Kunst - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Kunst - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Studiet har som mål å gi studenten et bredt grunnlag for profesjonell kunstnerisk praksis. Studiets lokalisering i kombinasjon med et internasjonalt perspektiv på kunstfeltet, utgjør rammen for å skape stor bredde i undervisning, kunstnerisk forskning og forberedelse til å bli profesjonell kunstner. Studieprogrammet søker å virkeliggjøre UiTs strategiske målsettinger om vektlegging av samisk og nordlige kultur samt den rollen kunst og kultur spiller i utviklingen av samfunnet.

Spørsmål om studiet
E-post: kunstakademiet@umak.uit.no

Lisa Torell

Professor i samtidskunst

 • Campus: Tromsø

Isabel Kjelstrup Mortensen

Studiekonsulent

 • Telefon: +4777645248

Informasjon om studiestart

Første studieår skal studentene få en grunnleggende introduksjon til planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid. De blir også introdusert til praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium. En stor del av undervisningen vil være i form av workshops hvor de introduseres til ulike basisverktøy og verksteder. Studenten vil også bli introdusert til metoder for dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid, samt gruppekritikk.

Andre studieår har et større fokus på individuelt arbeid og spesifikke verktøy den enkelte trenger i egen atelierpraksis. Studenten vil også bli introdusert for tekst og gruppekritikk som verktøy både i utdanning og i kunstnerisk praksis. Kunstnerisk refleksjon blir introdusert. 4. semester kan gjennomføres som utveksling.

Tredje studieår introduseres kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner. Fokus på individuelt arbeid innenfor rammen av en gruppeutstilling.

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • selvstendig planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget og andres kunstneriske arbeid
 • basisverktøy og verksteder
 • ulike medier og spesifikke verktøy
 • tekst og gruppekritikk som verktøy
 • kuratoriske praksiser
 • kunstens institusjoner

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • selvstendig planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid som selvstendig prosjekt og i samarbeid med andre
 • realisere sine kunstneriske intensjoner et selvstendig nivå
 • beherske verktøy som er nødvendige i egen praksis
 • dokumentere eget arbeid
 • presentere, kontekstualisere og reflektere over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisere og reflektere over andres arbeid i f.eks. gruppekritikk
 • identifisere ulike kuratoriske praksiser
 • orientere seg innenfor kunstens institusjoner

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha god forståelse for:

 • planlegging og gjennomføring av eget arbeid både selvstendig og i samarbeid med andre
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisering og refleksjon over andres arbeid
 • kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner

Studiet er relevant for arbeid som profesjonell kunstner.

Opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Bestått opptaksprøve

Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse må ha relevant yrkeserfaring og/eller utdanning. Som relevant yrkeserfaring og/eller utdanning regnes dokumentert selvstendig praksis

med billedkunst og utstillingsvirksomhet, arbeid med kunst

i institusjoner/ organisasjoner, assistent for profesjonelle kunstnere, skoler med relevante fag i forhold til utdanningen, som for eksempel kunst, design, håndverksfag, foto osv.

Anbefalte forkunnskaper er bakgrunn fra kunst, design, arkitektur, håndverksfag eller foto.

Følgende dokumentasjon foreligge for å bli vurdert som kvalifisert for opptak:

 • Portfolio

Portfolien skal være et dokument (PDF) som presenterer arbeider søker anser som aktuelle for sin kunstneriske praksis. Portfolioen har følgende krav:

  • liste over innsendt arbeid
  • inneholde 6-8 arbeid. Hvert arbeid kan dokumenteres med opptil 5 bilder, som f.eks viser nærbilder, hvordan og hvor arbeidet er installert etc.
  • kortfattet presentasjon av vedlagt arbeid (1-2 sider)

For lengre videoer skal det vedlegges en kort synopsis eller trailer. Videoer eller lydfiler lagres online (egen hjemmeside, Vimeo, Youtube osv.). Lenke til arbeidet legges ved i listen over innsendte arbeider. Søker er selv ansvarlig for at nettadressen er riktig skrevet, at nettsiden fungerer og at videoen kan vises i en vanlig nettleser.

 • Curriculum vitae (CV)

En kort og presis oversikt over tidligere gjennomført utdannelse og relevant erfaring for studiet.

Opptaksprøve:

Opptaksprøven vurderes av en opptakskomité.

Opptaksprøven er todelt og består av:

 • vurdering av innsendt dokumentasjon

Alle fullstendige søknader vurderes faglig og et antall søkere blir deretter invitert videre til intervju.

 • Intervju

Intervjuet vil bli gjennomført digitalt.

I vurderingen vektlegges den kunstneriske kvaliteten på søkerens arbeid og hen sin forståelse av egen kunstnerisk virksomhet. Under kunstnerisk kvalitet vektlegges idé, originalitet, utforming, formidling og refleksjon.

Undervisnings og arbeidsformer:

Kjernen i all undervisning er sentrert rundt den enkelte students atelierpraksis. Studenten skal, med faglig veiledning, planlegge og gjennomføre eget arbeid. Arbeidet skal ved slutten av hvert semester dokumenteres i en portfolio.

Innholdet i portfolio er spesifisert i fag- og emneplaner for hvert enkelt semester. Siste semester avsluttes med gruppeutstilling.

Undervisningsformatene er forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk og selvstendig kunstnerisk arbeid.

Undervisningen skal gi studentene redskaper som gjør dem i stand til å gå fra å kunne presentere muntlig, samt dokumentere eget arbeid, til å kunne presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres arbeid både muntlig og skriftlig.

Undervisning i kunsthistorie og –teori legges opp tematisk, løper gjennom hele studiet og er felles for alle kull. Aktuelle temaer belyses utfra kunstneriske praksiser historisk og samtidig og har til hensikt å gi studenten redskaper i arbeidet med kontekstualisering og refleksjon over eget og andres arbeid.

Eksamen og vurdering:

For å kunne avlegge eksamen må studenten ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav slik det fremgår av de enkelte emneplaner.

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert enkelt emne som inngår i programmet er beskrevet i emneplanene.

Studiet kvalifiserer til opptak på masterstudier i visuell kunst.

Det legges til rette for utveksling i fjerde semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom KUNO, Nordplus og Erasmus+.

Bilde av Torell, Lisa
Torell, Lisa
Professor i samtidskunst
Hanne-Hammer-Stien-Foto-Mari-Hildung.jpg
Stien, Hanne Hammer
Professor i kunsthistorie

Andre studier du kanskje vil like

Fine Art - master
Fine Art - master ( Tromsø )

Master of Fine Art aims to develop the students ability to work as a professional artist