Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 år

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 År

Studiested
Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke!

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Som grunnskolelærer for 1.- 7. trinn blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og du blir en god rollemodell og motivator for de yngste elevene. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du erfaring med utviklingsarbeid i praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Vil du være med?

Det vil være mulig å få slettet deler av studielånet ved fullført utdanning.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Fordeler med å velge grunnskolelærerutdanning

 • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minimum 592 100 kroner i året.
 • Utdanningen er femårig. Det gir deg solid fagkunnskap, mastergrad og lektortittel.
 • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt!
  Les om betingelsene her
 • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere.
 • Grunnskolelærerutdanningen vil gi deg viktig og etterspurt kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse.
 • Ledererfaringen du får vil gi deg gode karrieremuligheter i skolesystemet, samt i et arbeidsmarked utenfor skolen.
 • Som erfaren lektor kan du tjene over 700 000 kroner i året.

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

 • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
 • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
 • Fire fag - du får fire undervisningsfag (norsk og matematikk + Fag 3 og Fag 4). I Alta kan du ta 60 studiepoeng i samisk sonm andrespråk som fag 3 og fag 4.
 • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
 • Utveksling - du kan velge å studere et semester i USA, Europa, Afrika, New Zealand.

Utdanningen er et fulltidsstudium, men undervisningen er samlingsbasert. Det forventes jevn arbeidsinnsats gjennom studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette forutsetter at du er godt forberedt og har tilegnet deg teoristoffet på forhånd, slik at du kan delta aktivt i undervisningsaktivitetene og bidra i læringsfellesskapet på samlingene. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise.

Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer. Du vil ha praksis fire til seks uker per år. Praksis kan foregå i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger eller Storslett.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får kompetanse i å opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Fagvalg

Pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk er obligatoriske fag i utdanningen. Alle skal også ha praksis og FoU-emner (forskning- og utviklingsemner) som binder fagene og praksis sammen.

I tillegg velger du to andre undervisningsfag, fag 3 og fag 4. Du kan velge mellom engelsk, mat og helse, naturfag eller samfunnsfag. I Alta kan du velge samisk som andrespråk, da blir samisk både fag 3 og 4. Samisk fagvalg forutsetter kompetanse i samisk tilsvarende samisk som første- /andrespråk i videregående opplæring.

Du kan velge mellom norsk og matematikk som masterfag. Du har fordypning i masterfaget tredje, fjerde og femte studieår. Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave i fagdidaktikk, hvor du kan velge et av følgende masterfag: matematikk eller norsk.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer praksis gjennom universitetsskoleprosjektet og andre praksisskoler. Dette medfører at studentene våre blir møtt av skoler med veiledningserfaring og kan bruke dette samarbeidet i videre studie.

Som utdannet grunnskolelærer (lektor) for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Obligatoriske fag i grunnskolelærerutdanning 1-7 er norsk, matematikk, FoU, samt pedagogikk og elevkunnskap.For å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

 • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
 • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen, må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Suppleringsopptak
Rammeplanen til lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4.studieår. Ved søknad om opptak til 4.studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3114.

Følgende masteremner tilbys høst 2022 for grunnskolelærerutdanningen 1-7.trinn 4.studieår:
- Norsk
- Matematikk

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:
- karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2023 ettersendes karakterutskrift, legg inn merknad om dette i din søknad)
- dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15.april

Studieplan for utdanningen finner du nederst på nettsiden.

Undervisning:

Studietilbudet er samlingsbasert og nettstøttet. De fleste samlingene foregår på campus Alta, mens noen foregår digitalt i sanntid. Mellom samlingene jobber du noen ganger individuelt og noen ganger sammen med andre studenter.

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet, forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utviklingsoppgave) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning. Du vil ha praksis til sammen ca seks uker per år, enten i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger eller Storslett.

Du får også mulighet til å gjennomføre fire uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land.

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i grunnskolelærerutdanningen tilrettelegger for utveksling vår - 8. semester (4.studieår).

Søknadsfrist og informasjon

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Andre studier du kanskje vil like

Spesialpedagogikk - master
Spesialpedagogikk - master ( Tromsø, Alta )

Ønsker du å fordype deg i læringsmiljø og legge til rette for utsatte barn og unge. Master i spesial...

Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor ( Alta )

Som barnehagelærer utvikler du samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Ta utdanninga...

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master ( Alta )

Ønsker du å bli grunnskolelærer? Ta lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet! Samlingsbase...