Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Varighet: 5 år

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Varighet: 5 År

Studiested
Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Har du lyst til å bli lærer på 5.-10.trinn? Har du lurt på hvordan favorittlæreren din klarte å skape en følelse av mestring hos deg som elev? Eller hvordan man kan forklare matematikk på en forståelig måte? Hva er det med tenåringers kognitive utvikling som gjør at de blir humørsyke?

På lærerutdanninga for 5.-10 trinn lærer du om unges utvikling og hvordan du kan legge til rette for å utvikle elevenes kompetanse. Du vil lære hvordan du kan fremme læring og mestring hos den enkelte elev. Som lærer for 5.-10 trinn spiller du en viktig rolle i elevenes sosiale og faglige utvikling. På 5.-10. trinn skal du videreføre det gode grunnlaget som er lagt på småtrinnet. Som student hos oss får du solid kompetanse i flere skolefag.

Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Du får erfaring med utviklingsarbeid i praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Vil du være med?

Det vil være mulig å få slettet deler av studielånet ved fullført utdanning

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Fordeler med å velge grunnskolelærerutdanning

 • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minimum 563 800 kroner i året.
 • Utdanningen er femårig. Det gir deg solid fagkunnskap, mastergrad og lektortittel.
 • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt!
  Les om betingelsene her
 • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere.
 • Grunnskolelærerutdanningen vil gi deg viktig og etterspurt kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse.
 • Ledererfaringen du får vil gi deg gode karrieremuligheter i skolesystemet, samt i et arbeidsmarked utenfor skolen.
 • Som erfaren lektor kan du tjene over 700 000 kroner i året.

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

 • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
 • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
 • Tre fag - du tar tre undervisningsfag med fordypning i masterfaget
 • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
 • Utveksling - ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand

Utdanningen er et fulltidsstudium, men undervisningen er samlingsbasert. Det forventes jevn arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Læring gjennom praksis i skole er en viktig del i en lærerutdanning. Du vil ha praksis til sammen ca seks uker per år. Praksis kan foregå i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger eller Storslett.

Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet blir du en dyktig faglærer og du får erfaring med utviklingsarbeid i praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Lærerutdanning 5.-10. trinn er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

I Alta kan du ta samisk 60 studiepoeng som en del av lærerutdanningen.Samisk fagvalg forutsetter kompetanse i samisk tilsvarende samisk som første- /andrespråk i videregående opplæring.

Fagvalg og mastergradsoppgave

Du kan velge et av følgende masterfag; matematikk eller norsk(fag 1).

I tillegg til pedagogikk- og elevkunnskap (samt praksis og FoU-oppgave) velger du tre fag i første studieår som du fortsetter med i andre studieår. Du kan velge mellom engelsk, naturfag, samisk, matematikk eller norsk som fag 2. Som fag 3 kan du velge mellom mat og helse eller samfunnsfag. To av de tre fagene du velger, fortsetter du med i tredje studieår. Norsk eller matematikk fortsetter du med i fjerde og femte studieår som ditt masterfag så fremt du ønsker å ta hele studiet ved campus i Alta.

Dersom du ønsker masterfordypning i samfunnsfag, naturfag eller engelsk kan du ta denne ved campus Tromsø fra og med tredje (samfunnsfag) og fjerde studieår (naturfag/engelsk).

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer utdanninga gjennom kvalitetssystemet for utdanning, der grunnskolelærerutdanninga har et systematisk evalueringsarbeid med programevaluering, emneevaluering og evaluering av praksis. Studentmedvirkning er en viktig del av kvalitetsarbeidet. Studentene har en aktiv rolle i kvalitetsarbeidet gjennom deltakelse i underveisevalueringer og aktiv bruk av tillitsvalgte.

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Obligatoriske emner i grunnskolelærerutdanning 5-10 er pedagogikk og elevkunnskap og FoU. For øvrige detaljer se vedlagt studieplanFor å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

 • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
 • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Suppleringsopptak

Rammeplanen til lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4.studieår. Ved søknad om opptak til 4.studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3116.

Følgende masteremner tilbys høst 2022 for grunnskolelærerutdanningen 5-10.trinn 4.studieår:

- Norsk

- Matematikk

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:

- Karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2023 ettersendes karakterutskrift, legg inn merknad om dette i din søknad)

- dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15. april

Studieplan for utdanningen med emnebeskrivelser finner du nederst på nettsiden.

Utdanningen er et fulltidsstudium, men undervisningen er samlingsbasert. Det forventes jevn arbeidsinnsats gjennom studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Arbeidet mellom samlingene kan være deltakelse i grupper, nettdiskusjoner, framlegg i Canvas og i andre sosiale medier, kollegaveiledning (av medstudenter) og forberedelser av studentbidrag på samlingene, og knyttes også til obligatoriske arbeidskrav. Arbeidet vil involvere bruk av digitale verktøy

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet, forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i grunnskolelærerutdanningen tilrettelegger for utvekslingvår - 8. semester (4.studieår).

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversiteteter.

SØKNADFRIST OG INFO:

Søknadsfrist for utveksling i [vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar]

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Studiested Land
Umeå University Sverige
The University of Auckland New Zealand
University of California, Berkeley USA
The Norwegian Study Centre Storbritannia og Nord-Irland

Bli lærer

Andre studier du kanskje vil like

Spesialpedagogikk - master
Spesialpedagogikk - master ( Tromsø, Alta )

Ønsker du å fordype deg i læringsmiljø og legge til rette for utsatte barn og unge. Master i spesial...

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master ( Alta )

Ta vår samlingsbaserte grunnskolelærerutdanning og bli fremtidens lærer. Få praktisk erfaring og lær...