse. Varier gjennom hele arbeidsdagen. "Den beste arbeidsstillingen? Det er den neste!"Teams som samhandlingsarena


 • Vet du hvordan du skaper en god Teams-kultur?
 • Vet du hvordan du kan redusere antall e-postmeldinger i en allerede fylt postboks ved å utnytte funksjonalitet i Teams?
 • Skal jeg opprette nye Teams for dette prosjektet, eller burde jeg lage en ny kanal i eksisterende Teams i stedet?

 

Microsoft Teams er det mest benyttede samhandlingsverktøyet ved UiT

 

Hva betyr det for meg og mine kollegaer på UiT, at vi bruker Teams?

Det betyr at:

 • du må tenke nøye gjennom om du skal opprette et nytt Teams eller opprette en ny kanal i et eksisterende Teams.
 • for mange Teams kan gjøre Teams uoversiktlig.
 • Hvis du chatter i General-kanal i et Teams, tag de som trenger informasjonen, ikke alle eller ingen med mindre «alle» trenger den.
 • Opprett gjerne merker/tagger for å adressere varslene til riktige personer.
 • Sett opp dine varsler i Teams og kanalene du er med i, slik at du får den informasjonen DU trenger. Se gode tips fra Stig Hansen fra CloudWay her.
 • Det kan være lurt «å følge all aktivitet» i Teams eller kanaler hvor du selv har en sentral rolle. Og legge inn slik at du får varsler kun om noen tagger deg i Teams eller kanaler hvor du har en mer perifer rolle.

 

Du må bruke kanalene i hvert Teams klokt:

du avklarer små og større saker med dine kollegaer via Teams chat-funksjonen, eller chat i et teams eller kanal Tenk over om du har behov for dokumenter/diskusjoner som ikke alle i teamet skal ha tilgang til. Tenk over om alle trenger informasjonen, dersom du tagger hele kanalen.  Du kan opprette merker/tagger (grupper) for å varsle riktige medlemmer i Teamet. Kanalsamtaler er organisert etter dato og deretter etter tråd. Svarene i trådene organiseres under det første innlegget, slik at det blir enklere å følge flere samtaler. For å holde oversikten i chatten må du oppette ny tråd i chat for hver avklaring/sak som diskuteres. Husk at du ikke kan avgrense en Tasks by planner i en kanal, dersom planner er opprettet i et Teams hvor flere har tilgang. Visste du at du kan høyreklikke på et chat-innlegg og sende den som oppgave til din “To-do"?

 

ITA anbefaler å bruke Teams fremfor epost for avklaringer i arbeidshverdagen

Dersom vi på UiT ikke er ens om hvordan den digitale samhandlingen skal foregå, skaper det raskt frustrasjon blant oss medarbeidere. Noen tenker avklaringer kan foregå på chat i Teams, mens andre tenker de gjøres via epost.

De sistnevnte vil ikke sjekke chat på Teams for spørsmål/avklaringer, de sjekker kun epost. Hva gjør det med de som bruker chat fremfor epost for å avklare saker som sikrer framdrift i arbeidet? Noen vil kanskje tenke at eposten trenger jeg ikke forholde meg til lengre, når vi har Teams. De vil ikke svare så ofte som "forventet" på epost.  Her ligger mang en kime til misforståelser, frustrasjon, miskommunikasjon, irritasjon, stress osv.

Innad i teamet bør man avtale tydelig hvordan informasjonsflyten skal fordeles mellom e-post og Teams. ITA anbefaler at «mindre»/ raske avklaringer kan gjøres via chat på Teams. Vi bruker ikke epost på samme måten som vi har gjort de siste 20 årene lengre. Chat i Teams vil også være tilgjengelig for alle parter, uten at den fyller innboksen med støy.

Dette er utrolig viktig, da det ofte er oppgavene/ flyten/ deler i arbeidet som skal avklares. God kommunikasjon er helt nødvendig for å skape et godt arbeidsmiljø og legge til rette for effektiv samhandling.

Vi skal ikke slutte å bruke epost, men vi skal bruke chat i Teams mer.

Hva når et Teamsområde skal avvikles?

En annen utfordring knyttet til Teamsområder er en styrt avvikling når området ikke lenger er relevant:

 • Hvor skal man gjøre av det som er «bevaringsverdig»?
 • Husker man på å arkivere det som er arkivverdig?
 • Tar vi vare på en masse filer som vi ikke trenger «i tilfelle»?
 • Med tiden fører dette til en urskog av «døde» Teams.
 • Eier(e) av Teams-et er ansvarlig for å ivareta filer og informasjon før Teamsområdet avvikles.

I et bærekraftperspektiv er det like viktig å vurdere hvordan og når et Teamsområde skal avvikles, som om hvorvidt det skal opprettes.Hvordan samskrive i dokumenter i OneDrive, Teams og SharePoint?


Ved å lagre Word, Excel, PowerPoint og OneNote filer i OneDrive, Teams eller SharePoint, kan du sikre at alle jobber med det samme dokumentet på et sikkert og kontrollert sted. 

 • Ingen flere tapte dokumenter i e-posttrafikken.  
 • Ingen flere savnede kommentarer og handlinger. 

Redigere i samme dokument samtidig 

Når du lagrer Word-, Excel-, PowerPoint- og OneNote-dokumentene dine i OneDrive, kan du  

 • dele dem med andre. Deling oppretter ikke en kopi av fil(ene) slik som vedlegg i Outlook. I stedet kan personene du deler med se og/eller redigere den faktiske filen din i sanntid.  
 • redigere dokumentene samtidig med de du har delt dem med, både i web og skrivebords applikasjonene 
 • åpne og editere samme dokument samtidig, uten å måtte vente på at noen andre skal bli ferdig med sin del/bidrag i dokumentet  
 • dele dokumenter med UiT ansatte og studenter 
 • dele med eksterne personer (personer som ikke har UiT konto) 

Hvordan dele et dokument? 

Her er tips til hvordan du kan dele dokumenter eller mapper med dine kollegaer eller samarbeidspartnere 

Du kan avslutte delingen av et dokument eller en mappe med alle eller utvalgte personer. 

Se hvordan du kan stoppe deling av mappe eller dokumenter her

Samskrive i Word dokumenter 

Når Word-dokumentet ditt er lagret i din UiT OneDrive, Teams eller i SharePoint-bibliotek, kan alle som har tillatelse skrive i dokumentet samtidig i Word Web App eller i skrivebordapplikasjonen. 

Alle ser hvem som endrer og endringene i dokumentet i tilnærmet sanntid. Se hvordan du gir tillatelse til å skrive i ditt dokument her

Hvordan samarbeide i Word-dokumenter? 

Det er veldig nyttig å utnytte funksjonen samskriving/ samarbeid i Word. Her kan du lese mer om hvordan du kan gjøre dette. 

To nyttige verktøy i forbindelse med samskriving i Word 

1. Spor endringer 

Ved å velge slå på Spor endringer i Se gjennom kategorien kan du se hvem som endrer hva i dokumentet ditt. Få tips om hvordan dette gjøres her.

2. Kommentarer 

Du kan legge til korrekturkommentarer i et dokument, og svare på kommentarer fra andre korrekturlesere.

Gå til Se gjennom-fanen for å behandle kommentarer i redigeringsvisningen, eller Kommentarer-fanen for å behandle dem i lesevisningen. Se tips om hvordan dette gjøres her

Samskrive i Excel fil 

Ved å lagre ei Excel fil i UiT OneDrive, Teams eller i SharePoint-bibliotek kan du dele fila med andre med UiT konto, og også eksterne personer. Du vil i sanntid se hvem som gjør hva og hvor de redigerer. 

Du kan dele den ved å sende en lenke i stedet for et vedlegg i en e-post 

Her kan du få tips om hvordan samarbeide i Excel-bøker! 

Tips i forbindelse med samskriving i Excel 

Kommentarer og notater 

Kommentarer lar deg ha diskusjoner om innhold med andre. Notater brukes til merknader og påminnelser i celler (ikke diskusjon).

Se tips om hvordan bruke kommentarer og notater under samarbeid i Excel-fil her

Samskrive i PowerPoint 

Når du lagrer presentasjonen i OneDrive, Teams eller SharePoint i Microsoft 365, kan du redigere i presentasjonen samtidig med kollegene dine. 

Når andre har gjort endringer i en delt PowerPoint fil, varsler PowerPoint deg om dette når du åpner filen på nytt. Et banner viser deg hvem som har gjort endringer i presentasjonen mens du var borte. Her kan du lese tips om hvordan samskrive/ samarbeide i en PowerPoint-presentasjon. 

Dele notater i OneNote 

Du kan dele notatblokker/ notater som er lagret i din OneDrive. Vær oppmerksom på at når du deler ei notatblokk, får de du deler med tilgang til hele notatblokka. Derfor anbefaler vi å ha ei egen notatblokk for hvert samarbeid, og ei personlig notatblokk som kun du har tilgang til. 

Du kan lagre notatblokkene i et Teams område. Da vil alle som har tilgang til Teamet også ha tilgang til notatblokka. Når du eller noen du jobber med endrer innholdet i en notatbok, lagrer og synkroniserer notatene automatisk. Notatbøker du har i Teams, kan du også få opp i OneNote Appen. 

Her kan du få tips om hvordan dele notater!