Studieretning:

Integrert bygningsteknologi

Tilhører studiet:
Bygg og miljø, sivilingeniør - master
Studieretning:

Integrert bygningsteknologi

Tilhører studiet:
Bygg og miljø, sivilingeniør - master
Studiested
Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

I studieretningen Integrert bygningsteknologi lærer du hvordan bygningskroppen og byggets tekniske installasjoner påvirker energibruken og innemiljøet. Du får også kunnskaper om brann, drift og vedlikehold og klimatilpasning av bygg.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Raymond Riise

Instituttleder

  • Telefon: +4776966297
  • Campus: Narvik

Studiet legger vekt på prosjektering, forvaltning og drift av bygninger, samt energibruk og inneklima. Gjennom studiet får du kunnskap om byggetekniske og installasjonstekniske fagområder samt om forvaltning av bygninger. Studiet gir også god innsikt i prosjektarbeid og ledelse innenfor byggeteknikk, VVS og energiteknikk, brannteknikk, innemiljø og enøk. Integrert Bygningsteknologi gir kunnskap om samspillet mellom byggetekniske og installasjonstekniske fagområder, samt forvaltning drift og vedlikehold av bygninger. Emnesammensetningen er slik at studentene får en passende mengde grunnlagsemner og spesialemner.

For å kunne forstå en byggeprosess, være i stand til å analysere og løse problemstillinger, samt lede og koordinere ulike prosjekter, er det nødvendig med god kompetanse om de fagområder, grensesnitt og mekanismer som har betydning for dette. Integrert Bygningsteknologi (IB) gir deg en helhetsforståelse for byggeprosess, rehabilitering, renovering og ombyggingsprosjekter, samt drift og vedlikehold. Det fokuseres i stor grad på tekniske løsninger for å oppnå godt inneklima og lavt energibruk.

Som master/sivilingeniør innen integrert bygningsteknologi vil du ta del i fremtiden ved å utvikle bygg og infrastruktur som setter klima, miljø og bærekraft høyt.

Studiet tilbys med en fast plan, det tilbys ingen valgemner i studiet. Alle emner som inngår i studiet er obligatoriske emner.

Studiet er et heltidsstudium ved UiT Narvik (ikke nettbasert).

I første semester er fagkombinasjonen felles med studieretningen vann- og avløpsteknologi.

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse finner du i gjeldende Studieplan.

• Prosjektering og prosjektledelse hos rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører innenfor byggeteknikk, VVS, energiteknikk, innemiljø eller VA-teknologi
• Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg
• Planlegging, drift og vedlikehold av VA-anlegg
• Forskning og utvikling
• Offentlig drift og forvaltning

Typiske arbeidstitler for tidligere studenter er:
• Prosjektingeniør
• Prosjektleder
• Konsulent
• Rådgiver
• Byggeleder
• Saksbehandler

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk eller VVS-/energiteknikk Søkere med andre fagkombinasjoner (energi og miljø, brann, etc.) vurderes særskilt.
Forskrift om opptak til studier ved UiT sier For å bli tatt opp til et mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang stilles det krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.
For studieretningen Integrert bygningsteknologi gjelder kravet om faglig fordypning innen fagområdene bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk eller VVS-/energiteknikk. Søkere med andre fordypninger kan gis opptak etter særskilt vurdering.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på

  • 25 studiepoeng innen matematikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3)
  • 5 studiepoeng i statistikk/sannsynlighetsregning
  • 7,5 studiepoeng fysikk i hht. rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag. Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.

Om du ikke har nok matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Undervisning:
De fleste fagene er basert på tradisjonell klasseromsundervisning, og løsning av individuelle øvingsoppgaver, samt laboratorieøvinger. Øvingsoppgaver kan være frivillige eller obligatoriske. Det henvises til emnebeskrivelser for mer informasjon. I tillegg benyttes også læring gjennom prosjektarbeid, f.eks kan prosjektgruppen jobber fram en prosjektrapport som presenteres for faglærer, sensor og eventuelt medstudenter. Slike prosjektoppgaver kan være basert på laboratorieforsøk, prosjekteringsoppgaver eller lignende. Enkelte fag er i sin helhet basert på prosjektoppgave med noe veiledning fra faglærere.

Studiet avsluttes med en masteroppgave (30 studiepoeng). Her jobber studenten selvstendig (eller i særlige tilfeller i gruppe på maks 2) fram en prosjektrapport under veiledning av veileder ved UiT og eventuell ekstern bedrift. Det er ikke uvanlig å gjennomføre masteroppgaven hos bedrift utenfor UiT.

Instituttet har til enhver tid en rekke løpende forskningsprosjekt. Den enkelte emneansvarlige forsøker i så stor grad som mulig å nyttiggjøre seg sine forskningsresultater i undervisningen. I den grad det er mulig forsøkes det også å tilby hovedoppgaver til studentene i pågående forskningsprosjekt.

Eksamen
Gjennom studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer i de ulike emnene, alt etter hva emneansvarlig velger. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen som hoved vurderingsform. I tillegg til skriftlig individuell eksamen benyttes ofte obligatoriske innleveringer/prosjekter (individuelle eller i gruppe) som en del av den endelige karakteren, eller som arbeidskrav. Enkelte emner er rene prosjekter hvor karakter fastsettes etter sluttrapporten med eventuell presentasjon.

Nærmere informasjon om de enkelte emners vurderingsform finnes i emnebeskrivelsene.

Norsk og engelsk. Hovedspråket i studiet er norsk, men enkelte emner gjennomføres i sin helhet på engelsk (både undervisning og eksamen).

Kvalifiserer for opptak til PhD-studier.

Studieprogrammet har Erasmus avtaler med:

  • Gent University (BE)
  • The Institute of Technology and Business in České Budějovice (CZ)
  • University of New Mexico (US)

Det jobbes kontinuerlig med å etablere internasjonale studentutvekslingsavtaler. Listen over avtaler er dynamisk og kan endres