Studieretning:

Kvensk og finsk

Tilhører studiet:
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Studieretning:

Kvensk og finsk

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Et mastergradsstudie i kvensk og finsk språk gir en dypere kjennskap til et språk fra en helt annen språkfamilie, noe som gir deg innsikt i språkets mangfold og muligheter. Kvensk er et nasjonalt minoritetsspråk i Norge. I tillegg til i Finland snakkes finsk av relativt tallrike minoriteter i Sverige, USA, Canada, Russland, Australia og i Norge. Som mastergradsstudent i kvensk eller finsk språk kan du spesialisere deg i blant annet kvenske eller finske dialekter, kvensk som minoritetsspråk eller allmennfinske emner.

Spørsmål om opptak

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)


Kvensk og finsk er en studieretning i Master i språkvitenskap.

I studieretningen kvensk og finsk er det mulig å fordype seg enten i kvensk eller finsk. Studiet har 20 felles obligatoriske studiepoeng for begge språk. Du kan fordype seg i et av språkene ved å velge enten kvenske eller finske emner i de andre obligatoriske eller valgfrie emnene, og ved å velge enten et kvensk eller finsk tema for masteroppgaven. Studiet består av totalt 120 studiepoeng, og har følgende sammensetning:

 • 30 studiepoeng obligatoriske KVE/FIN-3000-emner i språkvitenskap
 • 30 studiepoeng valgfrie emner på 3000-nivå
 • 60 studiepoeng mastergradsoppgave (KVE-3901 eller FIN-3901)

Det tilbys ikke 3000-emner i finsk språkvitenskap hvert semester. Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon om hvilke emner som tilbys.

Studieretningen i kvensk eller finsk har tre fagspesifikke emner à 10 studiepoeng. De fagspesifikke emnene er: FIN-3010 Allmenn fennistikk, FIN-3017 Planlegging og utvikling av finsk og kvensk skriftspråk, FIN-3090 Spesialemne i finsk språkvitenskap eller KVE-3090 Spesialemne i kvensk språkvitenskap. Emnene Allmenn fennistikk og Planlegging og utvikling av finsk og kvensk skriftspråk er felles emner for alle studente, men det er mulig å velge enten kvensk eller finsk fordypning når du tar KVE-/FIN-3090.

De inntil 30 stp. som er valgfrie, kan være språklige eller litterære emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom en student ønsker å ta emner på lavere nivå, må dette søkes særskilt om. Studentens veileder, eventuelt faggruppa, må anbefale søknaden, som videre må godkjennes av programstyret for humanistiske fag.

I tillegg er det i hvert semester mulig å ta et spesialemne i kvensk språkvitenskap KVE-3090 eller finsk språkvitenskap FIN-3090. Det kan inngå som et 3000-emne i kvensk eller finsk språkvitenskap eller som et av de valgfrie emnene. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

Mastergradsoppgaven er en kortere, vitenskapelig avhandling på 60 studiepoeng (70-100 sider). Studenten kan velge å skrive om et kvensk eller finsk tema. Det anbefales å starte arbeidet med mastergradsoppgaven så tidlig som mulig i studiet. Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt/veileder. Det er mulig å levere masteroppgaven både i høst- og vårsemesteret. Frist for innlevering er 1. november og 15. mai. For nærmere informasjon om mastergradsoppgaven, se emnebeskrivelsen (KVE-3901 Masteroppgave i kvensk språk eller FIN-3901 Masteroppgave i finsk språk).

Under "Oppbygging av studiet" ser du et eksempel på studieprogresjon.

Etter fullført mastergrad i språk skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • inngående kunnskaper i kvensk og finsk språk, med fordypning i kvensk eller finsk
 • en faglig spesialisering i kvensk eller finsk språk og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • en kritisk forståelse for hvordan språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • orientere seg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning i kvensk og finsk
 • produsere akadmiske tekster og analytisk behandle og fortolke et språkvitenskaplig materiale eller en språkvitenskaplig problemstilling innefor kvensk eller finsk
 • formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på kvensk og finsk

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor kvensk eller finsk som kvalifiserer for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper
 • bruke sin erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven

Studiet kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel Studiet kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.-utdanning og mulighet for en videre forskerkarriere.

For opptak til masterprogrammet i språk, studieretning kvensk og finsk, kreves bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp.) i kvensk eller finsk. Av de 80 stp. må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal følge deg opp gjennom hele skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.

For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamensordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

 Norsk/ svensk og finsk.

Det er mulig å søke opptak til ph.d.-studier.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Via den åpne avtalen NORDPLUS -Nordlys har studenter i kvensk og finsk tilgang til alle universiteter i Finland. Vi anbefaler spesielt:


Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.
For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Studiested Land
University of Freiburg Tyskland
Karlsruhe Institute of Technology Tyskland
University of Hamburg Tyskland
University of Stuttgart Tyskland
University of Milan Italia
Örebro University Sverige
Adam Mickiewicz University in Poznan Polen
University of Navarra Spania
'Pázmány Péter' Catholic University Ungarn
University of Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls University Tübingen Tyskland
University of Copenhagen Danmark
Aarhus University Danmark
Aalborg University Danmark
University of Ljubljana Slovenia
University of La Réunion Reunion
University Pompeu Fabra, Barcelona Spania
Latvian Academy of Culture Latvia
University of Huelva Spania
University of Bonn Tyskland
Tampere University Finland
University of Eastern Finland Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholm University Sverige
University of Iceland Island
University of Nova Gorica Slovenia
University of Nantes Frankrike
Autonomous University of Barcelona Spania
Karl Franzens University of Graz Østerrike
Åbo Akademi University Finland
Johannes Gutenberg University of Mainz Tyskland
University of Vaasa Finland
University of Rzeszow Polen
University of Latvia Latvia
Humboldt University Berlin Tyskland
Roskilde University Danmark
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Polen
University of Southern Denmark Danmark
Masaryk University, Brno Tsjekkia
University of Greenland Grønland
Ludwig-Maximilians-University of Munich Tyskland
University of the Faroe Islands Færøyene
University of Almería Spania
Westphalian Wilhelms University Münster Tyskland
University of Cologne Tyskland
University of Education of Freiburg Tyskland
Technical University of Liberec Tsjekkia
University College of Mälardalen Sverige
Tallinn University Estland
Foreløpig ikke tilgjengelig