Spansk og latinamerikanske studier - master

Varighet: 4 År

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Spansk og latinamerikanske studier - master

Varighet: 4 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Høy kompetanse innen språk, litteratur og kultur i de spanskspråklige delene av verden gir deg viktige fordeler i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv. Master i spansk og latinamerikanske studier gir deg relevante verktøy til å fordype deg i språk som redskap i arbeidslivet, og som forskningsobjekt, eller i en av verdens rikeste litterære tradisjoner, fra den viktigste romanen i europeisk litteraturhistorie til samtidas mangfoldige kulturuttrykk på tvers av kontinentene.

Spørsmål om studiet
Randi Lise Davenport
Randi Lise Davenport

Professor i spansk litteraturvitenskap


antonio-fabregas
Antonio Fábregas

Professor spansk språkvitenskap


Lovisa Bergmann

Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, spansk, og norsk som fremmedspråk


Studiet retter seg særlig mot studenter som ønsker å nå et høyt kompetansenivå innen språk, litteratur og kultur i de spanskspråklige delene av verden. Du oppnår en spesialisering innen spansk språk, spanskspråklig litteratur og/eller kultur, og samtidig introduseres du til selvstendig forskning innenfor disse feltene. Vi legger vekt på sammenhengene mellom teoretisk kunnskap og praktisk forskning, og hvordan du som student kan anvende din kunnskap til konkret problemløsning og nytenkning relatert til den spansktalende verden slik at du blir mer attraktiv i jobbmarkedet.

Programmet består av 120 studiepoeng (stp.) og er satt sammen av følgende komponenter:

 • 30 stp obligatoriske emner tilknyttet den disiplinen som studenten ønsker å skrive masteroppgave innen (språk eller litteratur/kultur).
 • 30 stp. er valgfrie emner.
 • en masteroppgave på 60 stp.

Programmet undervises på en fleksibel måte (samlinger, nettbasert undervisning og veiledning) som tillater studenter som allerede jobber eller tar andre studier å gjennomføre studiet. Programmet er lagt opp slik at det er mulig å ta det på deltid i løpet av fire år, eller på heltid i løpet av to år. Tabellen som viser oppbygging av studiet viser oppbygging for en heltidsstudent over to år. Oppbygging for deltidsstudenter over fire år finner du i studieplanen.

Studentene har 30 studiepoeng i frie valgemner. Studenten anbefales å ta andre spanskemner på 3000-nivå for å få en bredere og mer tverrdisiplinær kompetanse innen spanskstudier, men vil etter avtale også kunne ta andre emner som støtter opp om mastergradsoppgaven. Et eksempel på dette ville være å ta et spesialemne i spansk språk (SPA-3090) eller litteratur (SPA-3190) eller, etter søknad, et relevant emne i et annet språk som er rettet spesielt mot temaet for oppgaven.

Programmet tilbys ved campus Tromsø. Undervisningen er samlingsbasert og noen emner har veiledning og moduler via nett slik at studenter som er i arbeid eller er bosatt utenfor Tromsø har anledning til å følge undervisningen.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om sentrale teorier i spanskspråklige studier innenfor språk, litteratur og/eller kultur
 • har inngående kunnskap om de viktigste forskningsmetodene innenfor spanskspråklige studier og om hvordan de anvendes
 • har avansert akademisk kunnskap om de viktigste lingvistiske og kulturelle fenomener innenfor spanskspråklige studier
 • kan analysere problemstillinger innenfor spansk språk/kultur/litteratur i henhold til spanskfagets/disiplinens historie, tradisjon og plass i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • forberede og gjennomføre kortere, selvstendige forskningsprosjekter av moderat størrelse innenfor spanskspråklige studier, under veiledning
 • vurdere kritisk sentrale teorier, metoder og analyseverktøy innenfor spanskspråklige studier
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike forskningssyn og ulike kilder
 • utføre akademisk arbeid og beherske metoder for akademisk forskning, inkludert korrekt akademisk språk, både muntlig og skriftlig
 • anvende relevante forskningsmetoder innenfor spanskspråklige studier, slik som tekstanalyse og feltarbeid

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • arbeide analytisk og kritisk med forskning eller utføre annet akademisk arbeid innenfor spansk språk/kultur/litteratur
 • bruke sin akademiske kunnskap om spansk språk/kultur/litteratur til å jobbe med andre arbeidsoppgaver og problemstillinger innen offentlig eller privat sektor
 • formidle sine kunnskaper om spansk språk/kultur/litteratur og sin forskning muntlig og skriftlig på et avansert nivå og for allmenheten på bakgrunn av sin faglige kompetanse i spansk og latinamerikanske studier

Studenter som har tatt Master i spansk hos oss tidligere, har fått jobb innen forskning, oversettelse, internasjonalt næringsliv, reiseliv og internasjonalt organisasjonsarbeid. Studiet er også relevant for dem som ønsker å jobbe innen journalistikk, kommunikasjons- og medievirksomhet, og med temaer relatert til den spansktalende verden.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Emne i språk eller litteratur/kultur
Valgemne
Masteroppgave
2. semester (vår)
Emne i språk eller litteratur/kultur
Valgemne
Masteroppgave
3. semester (høst)
Emne i språk eller litteratur/kultur
Valgemne
Masteroppgave
4. semester (vår)
Masteroppgave

Opptak til studiet reguleres av Forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet


For å bli tatt opp på programmet må man ha bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i spansk, med 60 studiepoeng (stp.) på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i emnene i spansk. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette.
Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i spansk.

Undervisningen gis i form av samlinger, forelesninger, seminarer og veiledning via internett, analyseoppgaver som innføring i forskning og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentret læring, og bruk av digitaliserte læringsformer. Forskningsrelaterte oppgaver vil være knyttet til fagmiljøets forskning og forskningsgrupper.

Det forventes at studentene arbeider selvstendig med oppgaver utenom undervisningen. Det anbefales også at studentene danner kollokviegrupper.

Det benyttes ulike vurderingsformer, som hjemmeeksamen, semesteroppgaver og muntlige presentasjoner og kortere skriftlige besvarelser, avhengig av emne.

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er spansk.

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i andre og tredje semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her 

Det vil være mulig for studenten å inkludere et to-ukers forskningsfokusert opphold i Sevilla innen arkiv og bibliotek.

Dette tilbys kun på norsk