Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 År

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 År

Studiested
Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke!

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Vil du være med?

Det vil være mulig å få slettet deler av studielåndet ved fullført utdanning Bli lærer!

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
  • Fire fag - du får fire undervisningsfag (norsk og matematikk + Fag 3 og Fag 4)
  • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
  • Utveksling - du kan velge å ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand.

Utdanningen er samlingsbasert, men er organisert som et fulltidsstudium. Det må påregnes jevn arbeidsinnsats gjennom studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet. Du vil ha praksis til sammen ca seks uker per år. Praksis kan foregå i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger eller Storslett.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave i fagdidaktikk, hvor du kan velge et av følgende masterfag; matematikk eller norsk.

I Alta kan du ta samisk eller kvensk 60 studiepoeng som en del av lærerutdanningen.

Fagvalg

I tillegg til norsk og matematikk velger du to andre undervisningsfag. Du kan velge mellom engelsk, kunst og håndverk/mat og helse, naturfag, samisk, kvensk eller samfunnsfag.

I tillegg til pedagogikk- og elevkunnskap (samt praksis og FoU-oppgave) skal du ha tre fag i første studieår som du fortsetter med i andre studieår. To av fagene er obligatoriske, norsk og matematikk, ett av disse fagene blir ditt masterfag. Masterfaget fortsetter du med i tredje, fjerde og femte studieår. Som ditt tredje fag, kan du velge mellom engelsk, samfunnsfag, samisk, kvensk eller naturfag. I tredje studieår vil du også velge ditt fjerde fag. Du kan velge kunst og håndverk eller mat og helse. Har du valgt samisk eller kvensk som fag 3, må dette også bli fag 4.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer praksis gjennom universitetsskoleprosjektet og andre praksisskoler. Dette medfører at studentene våre blir møtt av skoler med veiledningserfaring og kan bruke dette samarbeidet i videre studie.

Som utdannet grunnskolelærer (lektor) for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.studieår
Obligatorisk
Fag 3, velg ett av følgende fag
2.studieår
Obligatorisk
Fag 3
3. studieår
Obligatorisk
Fag 4
4.studieår
Masteremne (15 stp)
Masteremne (15 stp)

5. studieår
Masteroppgave (45 stp)

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Suppleringsopptak
Rammeplanen til de nye lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4.studieår. Ved søknad om opptak til 4.studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3114.

Følgende masteremner tilbys høst 2021 for grunnskolelærerutdanningen 1-7.trinn 4.studieår:
- Norsk
- Matematikk

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:
- Karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2020 ettersendes karakterutskrift, legg inn merknad om dette i din søknad)
- dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15.april

Studieplan for utdanningen med emnebeskrivelser finner du nederst på nettsiden.

Undervisning:

Studietilbudet er samlingsbasert og nettstøttet. Samlingene foregår på Campus Alta. Mellom samlingene jobber du noen ganger alene og noen ganger sammen med andre studenter.

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet, forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning. Du vil ha praksis til sammen ca seks uker per år, enten i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger eller Storslett.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land.

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i grunnskolelærerutdanningen tilrettelegger for utveksling(3-6 mnd) vår - 8. semester (4.studieår).

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

SØKNADFRIST OG INFO:

Søknadsfrist for utveksling i [vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar]

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

 

Studiested Land
The University of Auckland New Zealand
Umeå University Sverige
The Norwegian Study Centre Storbritannia og Nord-Irland
University of California, Berkeley USA

Bli lærer

Andre studier du kanskje vil like

...
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor

Som barnehagelærer utvikler du samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Ta utdanninga...

...
Spesialpedagogikk - master

Ønsker du å fordype deg i læringsmiljø og legge til rette for utsatte barn og unge. Master i spesial...

...
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Ønsker du å bli grunnskolelærer? Ta lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet! Samlingsbase...

Studiested
Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du