Demens

Foto: mostphotos.com
Portrettbilde

Bodil Hansen Blix

Enhet: Institutt for helse- og omsorgsfag

Forskningsinteresser:

Jeg er sykepleier og PhD, og jobber som professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Jeg er fagansvarlig for Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Jeg er leder for forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord. Forskningen min hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi, narrativ gerontologi og helsetjenesteforskning, og jeg har en særlig interesse for ulikhet i helse og helsetjenester. Jeg er interessert i eldre menneskers liv og helse, og har en særskilt interesse for eldre samer. Min metodekompetanse er først og fremst innen kvalitativ forskning generelt og narrativ forskning spesielt.

Jeg er professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Der er jeg tilknyttet forskningsgruppen Forhandling om fortelling.

Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for omsorgsforskning

Redaksjonsmedlem i Journal of Aging Studies

Medlem av arbeidsgruppen for den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Medlem av ph.d.-utvalget for Sygepleje og Sundhedsvidenskap ved Ilisimatusarfik, Grønlands universitet

Fast spaltist i Tidsskriftet Sykepleien

Du kan lese mer om ting jeg er opptatt av her og høre litt mer her

Portrettbilde

Lisa Katrin Losleben

Enhet: Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskningsinteresser:

My research is driven by the wish to analyze power relations in the narratives that infuse societies both in history, present and future times. Being a feminist scholar, I have broadened my focus from analyzing the existing stories about one specific historic actor (in my Ph.D.) and re-narrating it to scrutinizing dominant tropes in (popular) Western culture. I aim to unpack the potential of the humanities to contribute to a better understanding of the cultural aspects of the current environmental crisis. With my actual research, I move beyond persistent Western narratives on environment and climate change to understand how places can be understood also through embodied knowledges, and what impact this could have on the living and dying of humans and other than humans. My research draws from feminist and critical theories, and examines knowledges, places, and relations. Wondering what knowledges become audible for whom and which not and for whom not, I try to think through sensory, artistic, local, and Indigenous knowledges with a geographical focus on the North of Norway/Northern Sápmi. I am PI of Arctic Auditories - Hydrospheres of the High North (NFR 325506, 2021-25). Moreover, I serve as a member of the advisory board of ECO_CARE (DIKU, PI: Margherita Paola Poto and Giulia Parole) and of WoVen (NFR 2021-26, PI: Melania Bucciarelli, NTNU) and am a member of the ThinkTank Sustainability at UiT. Since 2016, I have been co-editor of the European Journal of Musicology

Portrettbilde

Ann Therese Lotherington

Enhet: Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskningsinteresser:

I mitt arbeid utforsker jeg måter vi kan leve sammen på til tross for ulikhet i alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet, etnisitet og/eller andre forskjellsskapende mekanismer. Spørsmål om hvordan vi kan fremme samhandling og integrasjon i samfunnet uten å standardisere levemåter står sentralt. Det er spørsmål som er særlig presserende for individer og grupper av mennesker som ikke har eller vil kunne ha mulighet til å leve opp til en gitt standard.

I min nåværende forskning retter jeg søkelyset mot personer som har utviklet kognitiv svikt i voksen alder, ofte i form av en demenssykdom, og spør hvordan hverdagslivet kan organiseres for å sikre at deres potensielle bidrag til samfunnsutviklingen aktualiseres og at deres medborgerskap opprettholdes. Det gjør jeg ved å  undersøke interaksjon og samhandling gjennom kreative prosesser og kunstnerisk aktivitet. Den metodologiske tilnærmingen er kvalitativ kunstbasert forskning, mens jeg teoretisk anvender sosiologiske perspektiver som Science and Technology Studies (STS), materiell feministisk teori og citizenship/medborgerskapsteori. 

Portrettbilde

Grete Mehus

Enhet: Sykepleie Bsc i Hammerfest

grete.mehus@uit.no +4778450628
Forskningsinteresser:

Om utfordringer mennesker i Nord-Norge møter i forhold til helse, levekår og livskvalitet. Med spesielt fokus på Finnmarks befolknings livsutfoldelse og samiske pasienters møte med helsevesenet. Herunder står samisk sykepleie, samisk sykepleierutdanning og distriktssykepleie (Rural Nusing) sentralt. 

 

 

Portrettbilde

Jill-Marit Moholt

Enhet: Senter for omsorgsforskning Nord

Forskningsinteresser:

Jeg er sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie. Jeg har mastergrad og PhD i helsefag, og jeg jobber som førsteamanuensis i 50% stilling. I undervisningsdelen av stillingen min er jeg knyttet til Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, samt Master i helsefaglig utviklingsarbeid ved Institutt for helse - og omsorgsfag. Jeg er også knyttet til Senter for omsorgsforskning, nord og har 50% stilling som postdoktor ved sentret.

Min forskning hører hjemme i innenfor gerontologi og helsetjenesteforskning, med hovedvekt på eldreomsorg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Jeg er spesielt interessert i omsorg for eldre med komplekse og langvarige behov, demensomsorg, pårørendeomsorg, utelatt helse- og omsorgshjelp og ulikheter i tjenestebruk blant grupper av tjenestemottakere.

Jeg bruker både kvantitative og kvalitative metoder i forskningen, og har blant annet kompetanse i utvikling spørreskjema og bruk av registerdata.

Jeg er involvert i flere forskningsprosjekter, og min postdoktorstilling er knyttet til prosjektet: Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke helse- og omsorgstjenester bruker de? https://uit.no/project/sas

Portrettbilde

Henrik Schirmer

Enhet: Institutt for klinisk medisin

Forskningsinteresser:

Hjertesvikt

Klaffefeil

Koronarsykdom

Demens

Diabetes

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no