høst 2023
MUS-3108 Ensembleledelse - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Valgemne i Musikkutøving - master og Hørelære med didaktikk og praksis - master.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MUS-3408 Conducting and ensemble teaching 30 stp

Innhold

Få kjennskap til minst tre ulike typer ensembler som musikkonservatoriet til enhver tid har i drift, eksempelvis kor/vokalensemble, korps/janitsjar/brass, storband, strykeensemble, kammerensemble eller sinfonietta. Fordypning i ett valgt ensemble for å utvikle tekniske ferdigheter, arbeide med partiturstudier og vurdering av repertoar og konsertprogram.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læreringsutbytte: Kandidaten skal inneha kunnskaper om ledelse av minst tre ulike valgte ensembletyper. Ha mer inngående kunnskaper til èn valgt ensembletype og kunne instruere og lede ensemblet på høyt teknisk og kunstnerisk nivå.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet går over 2 semestre der første semester inneholder observasjon, undervisning/veiledning og utprøving i tre utvalgte og ulike typer ensembler. I stor grad konsentrert undervisning i samband med prosjekter.

I vårsemesteret skal studenten konsentrere seg om ett valgt ensemble der all virksomhet rundt ensemblet skal inngå i undervisningen.

Veiledning kan foregå ved bruk av virtuell teknologi/videoopptak av prøver og konsertsituasjoner. Det kan benyttes eget fast ensemble.

Arbeid med føring av logg som skal beskrive hva det arbeides med og refleksjon rundt studiet.

Skriftlig prosjektoppgave knytta til valgt ensemble.

Det skal i samarbeid med fagansvarlig settes opp semesterplan for hvert semester.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeid i tre ensembler Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsmappe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

1. Arbeid i tre ensembler- Deltakelse og direksjon av de tre valgte ensembler.

2. Arbeidsmappe- Godkjent arbeidslogg- Prosjektoppgave med utgangspunkt i valgt ensemble.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-3108
  • Tidligere år og semester for dette emnet