Informasjon om Musikkutøving master

Studiet Musikkutøving - master retter seg mot studenter innen et bredt utvalg av instrumenter og sjangere innen klassisk, rytmisk og elektronisk musikk. Den faglige bredden i studieprogrammet gir mulighet for stor grad av dialog og faglig utveksling på tvers av sjangere og uttrykk. 

Som student får du mulighet til å videreutvikle dine instrumentale og musikalsk ferdigheter, din kunstneriske profil og å styrke evnen til kunstnerisk refleksjon og selvstendighet. Du får mulighet til å fordype deg i ett eller flere selvvalgte temaer knyttet til ditt eget virke som musiker. Erfaring i å utøve musikk på̊ høyt nivå̊, kombinert med refleksjon over ditt eget kunstnervirke, gir deg økt bevissthet om prosesser og arbeidsmetoder som kjennetegner kunstnerisk utviklingsarbeid.

Fagpersonalet på Musikkonservatoriet består av engasjerte og internasjonalt aktive musikere, forskere og pedagoger. Som student settes du i sentrum, og du får tilgang til personalets kompetanse innen en rekke spesialiseringer på sjangere og framføringspraksiser. Du kan på studiets andre år søke om midler for reiser og spilletimer med personer som er relevant for ditt prosjekt.


Musikkutøving master er et heltidsstudium med et samlet omfang på 120 studiepoeng og går over to år. Første året har du Hovedinstrument 1, Kunstnerisk forskning og metode og ett valgemne på 30 sp. Andre året skal du  gjennom eget masterprosjekt fordype deg i ett eller flere selvvalgte temaer. Avsluttende eksamen avholdes enten som konsert eller tilsvarende kunstnerisk format.


Etter bestått studieprogram har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kan analysere og drøfte sine kunstneriske intensjoner med utgangspunkt i musikkens historie, tradisjoner, stil og estetikk, samt kulturelle og samfunnsmessige funksjoner
 • kan vurdere, realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil
 • kan vise selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid

Ferdigheter:

 • har evne til å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige intensjoner på høyt kunstnerisk nivå
 • behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan reflektere over og argumentere for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • kan bidra til utvikling og innovasjon i musikklivet og musikkbransjen
 • behersker skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum
 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger og utvise høy faglig integritet

Bachelor i utøvende musikk eller tilsvarende utdanning med minimum 80 sp fordypning i utøvende musikk på hovedinstrument og motivasjonsbrev. I tillegg er det opptaksprøve bestående av prøvespill med påfølgende intervju.

Se info om prøvespill og info om masterprosjektetUndervisning

Du får individuell veiledning i utøving og arbeid med masterprosjekt, og undervisning gjennom felles seminarer, musikkprosjekter og mastersamlinger.

Språk

Masterprogrammet har et internasjonalt studentmiljø, og engelsk er ofte kommunikasjonsspråk i fellesundervisning, når det er ikke-skandinaviskspråklige til stede, og der det er hensiktsmessig. Studieprogrammet følger en engelsk studieplan, men du kan levere samtlige arbeidskrav og eksamener på norsk eller engelsk, etter eget valg.

Eksamen

Eksamen på de ulike emnene gjennomføres enten som utøvende eksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen eller mappevurdering. Det benyttes vurderingsuttrykk som bestått/ikke bestått og gradert karakter A-F. 


Studiet legger et godt grunnlag for videre karriere i musikklivet. Mange studenter søker seg mot faste musikerstillinger, men stadig flere bygger sin egen arbeidsplass, med en kombinasjon av musikkutøving, musikkproduksjon, komponering/låtskriving, direksjon, administrasjon og pedagogisk virksomhet. Masterstudiet gir deg grunnlag for å søke ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid, enten ved UiT eller andre institusjoner i Norge.


Fagpersonalet på Musikkonservatoriet består av engasjerte og internasjonalt aktive musikere, forskere og pedagoger. Som student settes du i sentrum, og du får tilgang til personalets kompetanse innen en rekke spesialiseringer på sjangere og framføringspraksiser. Du kan på studiets 2. år disponere midler for reiser og spilletimer med personer som er relevant for ditt prosjekt.

Ansvarlig for siden: Rita Lillevik
Sist oppdatert: 27.11.2023

Søknadsfrist: 15. desember

Søknadskode 8054UiTs søknadsweb

Informasjon om søking og opptak

Kontakt:

Geir Davidsen
Førsteamanuensis euphonium

Musikkonservatoriet
Tlf: +47 77 66 05 36
E-post: geir.davidsen@uit.no

--------------------

Informasjon om datoer og opptaksprøve

Om instituttet:

Musikkonservatoriet