Forfatterstudium 3 - årsstudium

Varighet: 1 år

Foto: Christel Slettli Hansen
Foto: Christel Slettli Hansen

Forfatterstudium 3 - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. mars 2024
Søking og opptak
Slik søker du

Forfatterstudium 3 retter seg mot personer som allerede har skjønnlitterær skriveerfaring gjennom 2 års forfatterstudium eller gjennom tidligere skjønnlitterære utgivelser. Studentene skal arbeide med eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Studentene vil også arbeide med refleksjoner rundt form og nødvendighet i egne tekster. Studiet har syv samlinger i løpet av studieåret.

Forfatterstudiet ved UiT Norges arktiske universitet ligger på Kunstakademiet midt i Tromsø sentrum, og er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i skrivekunst ved et kunstakademi.

Forfatterstudiet tilbyr i øyeblikket tre årsstudier: Forfatterstudium 1, Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3. Forfatterstudium 3 er foreløpig en del av en prøveordning. Forfatterstudiet er samlingsbasert, noe som gjør at studiet tiltrekker seg studenter med stor variasjon i alder, bosted og erfaring. Studiet består av intensive samlinger med tekstverkstedet i sentrum kombinert med lengre lese- og skriveperioder. Til tekstverkstedet inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Forfatterstudium 1 og 3 tilbys samme år: 2024, 2026, 2028 osv (her tas det igjen forbehold om hvorvidt Forfatterstudium 3 videreføres), mens Forfatterstudium 2 tilbys 2025, 2027, 2029 osv. Forfatterstudium 1 og 3 vil ha samlinger i samme uke, med 1-2 felles undervisningsdager.

Spørsmål om studiet

Anne Oterholm

Professor / Studieprogramleder forfatterstudiet


Merete Blichfeldt

Studieadministrasjonen ved UMAK, Kunstakademiet


Studentene skal arbeide med eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Prosjektet leveres inn som et gjennomarbeidet førsteutkast mot slutten av året. I tillegg skal studentene arbeide med refleksjoner rundt egne tekster som diskuterer form og nødvendighet. Det vil bli gitt undervisning i relevant litteraturteori og skiftende lesestrategier og lesemåter.

Etter bestått studie skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Det skjønnlitterære språkets egenart, til forskjell fra andre diskurser og mer intuitive skrivemåter
 • Måter å identifisere og handtere problemer i egen og andres tekst
 • Aktuell litteraturteori
 • Skiftende lesestrategier/lesemåter gjennom historien

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Vise selvstendighet og gjennomføringsevne i forhold til eget litterært prosjekt.
 • Vise evne til selvstendig poetologisk tenkning
 • Kunne reflektere rundt tekster i prosess, og gjenkjenne ulike strategier
 • Kunne reflektere rundt hva litterær kvalitet er

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Være i stand til å utvikle et større selvstendig manus
 • Ha opparbeidet god tilbakemeldingskompetanse
 • Kunne presentere egen poetikk for et publikum

Studiet er relevant for arbeid som skjønnlitterær forfatter, litteratur- og kulturformidler, journalistikk og litteraturkritikk, bibliotek, media, forlag eller skoleverket.

60 studiepoeng - 2 semesters varighet

Se emneplan • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Fullført Forfatterstudium 1 og Forfatterstudium 2 fra UiT eller tilsvarende formell utdanning. Tilsvarende formell utdanning gjelder både faglig nivå og omfang (minst 120 studiepoeng til sammen), eller annet relevant og dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok/bøker utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse).
 • Bestått opptaksprøve

Opptaksprøven består av:

 • 30 – 40 sider skjønnlitterær tekst. Teksten skal være under utvikling og bestå av ett eller flere utdrag fra det samme skjønnlitterære manuset (f.eks et novelle-, roman-, lyrikk- eller kortprosamanus).
 • Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:

  • Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med dem
  • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
  • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
  • Kort beskrivelse av forventninger til studiet

Tekst og motivasjonsbrev skal være skrevet på et skandinavisk språk

Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, ønskes følgende formatering: 4,8 cm øvre og nedre marg, 4,4 cm venstre og høyre marg, rett høyre marg, 12 pkt. tegn, linjeavstand 1,5.

Når tekstprøve og motivasjonsbrev lastes opp på Søknadsweb, ønskes et samlet dokument i PDF-format.

Dersom søker ikke har generell studiekompetanse og søker opptak med realkompetanse, må søkeren ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For studiet Forfatterstudium 3 regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

  • Bokutgivelse underlagt redaksjonell bearbeidelse. Redaksjonell bearbeidelse skal kunne dokumenteres.
  • Skriveerfaring generelt
  • Publisering av tekster i tidsskrift, antologier

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se UiT sin infoside om opptak

Studiet er adgangsregulert.

Studiet er samlingsbasert, med 7 samlinger av 3 -4 dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, verksgjennomganger og tekstverksted. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Studentene leder verksgjennomgangene. Tekstverkstedet, poetikkforelesninger og verksgjennomganger står sentralt på studiet. I tillegg tildeles studentene en individuell veileder som følger det enkelte skriveprosjekt, og studentenes arbeid med egen poetikk. Til arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Arbeidskrav som må være oppfylt før studenten kan avlegge eksamen:

 • Innlevering av nyskrevet/bearbeidet tekst til minimum 5 tekstverksteder
 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen.

Eksamen består av:

 • Innlevering av 1. utkast av et gjennomarbeidet skjønnlitterært manus.
 • Poetikkforelesning på min. 10 - maks 20 minutter

Eksamen vurderes med Bestått / Ikke bestått

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten fremstilles for den delen av eksamen som ikke ble bestått.

Norsk

Bilde av Oterholm, Anne
Oterholm, Anne
Professor / Studieprogramleder forfatterstudiet

Hvem kan gå på Forfatterstudiet i Tromsø?

Andre studier du kanskje vil like

Forfatterstudium 2 - årsstudium
Forfatterstudium 2 - årsstudium ( Tromsø )

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...

Forfatterstudium 1 - årsstudium
Forfatterstudium 1 - årsstudium ( Tromsø )

Forfatterstudiet i Tromsø er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i...