Spansk og latinamerikanske studier - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Spansk og latinamerikanske studier - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Hvorfor snakker mer enn 500 millioner mennesker i verden spansk? Hva er det som skjer med Catalonia i Spania? Hvilke forskjellige kulturer og land bruker spansk i hverdagslivet? Spansk er offisielt språk på tre kontinenter og i 20 land i Latin-Amerika. Det er et språk med en rik kulturarv som er relevant for næringslivet, politikk og internasjonalt samarbeid. Med dette studiet får du ferdigheter i språk og kunnskaper om litteratur, historie, og kultur i den spanskspråklige verden.

Spørsmål om studiet
Randi Lise Davenport
Randi Lise Davenport

Professor i spansk litteraturvitenskap


Carlos F. Cabanillas Cárdenas

Førsteamanuensis spansk litteratur/kultur


antonio-fabregas
Antonio Fábregas

Professor spansk språkvitenskap


Lovisa Bergmann

Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, spansk, Ph.d.-emner og norsk som fremmedspråk


Studiet kombinerer spansk språk, kultur og litteratur. Du lærer å snakke spansk på en måte som gjør deg i stand til å kommunisere i reelle jobbsituasjoner. Gjennom studiet av kultur og tradisjoner får du kjennskap til kulturelle særtrekk ved den spanskspråklige verden. Gjennom opplæring i analysemetoder, vil du også utvikle dine analytiske ferdigheter, noe som gjør deg bedre rustet til å håndtere utfordringer som du kan møte i arbeidslivet. Studiet kvalifiserer til opptak til master i spansk og latinamerikanske studier.

Etter bestått bachelorgrad i spanske og latinamerikanske studier har du følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Du har kunnskap om:

 • sentrale grammatiske og lingvistiske egenskaper ved spansk språk i seg selv og i sammenlikning med andre språk
 • forskjellene mellom norsk og spansk språk og kultur
 • de spansktalende lands historie og samfunn og deres kulturelle prosesser, politiske perspektiver og kunstneriske uttrykk
 • sakprosa og litterære teksters struktur og komposisjon


Ferdigheter

Du kan:

 • bruke spansk språk både muntlig og skriftlig i praktiske hverdagssituasjoner og i spesifikke arbeidssituasjoner
 • oversette ulike typer tekster fra norsk til spansk og omvendt.
 • formidle sine kunnskaper om spansk språk og kultur både muntlig og skriftlig.
 • med sin språklige og kulturelle kunnskap være et bindeledd mellom den spansktalende og norske verden i ulike sammenhenger: politiske, kommersielle, eller kulturelle.
 • anvende anerkjente analysemetoder på språklige, kulturelle og litterære problemstillinger i den spansktalende verden.


Generell kompetanse

Du kan:

 • arbeide i yrker som krever kunnskap i språk, kultur og litteratur i den spansktalende verden.
 • produsere akademiske tekster som analyserer og diskuterer relevante aspekter ved samfunn, kultur, politikk og næringsliv i spansktalende land.
 • analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale på spansk.
 • formidle sentralt fagstoff i spansk både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum

Etter bestått BA-grad har kandidaten nådd C1-nivå ifølge det europeiske rammeprogrammet, både muntlig og skriftlig.

Samfunnet har behov for mennesker med kompetanse innen spansk på mange områder. Næringslivet trenger folk som kan snakke språket til land de samarbeider med, og som også har kjennskap til deres kultur og tradisjoner. Den posisjonen spansk har som verdensspråk gjør denne kompetansen attraktiv innen yrker som innebærer samarbeid mellom kulturer og land og prosjektarbeid i internasjonale organisasjoner. Spansk er også relevant for arbeid innen turisme, journalistikk, kultur og litteratur, for eksempel som oversetter.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
eller
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
Fellessemne eller utveksling
5. semester (høst)
eller
utveksling
eller
utveksling
eller
utveksling
Språkhospitering kan gjennomføres enten femte eller sjette semester
6. semester (vår)
SPA-2950
Bacheloroppgave i spansk og latinamerikanske studier
Språkhospitering kan gjennomføres enten femte eller sjette semester

Opptak til studiet reguleres av Forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves ingen forkunnskaper i spansk. Studiet starter med innføringsemnet SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk. Studenter med forkunnskaper kan erstatte emnet med HIF-1100 Alt du trenger for å studere litteratur .

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Søknadsfrist innen 15. april via Samordna opptak.

Forkunnskapskrav for realkompetanse:

* Norsk fra vgs

* Engelsk fra vgs

* 5 år relevant yrkeserfaring

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

 

Bachelorstudiet i spansk og latinamerikanske studier er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, øvelser (tekstkommentar og tekstanalyse) og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

I løpet av hvert av de tre studieårene inngår ulike former for arbeidskrav, som kan bestå av formidlingsprosjekter, opphold- eller oppgaver hos bedrifter, offentlige eller private institusjoner og organisasjoner. Det forventes at studentene arbeider selvstendig med oppgaver utenom undervisningen.

Kvalitetssikring:
Studieprogrammet evalueres hvert år. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal brukes og hvordan evalueringen skal dokumenteres. Alle emner som inngår i utdanningen evalueres første gang de tilbys og minimum en gang i løpet av programperioden.

Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av nivå. Undervisningen i de første emnene er på norsk med gradvis overgang til spansk i løpet av det første året. Eksamensspråket er vanligvis spansk. Se emnebeskrivelsene for hvert emne. Deler av undervisningen på spesialiseringsemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap vil bli gitt på engelsk.

Med bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, er det mulig å søke opptak til mastergrad i spansk.

Opptakskravet er bachelorgrad i spansk eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i spansk med et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre.Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag i spansk med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet legger til rette for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Andre mulige utvekslingssteder er:

SPA-1014 Praktisk spansk II inneholder et opphold i Universidad i Cádiz (Spania).

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her