Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

STUDIESTED: Tromsø
FISK2423.jpg

Hvordan kan private og offentlige bedrifter oppnå verdiskapning gjennom markedsføring, ledelse og økonomistyring? Masterstudiet i økonomi og administrasjon/siviløkonom gir en videregående utdanning i økonomi-, markeds- og administrasjonsfag.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6003
Søk studiet

Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.

Studenter på masterstudiet i økonomi og administrasjon har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i økonomistyring og et emne i konsumentadferd. Studenter som planlegger å ta finansemnene må ha tatt SOK-3020 Econometrics. I andre semester skal studentene velge en major og en minor. Majoren består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens minoren består av 20 studiepoeng. Studentene kan velge mellom følgende majorer:

Studieplanen nedenfor er designet for studenter som er tatt opp på mastergraden i økonomi og administrasjon - campus Tromsø. Det er ikke mulig eller tillatt for studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet, campus Alta eller campus Harstad å følge denne studieplanen.

Studieplanen til mastergradsprogrammet er bygget rundt rammer lagt av Nasjonalt fagråd for økonomisk-administrative fag (NRØA).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
eller
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring
2. semester
Major
Major
Minor
3. semester
Major
Major
Minor
4. semester

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • Har omfattende og bred kunnskap om teori og metode relatert til kjerneområdene i økonomi og administrasjon i henhold til nasjonale og internasjonale standarder for en master i økonomi og administrasjon (siviløkonom).
 • Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten finans og økonomisk analyse, regnskap eller markedsføring.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning.
 • Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål på en selvstendig måte, og analysere store mengder informasjon ved å anvende økonomiske modeller, kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til økonomi og administrasjon både med spesialister og til allmennheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner.
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

 Generell kompetanse:

 • Har tilegnet seg dyp og spesialisert fagkompetanse i økonomi og administrasjon, gjennom valg av major og minor.
 • Har tilstrekkelig grunnlag for å delta i forskningsprosjekter og til å starte doktorgradsstudier i økonomi og administrasjon.
 • Kan analysere foretaksøkonomiske problemstillinger som krever ferdigheter på et høyt nivå.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen økonomisk-administrativ teori og metode på nye områder for å utføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

 

For opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon kreves oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.

Det spesielle opptakskravet er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag. De 120 studiepoengene er delt inn i obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng).

For å være kvalifisert for opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom kreves det at søker har bachelorgrad eller tilsvarende hvor det inngår følgende emner:

 • Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomisk analyse, regnskap, finansregnskap med analyse, driftsregnskap og budsjettering, investering og finansiering. Minimum 30 studiepoeng.
 • Administrasjonsfag: Organisasjon, markedsføring og strategi, men kan også omfatte andre emner. Minimum 25 studiepoeng.
 • Samfunnsøkonomiske fag: Mikro- og makroøkonomi. Minimum 15 studiepoeng.
 • Metodefag: Matematikk, samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Minimum 20 studiepoeng og minimum 5 studiepoeng i hvert emne.

 

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på bachelorgradsstudiet være en ren C (3,0) eller bedre.

Utfyllende informasjon om opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar, essayskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver. Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon.

Primært norsk, men enkelte emner kan gis på engelsk.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

 I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

 Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

For masterprogrammet i økonomi og administrasjon åpnes det opp for utenlandsopphold primært i andre semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Utveksling - en verdifull opplevelse»

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Mastergraden i økonomi og administrasjon gir en helhetlig utdanning på høyt nivå. Studiet kvalifiserer for stillinger innen økonomisk analyse, personaladministrasjon og markedsføring, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.
UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (sp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.


Kontakt
IMG_20170807_145719.png

Tveiten, Marte Foss


Førstekonsulent
Telefon: +4777646015 marte.f.tveiten@uit.no

Hva sier tidligere studenter og hva gjør de nå?

Sigrid Mogård

Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom

Jeg arbeider som seniorrådgiver hos Sjurelv & Kufaas. Selskapet tilby prosess – og prosjektledelse, rådgivning, utredninger og nærings- og bedriftsutvikling. Til enhver tid er jeg prosjektleder for en rekke prosjekter, hvor jeg har ansvaret for framdrift, koordinering og gjennomføring. Jeg har arbeidet hos Sjurelv & Kufaas siden jeg ble uteksaminert fra HHT i mai 2011.

Jeg har min bachelorgrad fra BI Oslo, og ønsket å flytte tilbake til hjembyen min Tromsø for å ta mastergrad i økonomi og administrasjon / siviløkonom.

Å ta mastergraden ved HHT var lærerikt og givende, med et godt klassemiljø både faglig og sosialt. Under skrivningen av masteroppgaven satt jeg stor pris på å ha engasjerte veiledere under hele prosessen.

Anders Hauge Wien

Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom

Jeg arbeider på Handelshøgskolen ved UiT som førsteamanuensis i markedsføring. Underviser i markedsføringsfag, er veileder på bachelor- og masteroppgaver og forsker på ulike temaer knyttet til digital markedsføring. Har vært på Handelshøgskolen siden 2009 da jeg begynte som doktorgradsstipendiat.

Jeg valgte HHT fordi jeg ville bli siviløkonom og dere tilbydde en god utdanning på dette.

Jeg hadde det flott som student. Det var en veldig fin tid. Det var et godt studentmiljø på skolen som gjorde at man trivdes både i skolesammenheng og i fritidssammenheng. Foreleserne var veldig flinke, og lett tilgjengelige etter forelesningene for å svare på spørsmål man måtte ha.

Kristian Ulriksen

Bachelor og Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom

Jeg valgte å studere på Handelshøgskolen (HHT) idet jeg da kunne studere i Tromsø og fortsatt være nær  familie og venner.  I dag er jeg ansatt som Innkjøpsleder i Econor AS hvor jeg jobber med kjøp og salg.

Tiden ved HHT var preget av få bekymringer, stor variasjon i arbeidsmengde, sosial trivsel og tunge eksamensperioder. Alt i alt en veldig fin tid med gode minner.

Se filmen

Film: Nikolai Schirmer, August Schirmer, Simon Øverås og Christian Gamst Helgesen. Musikk: Cazadores - Islands.

Skip to main content