Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

STUDIESTED: Alta, Hammerfest, Kirkenes, Storslett
Lærerutdanning-1.-7.-trinn-master-5-årig-

Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere som kan være med å utvikle norsk skole. Grunnlaget for all læring skjer de første årene på skolen. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du innovativ praksis og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Dette er en samlingsbasert utdanning for framtiden. Vil du være med?

Fakta

Varighet:5 År
Studiested: Alta Hammerfest Kirkenes Storslett Annet
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 547
Søk studiet

Ta master - bli lærer!


Lærerutdanning 1.-7.trinn(samlingsbasert - Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett) - HØST 2018.


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
  • Fire fag - du får fire undervisningsfag (norsk og matematikk + Fag 3 og Fag 4)
  • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
  • Utveksling - du kan velge å ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand eller praksis i bl.a. Afrika

 

Studietilbudet er organisert etter en fleksibel modell hvor du kan velge å være bosatt på din hjemplass og følge studiene gjennom 4 årlige fysiske samlinger i Alta og 5 årlige nettbaserte samlinger som går samtidig i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett. Mellom samlingene jobber du noen ganger alene og noen ganger sammen med studenter fra ditt nærområde eller per nett. Du og din gruppe blir også veiledet av faglærerne per nett. Læring gjennom praksis i skole er en viktig del i en lærerutdanning. Du vil ha praksis til sammen ca fem uker per år der du foretrekker det som valg mellom Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett.

 

Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

 

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

 

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

 

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave i fagdidaktikk, hvor du kan velge et av følgende masterfag; engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk eller norsk. Velger du ett av de tre første fagene, må åttende semester tas ved campus Tromsø eller som internasjonalt semester.

 

Fagvalg

I tillegg til norsk og matematikk velger du to andre undervisningsfag. Du kan velge mellom engelsk, kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og samfunnsfag.

I tillegg til pedagogikk- og elevkunnskap (samt praksis og FoU-oppgave) skal du ha tre fag i første studieår som du fortsetter med i andre studieår. To av fagene er obligatoriske, norsk og matematikk. Som ditt tredje fag, kan du velge mellom engelsk, samfunnsfag og naturfag. Ett av de tre fagene du har tatt, fortsetter du med i tredje, fjerde og femte studieår. Det blir ditt masterfag. I tredje studieår vil du også velge ditt fjerde fag. Det kan ikke bli ditt masterfag. Du kan velge kunst og håndverk eller mat og helse.

Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

 

Kvalitet i utdanningen

Som landets første og eneste tilbyder av integrert master i lærerutdanning 1.-7. trinn, er UiT tildelt Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed). ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og kvalitetsindikatorer for utvikling av integrerte femårige lærerutdanninger ved UiT. Du kan bli en del av dette innovative miljøet.

UiT kvalitetssikrer praksis gjennom universitetsskoleprosjektet og andre praksisskoler. Dette medfører at studentene våre blir møtt av skoler med veiledningserfaring og kan bruke dette samarbeidet i videre studie.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.studieår
Fag 3 (15 stp)
2.studieår
Norsk (15 stp)
Matematikk (15 stp)
Fag 3 (15 stp)
PEL (10 stp)
FoU (5 stp)
Praksis (30 dager
3. studieår
Fag 4, 1.-7.trinn (15 stp)
Fag 4, felles (15 stp)
Fordypning valgt masterfag (15 stp)
FoU-oppgave (15 stp)
Praksis (30 dager)
4.studieår
PEL (15 stp)
PEL (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Praksis (30 dager)
5. studieår
Metode (15 stp)
Masteroppgave (45 stp)

Som utdannet grunnskolelærer (lektor) for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.


Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

 

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

 

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Har du fordypning i matematikk (S1, S2, R1 eller R2) og har karakteren 2 eller bedre, kommer du inn på lærerutdanningen.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 i matematikk (224 timer) og dekker de andre kravene, kan du delta på forkurs før studiestart.
Forkurset er nettbasert (MOOC), med videoleksjoner, oppgaver og tester. Forkurset starter i begynnelsen av juli og avsluttes med nasjonal eksamen ca. 1. august. Forkurset er nettbasert, men selve eksamen gjennomføres på campus.

Se mer informasjon og påmelding til forkurs i matematikk på samordna opptak sine sider.

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Undervisning:

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det må påregnes jevn arbeidsinnsats gjennom studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.
Arbeidet mellom samlingene kan være deltakelse i basisgrupper, nettdiskusjoner, framlegg i Fronter og i andre sosiale medier, kollegaveiledning (av medstudenter) og forberedelser av studentbidrag på samlingene, og knyttes også til obligatoriske arbeidskrav. Arbeidet vil involvere bruk av digitale verktøy.

Forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d Sør-Afrika, Zambia, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet: UC Berkeley (USA), Umeå Universitet (Sverige), Åbo Akademi (Vasa i Finland), Nelson Mandela Metropolitan University (Port Elizabeth i Sør-Afrika), The University of York (Storbritannina) og The University of Auckland (New Zealand).

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.


Kontakt

Pedersen, Svitlana Synyuk


Førstekonsulent
Telefon: 78450142 svitlana.s.pedersen@uit.no

YngveEngkvist.jpg

Yngve Engkvist


Studieleder
Telefon: 78450133 yngve.engkvist@uit.no

Relaterte yrker
Opptak

Spørsmål angående opptak? Send e-post til ilp-opptak@uit.no

Skip to main content