Regnskap og revisjon (deltid, samlings- og nettbasert) - master

Varighet: 3 år

Foto: Mostphotos/Alexandr Davydov
Foto: Mostphotos/Alexandr Davydov

Regnskap og revisjon (deltid, samlings- og nettbasert) - master

Varighet: 3 År

Studiested
Harstad
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du øke din kompetanse og ta en master i regnskap og revisjon?

I vår fleksible studiemodell kan du kombinere jobb og studier. For å gjøre dette mulig for deg, strekker vi studiet over tre år, vi har kun én obligatorisk samling per semester, hvorpå resten av undervisningen er nettbasert. Studiet er eksklusivt og har kun 40 studieplasser. Vi rekrutterer studenter fra hele landet.

I studieprogrammet kan du fordype deg i regnskaps- og revisorfaglige emner. Masterstudiet i regnskap og revisjon er et treårig studium på 120 studiepoeng som leder frem til graden Master i regnskap og revisjon. Studieprogrammet oppfyller utdanningskravet til å kunne søke om autorisasjon som statsautorisert revisor.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet

Tor_Alvin_Strand.jpg
Tor Alvin Strand

Seniorrådgiver


Informasjon om studiestart

Masterstudiet i regnskap og revisjon er samlingsbasert studieprogram over tre år som leder frem til graden Master i regnskap og revisjon. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid, masteroppgaven.

Studenter på masterstudiet i regnskap og revisjon, deltid, har to emner på til sammen 20 studiepoeng hvert semester, over til sammen 6 semestre, samlet 120 studiepoeng.

Studiet retter seg mot studenter med Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Studieprogrammet er på 120 studiepoeng og inneholder blant annet fem fagemner som utgjør sentral revisorkompetanse på mastergradsnivå. Fullført studieprogram kvalifiserer for revisorgodkjenning.

Studiepoengene innenfor de fem fagemneområdene fordeler seg slik på Master i regnskap og revisjon ved UiT (til sammen 70 studiepoeng (stp)):

 • Finansregnskap 1 10 stp
 • Finansregnskap 2 10 stp
 • Revisjon 1 10 stp
 • Revisjon 2 10 stp
 • Verdsetting av foretak 10 stp
 • Skatte- og avgiftsrett 10 stp
 • Foretaksrett 10 stp

Alle emnene i studieplanen er obligatoriske (se "Oppbygging av studiet").

For å kunne tildeles autorisasjon som statsautorisert revisor, må kandidaten oppfylle krav som er fastsatt i Forskrift om revisjon og revisorer §1

Relevans
Mastergraden i regnskap og revisjon gir en profesjonsrettet utdanning som legger vekt på at ferdig utdannende kandidater er i stand til å jobbe selvstendig som statsautoriserte revisor. Et solid teoretisk grunnlag er sentralt for en revisors evne til å ivareta sin funksjon i møte med et stadig mer spesialisert og sammensatt næringsliv der virksomhetene drives etter ulike og til dels komplekse forretningsmodeller i stadig endring. Utdanningen er også relevant for økonomisjefer, Controller i større bedrifter eller i bedrifter som har utfordrende krav til økonomisk rapportering og styring.

Arbeidsomfang
Studieprogrammets arbeidsomfang tilsvarer et fulltidsstudium over 2 år med 1500-1800 timer per år. For deltid over 3 år tilsvarer dette 1000-1200 timer per år.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide i gjennomsnitt om lag 27 timer i uken med studiene, inkludert samlinger, nettbasert undervisning og selvstudium.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som alle kandidatene skal gjennomføre. Oppgaven skal utfordre til nytenking og gi kandidatene relevant dybdekunnskap innenfor fagfeltet.

Masteroppgaven skrives som hovedregel i grupper på 2 (to) studenter.

Studieplanen på deltid kan tilpasses studenter som ønsker å ta studieprogrammet med kortere (heltid) eller lengre progresjon. Det kan medføre ulik belastning i studiepoeng på noen semester, samt oppmøte på flere samlinger per semester.

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter innen regnskap og revisjon. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Ha solid kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og avansert kompetanse innenfor finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og relevante deler av foretaksretten
 • Ha inngående kunnskaper om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor regnskap og revisjon, samt revisors rolle i samfunnet
 • Kjennskap til regulering, rapportering, analyse og attestasjon av ikke-finansielle forhold knyttet til miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold
 • Ha bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger revisor og revisorprofesjonen står ovenfor

Ferdigheter:

 • Ha nødvendig teoretisk og praktisk innsikt til å forstå, strukturere og løse avanserte bedriftsøkonomiske problemstillinger i virksomheter
 • Kunne anvende teori, metode, prinsipper og regelverk til å løse praktiske regnskapsmessige problemstillinger
 • Kunne anvende teori, metode og praktisk innsikt til å utøve revisorrollen på en profesjonell måte. Herunder planlegging og utførelse av revisjonsoppdrag alene og i samarbeid med andre
 • Være i stand til å foreta analyse av regnskaper og verdsettelse av foretak
 • Kunne fastsette og vurdere virkelig verdi av eiendeler og gjeld
 • Ha ferdigheter til å identifisere juridiske og skatterettslige problemstillinger samt kunne gi råd innenfor disse fagområdene
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis
 • Kunne gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse:

 • Kunne kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor revisors fagfelt til relevante interessenter
 • Ha evne til å arbeide selvstendig med teoretiske og praktiske problemstillinger
 • Kunne integrere kunnskaper fra ulike fagområder og anvende disse til problemløsninger
 • Ha opparbeidet seg kunnskaper om og evne til å reflektere over og ta hensyn til profesjonsetiske problemstillinger og revisors rolle som allmennhetens tillitsperson
 • Kunne utøve sin profesjon i et internasjonalt miljø
 • Være i stand til å bidra til nytenking og fornyelsesprosesser i profesjonen

Master i regnskap og revisjon er en profesjonsutdanning innenfor revisjon og oppfyller utdanningskravet for å kunne søke om autorisering som statsautorisert revisor etter fullført praksis.

Statsautoriserte revisorer utfører oppgaver som er viktig for offentlig forvaltning og i bedrifter, og kan bekle ulike roller i samfunnet.

For opptak til mastergraden i regnskap og revisjon kreves oppnådd bachelorgrad i økonomi og administrasjon, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.

Bachelorgraden må ha en fordypning på minimum 120 studiepoeng innenfor økonomi og administrasjonsfag. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som en del av fordypningen, kontakt instituttet for nærmere veiledning/informasjon om dette. De 120 studiepoengene er delt inn i obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng).

For å være kvalifisert for opptak til master i regnskap og revisjon kreves det at søker har bachelorgrad eller tilsvarende hvor det inngår følgende emner:

 • Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomisk analyse, regnskap, finansregnskap med analyse, driftsregnskap og budsjettering, investering og finansiering, men kan også omfatte andre bedriftsøkonomiske emner. Minimum 30 studiepoeng
 • Administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring og strategi må være dekket. I tillegg kan andre emner medregnes. Totalt minimum 30 studiepoeng
 • Samfunnsøkonomiske fag: Mikro- og makroøkonomi. Minimum 15 studiepoeng
 • Metodefag: Matematikk, samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Minimum 20 studiepoeng og minimum 5 studiepoeng i hvert emne
 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: Minimum 7,5 studiepoeng. (Gjelder studenter som startet sin bachelorgrad i 2019 og senere).

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget være en ren C (3,0) eller bedre.

Studiet er adgangsregulert. Du søker opptak til mastergraden gjennom lokalt opptak.

Studiestart høst, søknadsfrist 15.april.

Karakterkrav

For å kvalifisere for opptak til master i regnskap og revisjon ved Handelshøgskolen ved UiT må søker oppfylle visse fagkrav. De kvalifiserte søkerne rangeres så på bakgrunn av alle karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Norske bokstavkarakterer

Hver bokstavkarakter omgjøres til tall. A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i de medregnede emnene. Dersom du har en blanding av bokstav- og tallkarakterer, vil det bli regnet ut to ulike gjennomsnitt og det vil bli foretatt en utregning av det enhetlige gjennomsnittet.

For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

 • 1,0 – 1,9 = 5 poeng
 • 2,0 – 2,5 = 4 poeng
 • 2,6 – 3,0 = 3 poeng
 • 3,1 – 3,5 = 2 poeng
 • 3,6 – 4,0 = 1 poeng

Karakterer fra utlandet

Utenlandsk utdanning vurderes særskilt i hvert tilfelle. Karakterer fra et land kan ikke automatisk oversettes til et annet lands karakterer, da bruken av karakterskalaen benyttes forskjellig.

Hva er administrasjonsfag?

Det er flere emner som kan inngå som administrasjonsfag, men ved opptak til master i regnskap og revisjon, er det primært emner som inneholder et bedriftsperspektiv det tenkes på. Eksempler på dette kan være markedsføring, organisasjonsteori, arbeidspsykologi, markedskommunikasjon, prosjektledelse, strategi og ledelse.

Bedriftsøkonomi – samfunnsøkonomi – hva er forskjellen?

Bedriftsøkonomi er økonomi i et bedriftsperspektiv, mens samfunnsøkonomi ser på økonomi fra et samfunnsperspektiv. I samfunnsøkonomien kan vi godt se på hvordan en bedrift handler, men vi er i utgangspunktet interessert i konsekvensene handlingene har for en gruppe av bedrifter, et større marked eller samfunnet som helhet.

Undervisningen gis gjennom en obligatorisk samling hvert semester og nettbasert undervisning og veiledning resten av semesteret. Samlingene foregår ved Handelshøgskolen ved UiT campus Harstad.

Alle samlinger er obligatoriske, men dersom det er særlige tilfeller kan det søkes om fritak fra oppmøte. Særlige tilfeller omfatter vanligvis ikke jobbrelaterte årsaker, men for eksempel sykdom eller andre ekstraordinære forhold. Fritak fra oppmøte vil utløse kompenserende studentaktivitet/arbeidskrav.

Undervisningen består av forelesninger, seminar, oppgaveløsning, gruppearbeid og veiledning. Samlingene vil i tillegg til forelesninger ha et særlig fokus på 1) å etablere og videreføre studentsamarbeid gjennom gruppearbeid og diskusjoner, og 2) presentasjoner av arbeidskrav. Den øvrige undervisningen vil være nettbasert hvor Canvas er emnenes digitale klasserom. Læringsressursene tilgjengeliggjøres i canvasrommene. Sentrale læringsressurser er webinarer, videoer, podkaster og oppgaver. De forskjellige emnene vil tilby ulike læringsaktiviteter hvor noen vil være synkrone og andre asynkrone. Webinarer er et eksempel på en synkron læringsaktivitet som krever studentdeltakelse til et fastsatte tidspunkt, mens videoer og podkaster er eksempler på asynkrone læringsressurser da de er tids- og stedsuavhengige. Emnebeskrivelsene gir en detaljert beskrivelse av de enkelte emners undervisningsopplegg. Timeplan for de ulike emnene vil også kunne veksle mellom mer konsentrert nettbasert opplegg og ukentlige nettforelesninger.

Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon om samlinger, nettbasert undervisning, obligatoriske arbeidskrav og eksamensform. Mulighet for kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser.

Eksamenssted for emner med skriftlig skoleeksamen vil være Harstad, Alta, Tromsø, Narvik og Kirkenes.

Master i regnskap og revisjon er en profesjonsrettet utdanning som oppfyller utdanningskravet til Statsautorisert revisor. For å kunne tildeles autorisasjon som statsautorisert revisor, må kandidaten oppfylle krav som er fastsatt i Forskrift om revisjon og revisorer §1.
Tittelen er beskyttet og utdanningen er regulert. Det er i dag universitet/høgskoler som har godkjenning for å kunne tilby denne utdanningen på masternivå og det er klare regler for hvilke arbeidsoppgaver en ferdig utdannet revisor skal kunne jobbe med. Studiet har derfor fokus på arbeid med praksisrelaterte oppgaver og case som synliggjør utfordringer som de som utøvende revisorer senere vil møte.

Praksis inngår ikke direkte som en del av studieprogrammet, men det anbefales at studentene søker seg til praksisplass hos revisjonsselskap eller lignende parallelt med utdanningen. Praktisk erfaring fra bransjen gjør at studentene blir mer motivert for studiene, de får praktisk erfaring og ofte inspirasjon til valg av tema til masteroppgaven.

Les mer om praksis her

Primært norsk, men enkelte emner eller deler av emner, kan gis på engelsk.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng. Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.

Internasjonale regler, som IFRS og ISA, har stor betydning for norsk regnskaps – og revisjonspraksis og lovgivning. Derfor er det nødvendig å ha et internasjonalt fokus på utdanning innen revisjon og regnskap.

Det er mulig med studentutveksling og studere enkelte emner på studiested i utlandet gjennom kvalitetssikrede utvekslingsavtaler.

For masterprogrammet i regnskap og revisjon åpnes det opp for utenlandsopphold primært i fjerde semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Studentutveksling». Studenter som ønsker å ta et utenlandsopphold i fjerde semester må søke studieavdelingen om forhåndsgodkjenning av kursene som skal tas under utenlandsoppholdet.

Studenter kan få mulighet til å gjøre sin masteroppgave i utlandet hos en utenlandsk institusjon som UiT har utvekslingsavtale med.

Foreløpig ikke tilgjengelig