Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium

Varighet: 1 År

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april 2021
Søking og opptak
Slik søker du

Stort sett alle vet hva "Bures" og "Buorre beaivi" betyr, men de færreste vet hvordan man uttaler de særskilte skrifttegnene i samisk. Ønsker du å lære deg mer om det? Virker ikke ordet grammatikk avskrekkende, men heller spennende, så er samisk som fremmedspråk absolutt faget for deg. Nordsamisk er et språk som stadig flere lærer seg. Det er et språk med potensiale i seg og som kan brukes til mangt. Njuike fárrui don ge!

Spørsmål om studiet
Kristian Osnes Aambø HSL
Aambø, Kristian Osnes

Permisjon fra UiT høsten 2020


IMG_4900.JPG
Astrid Mellem Johnsen

Studiekonsulent for samisk og russisk


Årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk er først og fremst et språkstudium som skal gi deg en god innføring i språkets oppbygging og dets posisjon i kulturen og samfunnet. Du får øve deg på å uttrykke deg muntlig og skriftlig i et rett, ledig og naturlig samisk. Du får også trening i å forstå innholdet i samiske media, slik at du kan delta aktivt i det samiske språksamfunnet.

 

Studiet består av 4 enkeltemner med et samlet omfang på 60 studiepoeng (stp) hovedsaklig innenfor språk. Studiet starter om høsten og går over to semestre.

Etter fullført årsstudium i nordsamisk som fremmedspråk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Du skal:

 • beherske det ortografiske systemet i nordsamisk
 • ha kjennskap til og praktisere korrekt uttale
 • ha kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
 • aktivt beherske et grunnleggende ordforråd
 • beherske grunnleggende språkvitenskaplig terminologi og analyseverktøy, som en trenger for å studere språk på universitetsnivå
 • vite om ulikheter mellom samisk og norsk uttryksmåter
 • ha fått et innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet i nordsamisk
 • kjenne til dialektmangfoldet i nordsamisk
 • ha kunnskap om andre samiske språk
 • ha kunnskap om ordbøker og grammatikker i bokform og digitalt, samt andre tilgjengelige digital ressurser og språklæringsverktøy for nordsamisk
 • kunne sammenligne og kritisk vurdere innholdet i orbøker, grammatikker og andre publikasjoner og ressurser
 • forstå behovet for å bruke språket aktivt muntlig og skriftlig for å beherske og utvikle det

Ferdigheter
Du kan:

 • lese og forstå ulike typer nordsamisk sak- og skjønnlitterære tekster i en vanlig språkform
 • uttrykke deg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema og til en viss grad om fagspesifikke tema, relevante for eget yrke
 • få med deg innholdet i samiske media og delta i meningsutvekslinger om aktuelle saker
 • skrive lengre sammenhengende tekster på samisk, med et variert ordforråd, varierte setningsstrukturer og ulike typer tekstsammenbindinger
 • oversette enkle tekster der en tar hensyn til språkets syntaks og uttrykksmåter
 • presentere de kunnskapene om nordsamisk språk, litteratur og kultur som du har skaffet deg
 • bruke trykte og digitale ressurser og verktøy for samiske språk i egen språklæring og videre arbeid med språket, på en effektiv og hensiktsmessig måte
 • holde deg oppdatert på hvilke trykte og digitale ressurser som er tilgjengelig, for å være selvhjulpen i videre språklæring

Generell kompetanse
Du kan:

 • utføre arbeid der kunnskaper om nordsamisk språk og/eller kultur er relevant
 • bruke samisk i økende grad i egen yrkespraksis
 • delta aktivt i samiske språksamfunn

Årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk kan brukes i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid og reiseliv m.m.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er tilpasset studenter som ikke kan samisk fra før. Studiet har rask progresjon og forutsetter derfor stor egeninnsats.

Årsstudiet har oppstart i høstsemesteret. Det er opptak til studiet annethvert år, dvs. høsten 2020, høsten 2022 osv.

Søknadsfrist for opptak til høsten: 15. april via samordna opptak (1. mars for søkere med realkompetanse).
Opptak via Samordna opptak.

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:

 • bestått samisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller
 • vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Antall studieplasser: Åpent.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, eller semesteroppgave. Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått.For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Kvalitetssikring

Studieprogrammet evalueres hver gang det tilbys. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal brukes og hvordan evalueringen skal dokumenteres. Alle emner som inngår i utdanningen evalueres første gang de tilbys. Programstyret avgjør hvilke øvrige emner som skal evalueres i programperioden.

Nordsamisk og norsk.

Årsstudiet kan brukes som en del av et bachelorgradsstudium som valgfrie emner.

Foreløpig ikke tilgjengelig