Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

Varighet: 2 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du øke din kompetanse og ta en master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)?

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon er rettet mot de som har interesse for å utvikle virksomheter og menneskelige ressurser til å håndtere fremtidens utfordringer. En mastergrad i økonomi og administrasjon gir en helhetlig utdanning på høyt nivå.

Gjennom dette masterstudiet kan du fordype deg i en verktøykasse innenfor økonomistyring, økonomisk analyse, finans, markedsføring og innovasjonsledelse. Denne verktøykassen vil gi deg en faglig bredde og gode muligheter for spesialisering.

Studiet kvalifiserer for stillinger innen økonomistyring, økonomisk analyse og finans, ledelse, personaladministrasjon og markedsføring, innovasjon og bærekraft, forskning og undervisning.

Spørsmål om studiet
E-post: hhcampus@hjelp.uit.no

Heidi M Hemmingsen

Rådgiver

 • Telefon: +4777645236
 • Campus: Tromsø

Informasjon om studiestart

Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig heltidsstudium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid. Studenter kan velge fordypning (major) innen økonomisk analyse, økonomisk styring, markedsføring og innovasjonsledelse, og velge en støtteprofil (minor) innfor et av de øvrige økonomisk eller administrative fagområdene.

Studenter på masterstudiet i økonomi og administrasjon har i første semester to felles emner, BED3074 Ledelse og virksomhetsstyring og BED-3XXX Innovasjon og bærekraft. Videre må studentene allerede første semester ta et valg mellom en økonomisk eller en administrativ fordypning. Studenter som planlegger å velge fordypning (major) i økonomisk analyse eller økonomisk styring, vil på første semester få et grunnleggende emne i økonometriske modeller og på andre semester metodeemnet BED-3XXX Dataanalyse og forskningsdesign. Studenter som planlegger å velge fordypning (major) i markedsføring eller innovasjonsledelse, vil på første semester få emnet BED-3003 Forbrukeradferd, og på tredje semester få metodeemnet BED-3XXX Utforming av masterprosjekt og forskningsmetoder.

Majoren består av 70 studiepoeng inkludert et metodeemne (10 stp) og mastergradsoppgaven (30 stp), mens støtteprofilen (minoren) består av 20 studiepoeng. Se mer informasjon om de ulike majorene og minorvalgene under "Oppbygging av studiet" lengre ned på nettsiden.

Økonomisk analyse

Med en major i økonomisk analyse vil du opparbeide deg kompetanse på anvendelse av en rekke analytiske verktøy, som gjør deg i stand til å bistå i ulike beslutningssituasjoner i de fleste virksomheter og organisasjoner. Emnene Forretningsanalyse (Business Analytics), Markedsanalyse (Market Analytics) og Benchmarking videreutvikler både økonometriske og matematiske modeller. Velges finans som minoremner i kombinasjon med major økonomisk analyse, kan masteroppgaven omhandle ulike problemstillinger innen finans.

Økonomisk styring

Med en major i økonomisk styring vil du gjennom emnene i Forretningsrett og Regnskap og bærekraftrapportering, erverve deg kunnskap og ferdigheter i de juridiske rammene for å utøve næringsvirksomhet. Videre vil du kunne anvende en rekke styringsverktøy og inneha kompetanse til å bidra i den økonomiske styringen av ulike virksomheter. Dette lærer du mer om i emnet Lønnsomhetsanalyse.

Markedsføring

Fordypning i markedsføring vil gi deg ferdighetene til å utvikle markedsføringsstrategier og kompetansen til å lede strategiske prosesser i organisasjoner. Dette gjør deg i stand til å forme fremtidsrettede bedrifter som skaper verdi for kundene og holder seg lønnsomme selv når markedene er i kontinuerlig endring. Du vil blant annet lære om markedsstrategi, tjenestemarkedsføring og internasjonal markedsføring.

Innovasjonsledelse

Fordypning i innovasjonsledelse retter seg mot å utvikle robuste virksomheter som preges av evne til innovasjon. Innovasjon er en drivende kraft i utviklingen av alle typer organisasjoner, fra småbedrifter til store offentlige virksomheter. Det er også av stor betydning i møte med endringsdrivere som digitalisering og bærekraft. Du vil få ferdigheter innenfor områder som organisasjonsdesign, implementering og lederutøvelse i etablerte organisasjoner, samt inngående innsikt i tema som innovasjon og bærekraft.

Studieplanen nedenfor er designet for studenter som er tatt opp på mastergraden i økonomi og administrasjon - campus Tromsø. Det er ikke mulig eller tillatt for studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet, campus Harstad/Alta å følge denne studieplanen.

Studieplanen til mastergradsprogrammet er bygget rundt rammer lagt av Universitets- og høgskolerådet – økonomi og administrasjon (Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen siviløkonom. Vedtatt av NRØA 06.06.2016; oppdatert etter vedtak i UHR-Økonomi og Administrasjon, 12.11.18)


Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • Har omfattende og bred kunnskap om teori og metode relatert til kjerneområdene i økonomi og administrasjon i henhold til nasjonale og internasjonale standarder for en master i økonomi og administrasjon (siviløkonom).
 • Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten økonomisk analyse, økonomisk styring, markedsføring eller innovasjonsledelse.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning.
 • Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål på en selvstendig måte, og analysere store mengder informasjon ved å anvende økonomiske modeller, kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til økonomi og administrasjon både med spesialister og til allmennheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre økonomiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner.
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse:

 • Har tilegnet seg dyp og spesialisert fagkompetanse i økonomi og administrasjon, gjennom valg av major og minor.
 • Har tilstrekkelig grunnlag for å delta i forskningsprosjekter og til å starte doktorgradsstudier i økonomi og administrasjon.
 • Kan analysere foretaksøkonomiske problemstillinger som krever ferdigheter på et høyt nivå.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen økonomisk-administrativ teori og metode på nye områder for å utføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Mastergraden i økonomi og administrasjon (siviløkonom) gir en helhetlig utdanning innen økonomi-, markeds- og administrasjonsfag, og gir gode muligheter for både spesialisering og faglig bredde.

Med en master i økonomi og administrasjon kan du jobbe både i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studieprogrammet kvalifiserer blant annet for stillinger innen økonomistyring, ledelse, HRM, innovasjon, markedsføring, økonomisk analyse, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.

For opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon kreves oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende utdanning i henhold til forskrift om krav til mastergrad § 3.

Bachelorgraden må ha en fordypning på minimum 120 studiepoeng innenfor økonomi og administrasjonsfag. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som en del av fordypningen, kontakt instituttet for nærmere veiledning/informasjon om dette. De 120 studiepoengene er delt inn i obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng).

For å være kvalifisert for opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom kreves det at søker har bachelorgrad eller tilsvarende hvor det inngår følgende emner:

 • Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomisk analyse, finansregnskap, økonomistyring, investeringsanalyse og finansiering må være dekket. Minimum 30 studiepoeng (ved UiT oppfylles dette kravet gjennom emnene BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse, BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse, BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering og BED-2020 Investering og finansiering, totalt 40 studiepoeng).
 • Administrasjonsfag: organisasjonsteori og ledelse, markedsføring og foretaksstrategi må være dekket. I tillegg kan andre emner medregnes. Totalt minimum 30 studiepoeng.
 • Samfunnsøkonomiske fag: Mikro- og makroøkonomi. Minimum 15 studiepoeng.
 • Metodefag: Matematikk, samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Minimum 20 studiepoeng og minimum 5 studiepoeng i hvert emne.
 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: Minimum 7,5 studiepoeng (Gjelder studenter som startet sin bachelorgrad i 2019 og senere)

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget være en sterk C (3,0) eller bedre.

Antall studieplasser: 60. Studiet er adgangsregulert. En søker opptak til mastergraden gjennom lokalt opptak.

Studiestart høst, søknadsfrist 15.april.

Karakterkrav

For å kvalifisere for opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom ved Handelshøgskolen ved UiT må søker oppfylle visse fagkrav. De kvalifiserte søkerne rangeres så på bakgrunn av alle karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Norske bokstavkarakterer

Hver bokstavkarakter omgjøres til tall. A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i de medregnede emnene. Dersom du har en blanding av bokstav- og tallkarakterer vil det bli regnet ut to ulike gjennomsnitt og det vil bli foretatt en utregning av det enhetlige gjennomsnittet.

For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

 • 1,0 – 1,9 = 5 poeng
 • 2,0 – 2,5 = 4 poeng
 • 2,6 – 3,0 = 3 poeng
 • 3,1 – 3,5 = 2 poeng
 • 3,6 – 4,0 = 1 poeng

Karakterer fra utlandet

Utenlandsk utdanning vurderes særskilt i hvert tilfelle. Karakterer fra et land kan ikke automatisk oversettes til et annet lands karakterer, da bruken av karakterskalaen benyttes forskjellig.

Hva er administrasjonsfag

Det er flere emner som kan inngå som administrasjonsfag, men ved opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom, er det primært emner som inneholder et bedriftsperspektiv som det tenkes på. Eksempler på dette kan være markedsføring, organisasjonsteori, arbeidspsykologi, markedskommunikasjon, prosjektledelse, strategi og ledelse.

Bedriftsøkonomi – samfunnsøkonomi – hva er forskjellen?

Bedriftsøkonomi er økonomi i et bedriftsperspektiv, mens samfunnsøkonomi ser på økonomi fra et samfunnsperspektiv. I samfunnsøkonomien kan vi godt se på hvordan en bedrift handler, men vi er i utgangspunktet interessert i konsekvensene handlingene har for en gruppe av bedrifter, et større marked eller samfunnet som helhet.

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar, essay- og mappeskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver. All undervisning er fysisk på campus i Tromsø. Det er ingen digital undervisning på dette programmet.

Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon om undervisning, obligatoriske arbeidskrav og eksamensform. Mulighet for kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser.

Eksamenssted for emner med skriftlig skoleeksamen vil være Tromsø.

Studiet er arbeids- og næringslivsrelevant, og er koblet til praksis gjennom aktiv bruk av case og praktiske problemstillinger i undervisning og oppgaveløsning. Formål med dette er å øke studentenes motivasjon og læringsutbytte, samt å gi verktøy som vil være nyttig i arbeidslivet. Studentene kan også velge å skrive masteroppgave i samarbeid med næringsliv eller forvaltning.

Les mer om praksis her

Primært norsk, men enkelte emner kan gis på engelsk.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (stp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

For masterprogrammet i økonomi og administrasjon åpnes det opp for utenlandsopphold primært i andre semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Studentutveksling».