Videreutdanning om vold i nære relasjoner

STUDIESTED: Tromsø

Vold som et generelt problem i samfunnet er økende. Samtidig er det også rettet mer oppmerksom på den skjulte volden som utøves i nære relasjoner. Videreutdanning skal øke den generelle kompetansen innefor vold og aggresjonsproblematikk til ansatte i privat og offentlig sektor som i sitt arbeid møter mennesker som er utsatt for vold eller som arbeider med mennesker som utøver vold

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:3-årig relevant bachelorgrad
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3085
Søk studiet

Studiet er på 30 studiepoeng. Studiet organiseres over to semester, og består av to emner. Hvert emne består av 15 stp, Emne 1 (Vold i nære relasjoner og voldshandtering og behandling av voldsutøver) består av 4 samlinger (2 3 2 3 dager). Emne 2 (Fordypningsoppgave vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk) består av 1 samling (3 dager) samt en avsluttende hjemmeeksamen. Studenter som har fullført videreutdanning i vold og aggresjonsproblematikk (15. stp) ved UIT Campus Narvik vil få fritak fra emne 1.

Sentrale tema/emner er:

 • Vold i et samfunnsperspektiv (Grunnlagsforståelse)
 • Vold i nære relasjoner (seksuelle overgrep og familievold)
 • Vold og trusler på arbeidsplassen (aggresjonsdemping og beskyttelsesteknikker)
 • Behandling av personer med aggresjonsatferd
 • Fordypning i valgfritt tema/problemstilling innfor fagområdet

Valgalternativer i studiet

I siste semester skal studenten fordype seg i et valgfritt tema. Fordypningsoppgaven kan enten skrives individuelt, eller i grupper på inntil 2 studenter. Det vil bli tilbudt inntil 5 timer veiledning av fagperson. Krav til forkunnskap er bestått emne 1 eller bestått videreutdanning innen vold og aggresjonsproblematikk.

Hensikten med fordypningen er at studenten skal kunne fordype seg i deler av fagområde som denne finner interessant og relevant. Oppgaven omhandler en selvvalgt problemstilling knyttet til fagområdet.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Høst/vår
HVA4100 Vold i nære relasjoner og voldshåndtering og behandling av voldsutøver

Studiets hovedmål er at studenten etter endt studium skal ha:

Kunnskap om:

 • ulike perspektiver på vold som fenomen i samfunnet (grunnlagsforståelse)
 • forebygging av vold i nære relasjoner
 • selvmord i et voldsperspekti
 • hvordan en terapeutisk kan hjelpe mennesker som ønsker å gjøre noe med sin egen voldsatferd (utøverfokus)
 • akutte og langsiktige behov hos mennesker som opplever eller har opplevd vold (offerfokus)

Ferdigheter i:

 • å hjelpe/formidle hjelp til mennesker som her vært utsatt for, eller utøvet vold i nære relasjoner
 • refleksjon rundt de temaer som drøftes i studie

Generell kompetanse:

 • Voldl i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk

Opptakskravet er 3-årig relevant bachelorgrad. Søkere med annen eller kortere høgskole-/universitetsutdanning og/eller minimum 2 års relevant yrkeserfaring vil vurderes for opptak.

Oppstart av studietilbudet forutsetter tilstrekkelig antall studenter.

Arbeidsformer

Vi vil benytte nettbasert kontakt med studentene mellom samlingen, og vi bruker læringsplattformen ¿It`s learning¿. Undervisningen gis i form av forelesninger/seminar og praktiske øvelser. Det vil bli lagt opp til tverrfaglige gruppearbeid under og samlingene. På denne måten ønsker vi å stimulere til en læringsprosess som engasjerer og som skaper forståelse og innsikt. Studiet forutsetter en stor grad av tilstedeværelse og deltagelse.

Vurderingsformer

Eksamen er en fordypning hvor studenten skal skrive en selvvalgt fordypningsoppgave.

Hensikten med fordypningen er at studenten skal kunne fordype seg i deler av fagområde som denne finner interessant.

Oppgaven omhandler en selvvalgt problemstilling knyttet til fagområdet. i datainnsamlingen kan det benyttes spørreskjema og/eller intervju med fagpersoner. Intervju av pårørende eller klienter er ikke tillatt.

En prosjektskisse for fordypningsoppgaven skal godkjennes av studiekoordinator/veileder. Skissen skal inneholde en kort begrunnelse for valg av tema, metodisk tilnærming, tanker om avgrensing av oppgaven og forslag til litteratur som er aktuell i forhold til tema. Det vil bli gitt tilbud om veiledning på fordypningsoppgaven på et veiledningsseminar.

I tillegg til fastsatt pensum for hele studiet, skal studenten knytte minimum 300 sider selvvalgt pensum til fordypningen.

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter: A-F

For studenter med bachelorgrad i sykepleie vil videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk kunne godskrives med 30 studiepoeng som valgfri fordypning i master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.


Bli student ved UiT!Kontakt
Lillevik.JPG

Ole Greger Lillevik


Studieledelse, forskning og undervisning
Telefon: +4776966161 ole.g.lillevik@uit.no

Skip to main content