Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_44_2.jpg

Stort sett alle vet hva "Bures og Buore beaivvi" betyr, men de færreste vet hvordan man uttaler de særskilte skrifttegnen i samisk. Ønsker du å lære deg mer om det? Virker ikke ordet grammatikk avskrekkende, men heller spennende, så er samisk som fremmedspråk absolutt faget for deg. Nordsamisk er et språk som stadig flere lærer seg. Det er et språk med potensiale i seg og som kan brukes til mangt. Njuike fárrui don ge!

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 235
Søk studiet

Årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk er først og fremst et språkstudium som skal gi deg en god innføring i språkets oppbygging og dets posisjon i kulturen og samfunnet. Du får øve deg på å uttrykke deg muntlig og skriftlig i et rett, ledig og naturlig samisk.

 

Opptak høsten 2018

Søknadsfrist: 15. april 2018

 

Studiet består av 4 enkeltemner med et samlet omfang på 60 studiepoeng (stp) primært innenfor området språk. Studiet starter om våren og går over to semestre.

Høstsemesteret:
SAM-1034 Nordsamisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon (10 stp)
SAM-1031 Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 (20 stp)

Vårsemesteret:
SAM-1035 Nordsamisk som fremmedspråk: Lesing og skriftlig kommunikasjon (10 stp)
SAM-1036 Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 2 (20 stp)

Nærmere informasjon om hvert enkelt emne er å finne i emnekatalogen på nett.

Etter fullført årsstudium i nordsamisk som fremmedspråk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Du:

  • behersker det ortografiske systemet i nordsamisk
  • har kjennskap til og praktisere korrekt uttale
  • har kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
  • behersker aktivt et grunnleggende ordforråd på rundt 1000 ord
  • har fått et innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet i nordsamisk

Ferdigheter
Du kan:

  • lese og forstå ulike typer nordsamisk sak- og skjønnlitterære tekster i en vanlig språkform
  • uttrykke seg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema
  • presentere de kunnskapene om nordsamisk språk, litteratur og kultur som de har skaffet seg

Generell kompetanse
Du kan:

  • undervise i nordsamisk som andrespråk og i samisk 2 og 3
  • utføre annet arbeid der kunnskaper om nordsamisk språk og/eller kultur er sentralt

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Årsstudiet har oppstart i høstsemesteret. Det er opptak til studiet annethvert år, dvs. høsten 2018, høsten 2020 osv.

Søknadsfrist for opptak til høsten: 15. april via samordna opptak (1. mars for søkere med realkompetanse).
Opptak via Samordna opptak.

Antall studieplasser: Åpent.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, eller semesteroppgave. Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått.For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.
Årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk kan brukes i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolke virksomhet, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid og reiseliv og reklame m.m.
Årsstudiet kan brukes som en del av et bachelorgradsstudium som valgfrie emner. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.


Bli student ved UiT!Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no