Russisk - Språk - master

STUDIESTED: Tromsø
Russisk-Litteratur-master-Studiekatalog-380px-

 Russisk er et verdensspråk og samtidig et sentralt språk i Nordområdene ¿ et av Norges viktigste strategiske satsingsområder i framtida. En mastergrad i russisk språk gir deg gode ferdigheter i å bruke språket i praksis, samtidig som du får grundig innsikt i språkets oppbygning og historie.

 

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn: Master i russisk språk
Opptakskrav:Bachelor i språk og litteratur eller tilsvarende
Søknadsfrist: 15.april
Søknadskode: 5046
Søk studiet
Russisk er en studieretning i språkvitenskap - master.

Studieretningen har følgende sammensetning:

 • 40 stp RUS-3000-emner, hvorav 30 stp fellesemner
 • 60 stp mastergradsoppgave
 • 20 stp valgfrie emner

Mastergradsppgaven skrives på russisk, norsk eller annet språk etter avtale med veileder. Arbeidet med oppgaven strekker seg over fire semester. For å støtte best mulig opp om arbeidet er det avsatt 5 stp i hvert av de to første semestrene til den. I første semester fastsettes tema for oppgaven i samråd med faglærer og det skrives en prosjektbeskrivelse. I andre semester gjennomfører studenten en mindre forundersøkelse som evt. kan inngå som et kapittel i oppgaven. Hovedtyngden av arbeidet finner sted i tredje og fjerde semester.

Etter fullført mastergrad i språk skal har du følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Du har:

 • først og fremst oppnådd en faglig spesialisering i russisk språk og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • dessuten har du skaffet deg dypere kunnskaper i russisk språk
 • i tillegg har du skaffet deg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • gjennom dette har du utviklet en kritisk forståelse for hvordan språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:
Du har:

 • evne til å orientere deg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling
 • evne til å formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på russisk


Generell kompetanse:
Du har:

 • generelt fått kunnskaper og ferdigheter innenfor russisk som kvalifiserer for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper
 • spesielt skaffet deg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven

 

 For opptak til mastergrad i russisk språk kreves bachelorgrad med fordypning i russisk (minimum 80 stp) eller tilsvarende. Av de 80 studiepoengene må 60 stp være på 1000-nivå og 20 stp være fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal følge deg opp gjennom hele skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.

 

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! 
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og  internasjonale erfaringer.Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Studiet kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet.

Oppnådd master i språk kvalifiserer til å søke opptak til phd-utdanning.

 Kontakt
Kontor-bilde Kirkath.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Studiekonsulent (Fransk, russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Telefon: +4777644333 kirsten.k.holiman@uit.no


Relaterte yrker
Ny på master i språk eller litteratur? Finn informasjon her

informasjonssiden for masterstudenter ved IKL og IS finner du informasjon om kontrakt, lesesalsplasser, innlevering og trykking av masteroppgave og mye annet.

Skip to main content