Nordnorsk samfunnsutvikling

Foto: Knut Troim
Portrettbilde

Brynhild Granås

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".

Portrettbilde

Synnøve Jenssen

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Offentlig politikk med særlig vekt på samhandlingen mellom det sentrale og lokale styringsnivået, helsesamhandling, beslutningsprosesser og vilkårene for lokaldemokrati i kommunene.

Deltar i instituttets forskningsgruppe Local Democracy Research Group (LDR)

Prosjektdeltakelse
- Kommunale vekstvedtak, NAVF-prosjekt
- Beslutningsstruktur og fordelingsutfall ved innføring av Nytt Inntektssystem, NAVF-prosjekt (Kommunelovprogrammet)
- Mot nye former for samhandling mellom staten og kommunene?, (prosjektleder) NFR-prosjekt med en stipendiat
- Globalisering nedenfra (NFR-prosjekt)

Formidling og popularisering
Fast gjesteskribent i Nordlys høst 97/vår 98.  Forelest bla på Høgskolene i Bodø og Alta, kurs for kommunale ledere i Bodø, norske og russiske tjenestemenn i Alta og på tjenestemannsakademiet i Murmansk(invitert av det norske konsulatet).  Forelest på flere av Etter/videreutdanningstilbudene ved IST.  Foredrag på Lokaldemokratikonferansen 1999, arr. KS. Foredrag Valglovsutvalget.  Div. avis- ( bla Aftenposten og Dagens næringsliv) og radiointervjuer om kommunalpolitikk og offentlig politikk generelt. 
Kronikk Aftenposten 30.08.00 og 22.08.01
To innlegg i ”Tromsøflaket” om universitetets personalpolitiske filosofi.
Kronikk i KS-nytt, nr3, 2000
Foredrag NSFs etterutdanningskonferanse 2001, Stavanger 26.04.01
Foredrag Statens topplederkonferanse 25.09.01., arr. AAD
Diverse foredrag for kommuner, fylkeskommuner og statlige etater.

Undervisning
Veileder hovedfags-/masterstudenter og dr.polit-studenter.  Faglig medansvarlig for utarbeidelse av viderutdanningstilbud for rådmenn i Norden (Unikom/IST).  Forelest på grunn-, mellom- og hovedfagsnivå, BA- og MA- nivå, IST.   Sensor UiO, UiB, HiB, HiL
Deltatt i en rekke interne og eksterne bedømmelseskomiteer (stipendiat- og førsteamanuensisvurderinger, doktorgradskomiter).

Undervisningstema
Offentlig politikk, ledelse og styring, kommunalpolitikk og politisk teori

Portrettbilde

Torill Nyseth

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Mitt kompetanseområde er i særlig grad relatert til planlegging og
planleggingsteori, byutvikling, offentlig politikk og forvaltning, lokale
demokratiformer samt stedsforskning. Forskningsinteressene har lenge
vært knyttet til studier av lokalutvalg og andre former for nærdemokrati.
Nye forskningsinteresser er nye lokale styringsformer relatert til
governance. Jeg er også opptatt av byutvikling og stedsutvikling, både som et teoretisk
prosjekt, og som et mer empirisk studiefelt. Hvordan skal vi forstå de
urbane trekk ved vår kultur og hvilke konsekvenser har dette for
nordområdene? Hvordan omdannes og redefineres steder i et stadig mer globalt og i økende grad mobilt samfunn?

Portrettbilde

Jonas Stein

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

jonas.stein@uit.no +4777646190
Forskningsinteresser:

Kvantitative og komparative analyser. Forsker på norsk og europeisk politikk, tillit og effekter av politiske reformer. Har forsket på politisk og demografisk utvikling i Nord-Norge, Norge og Skandinavia. Blant annet har jeg funnet ut at utviklingen i Nord-Norge og Nord-Sverige er mye likere enn det mange tror. Dette på tross av at det har vært ført svært forskjellig politikk på en del områder (distriktspolitikk, EU-medlemskap og kommunereform i Sverige).

Har også forsket årsaker til forskjeller i politisk tillit internt i Norge. Det som var interessant for den internasjonale forskningslitteraturen var at vi kunne identifisere en geografisk faktor som en del av forklaringen til variasjon i tillit blant innbyggerne. Men for Norge sin del var det spennende å kunne identifisere at en del faktorer; utdanning, tilfredshet med offentlige tjenester, frivillighet og valgdeltakelse forklarer veldig mye av forskjellene i det norske samfunnet. Det er som forventet ut i fra internasjonal litteratur, men likevel ikke gjort før i Norge.

Portrettbilde

Hallvard Tjelmeland

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Arbeidarrørslas historie, innvandringshistorie, region- og byhistorie, pressehistorie, den kalde krigen - globalt og i ein nordområdesamaheng, norsk-sovjetiske/russiske relasjonar, andre verdskrigen i ein  regional, nasjonal og internasjonal samanheng.

Portrettbilde

Stephen Wickler

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Maritim arkeologi i Nord-Norge med fokus på jernalder, middelalder og nyere tid

•Kystbosetning og maritim aktivitet (fiskeriutvikling, havner, naust som sosiale arena)

•Maritim handel og langdistanse transport av varer i vikingtid og middelalder (tørrfisk, steinressurser – baksteheller, kvernstein, bryner, kleber)

•Fiskeri kommersialisering og globalisering av tørrfiskhandel i middelalder og nyere tid

•Båttyper og maritime nettverker i middelalder 

•Utvikling av båtteknologi i Nord-Norge fra en fleretnisk perspektiv

•Maritim interetnisk relasjoner (samisk - norsk samhandling)

•Vannveier og kontakt mellom kyst og innland

•Marine ressurser og utvikling av maritim boplasshauger i middelalder og nyere tid

 

Archaeological science

•geoarkeologi - geokjemi, geofysisk metoder

•tefrakronologi

•kartlegging av menneskedrevet landskapsendring gjennom bruk av biomarkører og andre proxy data

Komparativt kulturarv studier og museale fortellinger

Langvarige forskningsinteresse i vestlige Stillehavet og Oseania. Prosjekter som omfatter forskning om kulturarv persepsjoner i Palau, vest Mikronesia og Australian South Sea Islander identitet i Queensland, Australia.

Portrettbilde

Stein Østbye

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

Ny økonomisk geografi, økonomisk vekst, eksperimentell økonomi, næringsøkonomi

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no