Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert)

Varighet: 3 år

Foto: Frida Xiang Nordås Årsandøy
Foto: Frida Xiang Nordås Årsandøy

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert)

Varighet: 3 År

Studiested
Nettbasert
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du bli med å forme fremtiden for bærekraftig produksjon?

Velkommen til vårt nettbaserte ingeniørprogram i prosessteknologi – ditt første skritt mot å bli en ekspert i å skape en grønnere, mer effektiv industri.

Er du klar for å forandre verden?

Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Espen Johannessen

Studieleder - Ingeniør Prosessteknologi

 • Telefon: +4776966263
 • Campus: Narvik

Informasjon om studiestart

Innsyn i industriens hjerte

Norge er en ledende aktør innen industriell innovasjon, og vi er pionerer i å forvandle råvarer til verdensklasseprodukter. Som nettstudent i prosessteknologi får du et godt innsyn i denne dynamiske verdenen. Du lærer å designe og styre banebrytende produksjonsprosesser som driver den norske prosessindustrien.

Bærekraft er vår målsetning

FNs bærekraftsmål er vårt kompass. Gjennom vårt program blir du dyktig i å optimalisere og forbedre prosesser. Du kan spesialisere deg i banebrytende teknologier for havbruksnæringen, hydrogenproduksjon og brenselceller – alt for å støtte "ren energi for alle" (FN-mål 7) og “livet i havet” (FN-mål 14). Du vil dykke ned i prinsippene for "ansvarlig forbruk og produksjon" (FN-mål 12) og mestre prosessoptimalisering for å bekjempe klimaendringer (FN-mål 13).

Studér fra hvor du vil

Livet er hektisk, og vi forstår det. Som nettstudent har du friheten til å studere hvor som helst, når som helst. Du bestemmer ditt eget studieår, slik at det passer perfekt inn i din livssituasjon enten du er i jobb eller har familie. Vår nettbaserte tilnærming gir deg den fleksibiliteten du trenger gjennom tilgjengelig studiemateriale og læringsressurser. Inntil to uker hvert semester er det mulighet for samlingsuke i Narvik. Det er da noen emner som arrangerer aktiviteter på campus Narvik som må gjennomføres fysisk her. Følg med ved semesterstart så du får booket reise til Narvik der dette er nødvendig.

Velkommen til fremtidens prosessingeniører

Ditt eventyr starter her. Bli med i fellesskapet av fremtidens prosessingeniører, form industrien, og skap en bærekraftig verden. Søk på studiet i prosessteknologi og bli en del av vår lidenskap for innovasjon og bærekraft.

Fordypning prosess og energi

Gjennom fordypningen prosess og energi får du kompetanse til å jobbe med prosessteknologi innen de fleste industriområder og du har valgemner innenfor olje- og gassproduksjon, LEAN produksjon og innen fornybare energikilder som hydrogen og brenselceller. Fordypningen består av følgende emnegrupper:

TEK-1507 Matematikk 1 - 10 stp

TEK-1501 Statistikk - 5 stp

TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 5 stp

TEK-1503 Teknisk tegning/DAK - 5 stp

TEK-1520 Beregningsorientert programmering - 5 stp

TEK-1516 Matematikk 2 - 10 stp

PRO-2613 Innføring i prosessteknologi - 5 stp

PRO-2614 Elektronikk for prosessteknologi - 5 stp

TEK-1504 Fysikk - 5 stp

TEK-1505 Kjemi - 5 stp

MAS-2502 Thermodynamics - 10 stp

PRO-2501 Kjemi for prosess og prosessrelatert miljøkunnskap - 10 stp

PRO-2806 Instrumentering og prosessovervåkning - 10 stp

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk - 10 stp

PRO-2607 Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll - 10 stp

STE-2605 Lineære systemer og reguleringsteknikk - 10 stp

PRO-2781 Bacheloroppgave i prosessteknologi - 20 stp

TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp

Valgemner
TEK-2800 Matematikk 3

TEK-2801 Fysikk 2

PRO-2802 Olje og gass – design og produksjon

MAS-2801 Subsea /Piping

PRO-2804 LEAN produksjon

PRO-2805 Prosessimulering

MAS-2802 Driftsstyring og vedlikehold

PRO-2801 Brenselceller og hydrogen

MAS-2805 Praksisprosjekt

Fordypning prosess og havbruk

Fordypningen prosess og havbruk har samme fellesemner, programemner og tekniske spesialiseringsemner som fordypning prosess og energi. Studentene vil få den nødvendige fordypningen i biologi for å jobbe som prosessingeniør ved smoltanlegg, oppdrettsanlegg og slakteri gjennom emnene BIO-2506 og BIO-2508, som undervises av BFE i Tromsø. Studentene som velger denne fordypningen må påregne å tilbringe hele eller deler av det femte semesteret i Tromsø. Fordypningen har følgende valgemner.

TEK-2800 Matematikk 3

TEK-2801 Fysikk 2

MAS-2802 Driftsstyring og vedlikehold

PRO-2804 LEAN produksjon

BIO-2506 Introduction to fish biology

BIO-2508 Aquaculture I

MAS-2805 Praksisprosjekt

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

K1: Bred kunnskap som gir et helhetlig perspektiv på ingeniørfaget generelt og prosessteknologi spesielt, med fordypning i gassprosessering, allmenn prosessteknologi eller fornybar energi, avhengig av studieretning.

K2: Grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i prosessteknisk problemløsning.

K3: Kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen prosessfaget.

K5: Kan oppdatere sin kunnskap innenfor prosessfaget, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

K6: Har grunnleggende kunnskaper om prosesser, teknikker og installasjoner som er relatert til den aktuelle studieretning

K7: Har kunnskaper om hvordan naturgass produseres (studieretning prosess- og gassteknologi).

Ferdigheter

F1: Kan anvende matematikk, naturvitenskap og teknologi for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte.

F2: Har ingeniørfaglig digital kompetanse, og kan anvende programmer for modellering av ulike industrielle prosesser.

F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid

F4: Kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.

F5: Kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.

F6: Kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

F7: Kan anvende relevante standarder for den aktuelle studieretning.

F8: Kan dimensjonere prosessenheter i et gassanlegg (studieretning prosess- og gassteknologi).

Generell kompetanse

G1: Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger for ulike typer prosessanlegg og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G3: Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4: Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

G5: Kan utføre ingeniørarbeid knyttet til den aktuelle studieretning.

G6: Kan utføre ingeniørarbeid knyttet til design, utvikling og drift av gassprosesseringsanlegg (studieretning prosess- og gassteknologi).

G7: Kan identifisere og vurdere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer (som anvender IKT).

G8: Har kjennskap til grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger, har kjennskap til gjeldende lover og regelverk for lagring av personopplysninger, har kunnskap om typiske sårbarheter i IKT-løsninger og hvordan slike avdekkes.

Prosessingeniører spiller en viktig rolle i å optimalisere produksjonsprosesser, forbedre effektiviteten og sikre at produksjonen oppfyller kvalitetsstandarder og miljøkrav. Her er noen mulige jobbmuligheter for prosessingeniører i Norge:

 • Olje og gassindustrien:
 • Prosjektledelse og optimalisering av produksjonsprosesser innen olje- og gassutvinning.
 • Arbeid med design og implementering av prosessanlegg.
 • Miljø- og sikkerhetsvurderinger.
 • Kjemisk industri:
 • Produksjonsledelse og kvalitetskontroll i kjemiske produksjonsanlegg.
 • Utvikling av nye produksjonsprosesser for å forbedre effektivitet og redusere kostnader.
 • Arbeid med å sikre overholdelse av miljø- og sikkerhetsstandarder.
 • Fornybar energi:
 • Utvikling av prosesser for produksjon av fornybar energi, for eksempel hydrogen og brenselcelleteknologi
 • Optimalisering av produksjonsanlegg for å øke energieffektiviteten.
 • Forskning og utvikling av nye teknologier innen fornybar energi.
 • Farmasøytisk industri:
 • Produksjonsledelse og kvalitetskontroll i farmasøytiske produksjonsanlegg.
 • Utvikling av nye produksjonsprosesser for medisiner og legemidler.
 • Overholdelse av strenge regulatoriske standarder innen legemiddelindustrien.
 • Mat- og drikkeindustrien, fiskeoppdrett:
 • Optimalisering av produksjonsprosesser i mat- og drikkeindustrien.
 • Kvalitetskontroll og sikring av overholdelse av matvaresikkerhetsstandarder.
 • Utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder.
 • Miljøteknologi:
 • Arbeid med prosesser og teknologier som reduserer miljøpåvirkningen av industrielle prosesser.
 • Implementering av bærekraftige produksjonsmetoder og resirkuleringssystemer.
 • Rådgivning og konsulentvirksomhet innen miljøvennlig teknologi.
 • Industriell automatisering og styringssystemer:
 • Implementering av automatiserte systemer for å kontrollere og overvåke produksjonsprosesser.
 • Utvikling av programvare og teknologier for industriell automatisering.
 • Vedlikehold og oppgradering av eksisterende automatiseringssystemer.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:
- generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
- bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
- 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Flere opptaksveier: Mangler du studiekompetanse, nødvendige realfag eller har fagbrev kan du likevel kvalifisere for opptak til ingeniørstudier. Sjekk hva som gjelder for deg

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist: 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring*) i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:
- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
- Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

*) Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Prosessteknologi, Ingeniør
For å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse må spesielle opptakskrav dokumenteres.

Undervisning kan skje på ulike måter avhengig av emne. Både den tradisjonelle forelesningsmodellen, så vel som varianter av «omvendt klasserom» brukes.

I en tradisjonell forelesningsmodell vil lærer forelese i timeplanfestede timer. En andel av de timeplanfestede timene vil likevel være øvingstimer, hvor studentene jobber med lab oppgaver, oppgaver som inngår i arbeidskrav, eller oppgaver som inngår i en vurdering. Emneansvarlig og eventuelt studentassistenter vil være til stede.

Studentens læring skjer gjennom forberedelse og etter- bearbeidelse av forelest stoff, jobbing med frivillige oppgaver, obligatoriske arbeidskrav, karaktersetting av oppgaver, eventuelle feltøvelser, samarbeid med andre studenter i grupper, praktiske laboratorieøvinger (mange av disse er obligatoriske), selvevalueringer og en betydelig andel selvstudie.

Omvendt klasserom går ut på at forelesningen flyttes ut av klasserommet, og gjøres om til en forberedende del som studenten selv har ansvar for. Forberedelse består i at studenten ser innspilte videoer, i tillegg til at det er henvist til lærebok, notater og lenker til aktuelt stoff.

Timene på skolen brukes til gjennomgang av spesifikke tema, og hovedsakelig til arbeid med oppgaver av tilsvarende det som er nevnt ovenfor.

Omvendt klasserom modellen kan være kjørt som en «hybrid modell», hvor deler av emnet kjøres i en forelesningsmodell, andre deler i en omvendt klasserom modell.

Studentens læring i en omvendt klasserom modell er mye sammenfallende med forelesningsmodellen slik den praktiseres på fakultetet (undervisning og øvingstimer), men studenten har et større ansvar for å tilegne seg forkunnskapene som skal til for å kunne jobbe med oppgaver.

For nettstudentene vil det meste av forelesninger være tilgjengelig som «live» forelesninger eller studioinnspilte lyd / videoinnspillinger. Disse innspillingene vil også inntil emnet er avviklet være tilgjengelige som opptak for senere avspilling. Vi tar forbehold om at nasjonale lovbestemmelser og føringer kan legge restriksjoner på bruk av opptak.

Vurderingsformer

Det kan benyttes ulike vurderingsformer i de forskjellige emnene. I tillegg kan noen emner ha arbeidskrav

Arbeidskrav er krav som skal være presist formulert i emnebeskrivelsen. Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne bli vurdert.

Arbeidskrav kan eksempelvis være formulert som «X av Y obligatoriske øvinger må være bestått», «Studenten må ha vært til stede på 70% av timeplanfestede timer»

Emneansvarlig vil lage en liste over studenter med godkjente arbeidskrav som sendes til eksamenskontoret. Kun de som har bestått arbeidskravene vil bli vurdert.

Måten studenten blir vurdert på kan være eksempelvis

 • Skriftlig eksamen (papir / penn eller digital)
 • Muntlig eksamen
 • Sammensatt: flere arbeider teller inn i en helhet, hvorav en kan være en ordinær eksamen
 • Gruppeeksamen
 • Mappevurdering
 • etc.

Nettstudenter kan tillates å ta eksamen på eksternt lærested, men dette krever innsending av formell søknad til eksamenskontoret på IVT-fakultetet. Prosedyrer for dette finnes på websidene til fakultetet.

Selv om digital eksamen er innført på fakultetet, er det begrenset adgang til å kunne ta digital eksamen utenfor campus Narvik; - studenter må dermed påregne å komme til campus Narvik for å kunne ta digitale eksamener.

Norsk

Studiet danner grunnlag for opptak til to-årig påbygging til sivilingeniørstudier og teknologiske mastergradsstudier. Kandidater som ønsker overgang til sivilingeniørstudier må velge emne Matematikk 3/ Fysikk 2.

Relevant arbeidsliv er prosessindustri i vid forstand.

Ved UiT i Narvik kvalifiserer studiet til toårig Master i Teknologi/Sivilingeniør innen Industriell Teknologi eller Ingeniørdesign.

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) eller videreutdanning i Datateknikk for ingeniører er også mulig.

Prosessteknologi er et internasjonalt fagfelt og studiet har et internasjonalt perspektiv gjennom bruk av engelskspråklig litteratur og internasjonale gjesteforelesere.

Studieprogrammet tilbyr relevante og kvalitetssikrede ordninger for studentutveksling, for studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet.

Video fra Campus Narvik

Andre studier du kanskje vil like

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester)
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester) ( Narvik, Alta, Tromsø )

Som prosessingeniør jobber du med prosesser for bedrifter innenfor olje og gass, mineraler, metaller...