Realfagskurs

Varighet: 1 Semester

Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos

Realfagskurs

Varighet: 1 Semester

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

1. desember

Søking og opptak
Slik søker du

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk (R1+R2) og fysikk 1? Dette studiet gir deg de realfagene du trenger for videre ingeniør- og sivilingeniørstudier, eller andre fag med tilsvarende opptakskrav, samtidig som at du får oppleve studiehverdagen på universitet. Realfagskurset utgjør et halvt års studie på fulltid, og går i vårsemesteret.

Antall studieplasser: 30

Spørsmål om studiet

Ida Friestad Pedersen.jpg
Pedersen, Ida Friestad

Førsteamanuensis


Martin Fjellvang Osima

Rådgiver


Realfagskurset er lagt opp med forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieoppgaver, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag.

De to fagene som utgjør realfagskurset er matematikk og fysikk, hvorav matematikk utgjør ca. 65 % av semesteret og fysikk ca. 35 %.

I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise hvordan faget er relevant å buke i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighets-regning.

I fysikkfaget inngår måleenheter og beregninger, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys og bølger, atom- og kjernefysikk og elementær kjemi.

Etter bestått kurs skal du oppfylle kravene lagt i læreplanen for videregående skoler til spesiell studiekompetanse

Kunnskap:

 • bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk og fysikk, på en slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.
 • god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.
 • kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter:

 • kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.
 • kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.
 • kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.
 • kan beherske relevante faglige verktøy.

Generell kompetanse:

 • kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.
 • kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg
 • kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske og fysiske begreper og størrelser

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (Vår)
(0 studiepoeng)
(0 studiepoeng)

Andre studier du kanskje vil like

...
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Lyst å bli ingeniør, men mangler nødvendig bakgrunn fra videregående? Vårt ett-årige forkurs gir deg...

Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Har du generell studiekompetanse og bare ønsker å ta realfagene (matte og fysikk) kan du søke opptak...