Studieretning:

Nordisk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Nordisk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Med nordisk som fag i lektorutdanningen kan du kombinere din interesse for språk, tekst og litteratur med læreryrket. Norsk er ett av de viktigste fagene i skolen, og som lektor i norsk vil du få en sentral rolle i den faglige utviklingen hos elevene. Jobbmulighetene er gode!

Spørsmål om studiet

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Studiekonsulent (allmenn litteratur, nordisk, fellesemner)


Norsk er det største faget i skolen og det vil derfor alltid være stort behov for norsklærere. Med nordisk som masterfag på lektorutdanningen vil du derfor være etterspurt på skoler i hele landet. Nordisk er et spennende og variert fag. Du får kunnskaper om norsk språk i alle varianter fra middelalderens norrønt til moderne norsk ungdomsspråk og om litteratur fra Njåls saga til Naiv. Super. Studiet gir deg også innsikt i sider ved norsk og nordisk kultur du ikke visste eksisterte!

Lektorprogrammet er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanninga er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Som fag 2 kan du velge nordsamisk (morsmål), russisk, spansk, tysk, engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag (merk at nordsamisk har opptak hvert annet år: 2021, 2023):
Nedenfor finner du oppbyggingen av:
Studieretning nordisk (fag 1) med engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2 og
Studieretning nordisk (fag 1) med nordsamisk (morsmål), russisk, spansk eller tysk som fag 2

For ytterligere detaljer om studieretningen og progresjonskrav, se gjeldende studieplan/fagplan.

Etter bestått utdanning er du kvalifisert til å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring i dine fag. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgivning, skoleledelse og forskning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Studieretning nordisk med engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2
1. semester (høst)
10 dager
2. semester (vår)
NOR-1014 Språkhistorie og talemål (fra våren 2022)
3. semester (høst)
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
4. semester (vår)
Fagemne i fag 2

Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
5. semester (høst)
35 dager
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 2, 5 stp
6. semester (vår)
eller
Valgfritt NOR-emne på 2000-nivå i språk/litteratur
NOR-1015 Språklig mangfold i tale og skrift (fra våren 2022)
7. semester (høst)
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
8. semester (vår)
PFF-3020
40 dager
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 1
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 2
9. semester (høst)
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur
PFF-3002
5 dager (siste kull som tar dette emnet er kull 2020)
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur
eller
10. semester (vår)
forts.
eller
Fordelingen mellom emner i språk og litteratur på 2000- og 3000-nivå skal være lik: tre i språk og tre i litteratur. Fordypningsoppgaven og mastergradsoppgaven kommer i tillegg.
Studieretning nordisk med nordsamisk (som morsmål), russisk, spansk eller tysk som fag 2 NB! Samisk (morsmål) har oppstart hvert annet år: 2021, 2023.
1. semester (høst)
10 dager
2. semester (vår)
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
3. semester (høst)
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
4. semester (vår)
NOR-1014 Språkhistorie og talemål (fra våren 2022)
10 dager
NOR-1015 Språklig mangfold i tale og skrift (fra våren 2022)
5. semester (høst)
35 dager
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 2, 5 stp.
6. semester (vår)
eller
Valgfritt NOR-emne på 2000-nivå i språk/litteratur
Valgfritt NOR-emne på 2000-nivå i språk/litteratur
7. semester (høst)
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
8. semester (vår)
PFF-3020
40 dager
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 1
NOR-30XX Fagdidaktikk i fag 2
9. semester (høst)
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur
5 dager (siste kull som tar dette emnet er kull 2020)
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur
eller
10. semester (vår)
eller
Fordelingen mellom emner i språk og litteratur på 2000- og 3000-nivå skal være lik: tre i språk og tre i litteratur. Fordypningsoppgaven og mastergradsoppgaven kommer i tillegg.

Opptak til studiet reguleres av Forskrift om opptak til høgre utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. I tillegg må du dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer)
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Anbefalte forkunnskaper i språk:
Studenter som ønsker å ta engelsk bør ha forkunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3. Studenter som ønsker å ta russisk, spansk og tysk bør ha forkunnskaper tilsvarende Vg2.

NB! Dersom du ønsker å ta matematikk som fag 2 i kombinasjon med ett av fagene nordisk, engelsk eller sosiologi som fag 1 på lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13, må du også oppfylle tilleggskravene for lektor i realfag trinn 8-13 (LÆREA2):
Generell studiekompetanse og i tillegg:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten Fysikk 1 + 2 eller Kjemi 1 + 2 eller Biologi 1 + 2 eller Informasjonsteknologi 1 + 2 eller Geofag 1 + 2 eller Teknologi og forskningslære 1 + 2

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studiet er adgangsregulert. Studieplasser totalt: 100 (Høsten 2020 kom alle kvalifiserte søkere inn.)

Det er ikke mulig så søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Politiattest og skikkethetsvurdering
Søkere som tas opp på utdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høgre utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Innpassing

Studenter som er tatt opp på utdanningen, kan søke innpassing av relevante emner med bestått eksamen. Innpassing kan gis under forutsetning av at alle krav til progresjon og emner tilfredsstilles. Innpassing av emner vil nødvendigvis ikke føre til en reduksjon av studietiden. Fordypningsoppgaver som skal innpasses må vurderes opp mot kravet for bestått for tilsvarende oppgaver som inngår i lektorutdanninga.

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også fordypningsoppgave og masteroppgave
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Praksis
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons
 • Ulike andre aktivieter i grupper

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappeksamen, muntlig eksamen eksamen, praktisk eksamen, bacheloroppgave/semesteroppgave og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager. Du møter elever både i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Under praksis får du oppfølging av lærere ved universitetet og lærere fra skolen du har praksis ved. Din praksis skal ha en tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den andre.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at du kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må du slutte på lektorutdanningen.

Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk, nordsamisk i nordsamisk som morsmål og de respektive språkene i fremmedspråksfagene. Målform ved skriftlig eksamen: Se bestemmelser om bruk av bokmål og nynorsk til eksamen i beskrivelsene av de enkelte emnene.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg nye perspektiver, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.
Dette studiet anbefaler og tilrettelegger for utveksling i syvende semester.

Vi anbefaler spesielt disse lærerstedene:

Aarhus Universitet

Københavns Universitet

Stockholms Universitet

Háskóli Íslands


Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instiuttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets sider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt fag/studieprogram.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Studiested Land
University of Limerick Irland
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du