Major i økonomisk styring

På andre semester skal studentene på mastergradsprogrammet i økonomi og administrasjon velge blant fire majorer:  Økonomisk analyse, marked og strategi, økonomisk styring  eller strategi og ledelse. Valg av major gjøres i studentweb.

Med en major i økonomisk styring vil du erverve kunnskap og ferdigheter i de juridiske rammene for å utøve næringsvirksomhet, kunne anvende en rekke styringsverktøy og inneha kompetanse til å bidra i den økonomiske styringen av ulike virksomheter. Gjennom kursene Lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring, Forretningsrett og Regnskap og verdisetting vil du mer spesifikt lære:

  • hvordan finansiell informasjon kan anvendes av interne aktører i virksomheten som beslutningsgrunnlag for lønnsomhetsforbedringer, herunder produktlønnsomhet, kundelønnsomhet og prisstrategi, og kjennskap til at hvilke inntekter og kostander produkter, aktiviteter, kunder og markedssegmenter generer, vil være viktig for å forstå virksomhetens lønnsomhet
  • hvordan utøvelse av næringsvirksomhet skjer innenfor lovgitte rammer. Virksomhet er organisert i ulike former for selskap. Selskapsretten handler om selskapene og deres rettsforhold. For det første regulerer selskapsretten forholdet mellom selskapsdeltagerne, for det annet reguleres forholdet mellom selskapsdeltakerne og selskapet, og det tredje forholdet mellom selskapet og omverden. Utøvelse av virksomhet vil ha skatterettslige implikasjoner. Det er avgjørende å ha kunnskap om de skatterettslige plikter og rammene for å tilpasse seg disse
  • hvordan ulike regnskapsregler og årsregnskapet formål kan benyttes for å analysere regnskapsfaglige problemstillinger og gi regnskapsmessige løsninger, og hvordan ulike verdsettelsesteknikker kan benyttes for verdsetting av diverse regnskapsposter.

 

 

1. semester
BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg

eller

SOK-3020 Econometrics
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder
2. semester

BED-3075 Lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring

BED-3067 Forretningsrett
Minor
3.semester      

BED-3066 Regnskap og verdisetting

BED-3073 Fordypningsemner

Minor
4. semester
BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon

 

Studentene kan velge mellom følgende minors  når de tar en major i økonomisk styring:

 

Økonomisk analyse (Forutsetter avlagt eksamen i SOK-3020 Econometrics)

Foretaksstrategi

Finans (Forutsetter avlagt eksamen i SOK-3020 Econometrics)

Markedsføring

Ledelse
Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 16.06.2021 11:40