Utvekslingsmuligheter for studenter

International Mobility UiT

Utveksling - en verdifull opplevelse

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Finn ut hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

Alle gradsstudenter skal ha sjansen til å ta en del av studiene sine i utlandet. Et team av internasjonale utvekslingskoordinatorer hjelper deg med å finne veien til et utenlandsk partneruniversitet som passer deg og studiene dine.

International Mobility UiT

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver på faget ditt, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder  der andre universiteter har annen kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som tar seg bra ut på CV-en.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont. Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Hvem kan reise?

Hvis du har avlagt minst 60 studiepoeng og er registrert på et studieprogram ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, har du mulighet til å få reise på utveksling. Det betyr at universitetet gir deg tilbud om opphold ved en utenlandsk institusjon UiT har utvekslingsavtale med.

Hvis du tar enkeltemner, har avsluttet dine studier ved UiT eller ikke har fulgt normal studieprogresjon har du ikke anledning til å benytte deg av universitetets avtaler.

Hvor lenge?

Et utvekslingsopphold varer vanligvis i 3 - 12 måneder. Både bachelor-, master-, og ph.d.-studenter har anledning til å reise på utveksling.

Hva kan du studere?

Utvekslingsstudiene vil inngå som en del av graden du tar ved UiT. Studiene godkjennes av programstyret på studieprogrammet ditt. Det vanlige er at studenter velger emner og eksamener under oppholdet i utlandet som erstatter emner de ellers ville tatt ved UiT. For enkelte fag er det også mulig å reise til utlandet for å arbeide med en større oppgave eller et prosjekt der eksamen skal avlegges ved UiT.

Hvilket land og lærested?

Her er mulighetene mange. UiT har over 250 utvekslingsavtaler med utenlandske læresteder. Utvekslingskoordinator på fakultetet er første stopp for å finne ut hvor du kan dra.

Se under "veiledning og søknad" for mer informasjon.

Erfaring fra andre studenter

Interessert i å lese erfaringer fra andre som har vært på utveksling? Du kan søke i den nasjonale rapportdatabasen for utvekslingsstudenter. Denne databasen er søkbar, selv om den ikke benyttes til rapportering lenger. Du kan søke på land, vertsinstitusjon, by, hjemmeinstitusjon og flere andre kriterier. Når du søker kan det være lurt å bruke så få kriterier som mulig.

Database for studentrapporter

International Mobility UiT

Internasjonale koordinatorer ved UiT


 • informerer studenter om utvekslingsmuligheter

 • bistår i søknadsprosessen og tar imot søknader om nominasjon til utveksling

 • hjelper til med forhåndsgodkjenning av kurs

 • registrerer godkjente utvekslingssøknader

 • nominerer studenten til partnerinstitusjonen (gjelder Erasmus+, Nordplus & andre fagavtaler)

Søknadsvedlegg

Erasmus+ Learning Agreement

Alle andre utvekslingsprogram

Alle

Søknad
International Mobility UiT

International Mobility UiT

De fleste utvekslingsavtaler finnes innenfor Europa og Norden, men også Canada, USA og Australia er attraktive studiemål for UiT-studenter. Universitetets nordområdesatsing gjenspeiles tydelig i avtaleporteføljen. Et langvarig samarbeid forbinder oss med Nord-Russland, særlig med Arkhangelsk.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram

I tillegg finnes det avtaler som ikke er tilknyttet et utvekslingsprogram. Disse kalles for bilaterale avtaler. Noen av de er tilknyttet bestemte fag og fakultet, mens andre kan benyttes av alle fagdisipliner. Hør med din utvekslingsveileder ved ditt fakultet om hvor ditt fagområde har utvekslingsmuligheter.

International Mobility UiT
 • 1-  Finn et utenlandsk lærested som har samarbeidsavtale med UiT

  Ta gjerne kontakt med utvekslingsveilderen din på faultetet.

 • 2-   Søk om nominasjon til utveksling og forhåndgodkjenning av kurs

  Fyll ut UiTs Exchange Student Application Form (se under veiledning og søknad), velg kurs i utlandet, fyll ut ECTS Learning Agreement og søk om forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier hos fakultetet ditt.

  SØKNAD OM UTVEKSLING (elektronisk)

  1-UiT Exchange Student Application Form UT

  2- ECTS Learning Agreement UT

  Utvekslingsveileder på fakultetet eller instituttet skal hjelpe deg med å finne kurs i utlandet som kan innpasses i graden din. Han/Hun skal veilede deg også angående forhåndsgodkjenning av kurs som du vil ta i utlandet. Hvert fakultet har egne rutiner når det gjelder å forhåndsgodkjenne utvekslingsstudier. Spør utvekslingsveilederen din om hva som må gjøres og hvem som må kontaktes på faget ditt.

 • 3 -Nominasjon

      Utvekslingskoordinator tar kontakt med studiestedet i utlandet og melder deg som utvekslingsstudent. Når dette er    gjort, kan du søke om opptak.

 • 4- Søk om opptak til partneruniversitetet.

  Oversikt over alle partneruniversiteter finnes på "Finn studiested i utlandet".

  Hvert universitet har egne rutiner og prosedyrer som gjelder utenlandske søkere. Det er ditt ansvar å sende søknad til det utenlandske universitetet i tide. Siden du er søker nominert av UIT, er det forholdsvis enkelt å søke opptak til det utenlandske partneruniversitet. Vanligvis trenger du bare å fylle ut et enkelt søknadsskjema (ofte online), liste opp de valgte kurs og legge ved en engelskspråklig karakterutskrift (Transcript of records) med oversikt over studier fullført ved UiT.

  Transcript of Records kan du få i UB infosenter. Etter at søknaden din er akseptert, får du et opptaksbrev, "Letter of Admission" og en infopakke fra partneruniversitetet. Du kan da begynne å søke bolig, søke om lån og stipend fra Lånekassen, og planlegge reisen din.

 • 5- Søk om lån fra Lånekassen.

  Når nominasjonen og Learning Agreement er godkjent, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen for utvekslingsoppholdet.

  Du finner mer informasjon om stipend under "Finansiering".

 • 6- Finn et språkkurs og søk om språkstipend.

  Lånekassen gir opptil 20 516 kr språkstipend for å delta på et forberedende språkkurs, i utlandet. Forutsetningen er at undervisningen foregår på fremmedspråket. Språkkurset må vare i minimum fire uker og ha minst 15 timer undervisning per uke. Det gis ikke språkstipend til kurs i engelsk.

 • 7- Underskriv studentkontrakten.

  Før du reiser, skriver du under en kontrakt med UiT som klargjør dine rettigheter og plikter som utvekslingsstudent. Du får kontrakten tilsendt fra Seksjon for internasjonalisering av studier og leverer den etter at opptaksbrev fra partnerinstitusjonen er mottatt.

 • 8- Betal semesteravgift ved UiT.

  Som UiTs utvekslingsstudent betaler du semesteravgift til UiT og er dermed fritatt fra semesteravgiften på det utenlandske lærested. Utvekslingsveilderen på fakultetet ditt registerer deg som utvekslingsstudent i UiTs datasystem, slik at utvekslingsoppholdet ditt kan registreres i studieplanen på StudentWeb.

 • 9- Reis ut og opplev verden!.

International Mobility UiT

Som utvekslingsstudent finnes det en rekke muligheter til  å søke om ekstra støtte og stipend.

Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet.

Lånebeløpet er identisk med det du ville fått ved å studere i Norge. Stipendet tilpasses utgiftene til reise og opphold i det aktuelle landet.

Språkstipend

Er du tatt opp til en utdanning i utlandet som gir rett til støtte og som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få 20 516 kroner i stipend til et forberedende språkkurs.


Vær oppmerksom på følgende:

 • Kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning fordelt over minst tre dager per uke.
 • Du må til vanlig ta kurset i det landet du skal studere, som må være et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden.
 • Du kan ikke få ordinær støtte for samme periode som du får språkstipend
Andre stipend fra norske og  utenlandske organisasjoner

Stipend for studier i USA

Master UIT Arctic Norway

Stipend for studier i Japan

Japanske partneruniversiteter satser på internasjonalisering som aldri før. Mange tiltekkes av Japans høye standard på utdanning og landets kultur, enten man er interessert i Japans historie eller har blitt fascinert av landet gjennom manga eller dataspill.

Den japanske regjeringen satser stort på internasjonalisering, og gjennom organisjonen Japan Student Service Organization (JASSO) har flere japanske universitetet mottat midler til å rekruttere internasjonale studenter. Du er også ønsket!

JASSO (Japan Student  Services Organization)


Erasmus+ studieopphold

Gjennom Erasmus+ kan du få støtte til studieopphold i eller utenfor Europa i inntil 12 måneder per studienivå. Du får Erasmus-stipend (gjennomsnittlig NOK 2 500,- per mnd).

Du betaler ikke skolepenger, du får Erasmus+-stipend samtidig som du kan få støtte fra Lånekassen, du får en språktest og –sertifikat, og du kan få gratis språkkurs.

Erasmus+ studieopphold


Erasmus+ praksisopphold

Studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet har mulighet til å reise på praksisopphold i to til 12 måneder gjennom Erasmus+.

Arbeidsplassen kan være en bedrift, organisasjon eller institusjon i Europa. Målet er at du som en del av studiet skal kunne tilegne deg praktiske ferdigheter, kompetanse og forståelse av det europeiske arbeidsmarkedet, noe som gjør at du stiller sterkere på arbeidsmarkedet.

Erasmus+ praksisopphold


INGVALD JOHANSENS UTDANNINGSFONDFOR UNGDOM FRA TROMS

Hvem er legatet for?

Ungdom fra Troms fylke som tar mastergrad ved UiT Norges arktiske universitet. Hovedhensikten er å bidra med økonomisk hjelp til mastergradsstudenter som søker studieopphold i utlandet, 1 til 2 semestre.

Hvor og hvordan kan man søke?

Formålet er å yte økonomisk støtte til ungdom fra Troms fylke som tar mastergrad ved UiT Norges arktiske Universitet med sikte på å kvalifisere seg til stillinger innen medisin, aqua-forskning, industri og forretningsvirksomhet i landsdelen.

Kriterier

Likeverdige:

 • Tidligere oppnådde resultater og karakterer.
 • Studieplan for oppholdet ved utenlandsk universitet.
 • Finansieringsplan for oppholdet.

Deretter:

 • Hensikten med studieløpet med tanker om fremtidig arbeidsmuligheter i landsdelen.

Frist for søknad er 15.februar 2019

Søknaden sendes til: post.kongsbakken@tromsfylke.no

Kontaktinformasjon:

Spørsmål kan rettes til rektor kjell.olav.mentzoni@tromsfylke.no


Legathåndboken

International Mobility UiT

Legathåndboken gir en fullstendig oversikt over stipender og legater til utdanning, videreutvikling, kultur og forskning for nordmenn. Boken inneholder nærmere 2000 forskjellige tilbud.

Boken gis ut en gang i året og fås kjøpt i bokhandelen. Den kan også lånes på Universitetsbiblioteket (UB), og den er også tilgjengelig på internett.

International Mobility UiT

Du bør starte planleggingen av utenlandsoppholdet ditt så tidlig som mulig, gjerne 1 år før du ønsker å reise. Du bør ha fullført minst 60 studiepoeng, og fagene du skal ta i utlandet må passe inn i studieplanen din.

Før du reiser (etter du har søkt)
 • Utvekslingskontrakt

  Før avreise må du undertegne en standardkontrakt med UiT via fakultetet ditt. Ta kontakt med utvekslingsveilderen din på fakultetet.

  NB! Merk at du ikke kan søke visum før du har fått opptak fra det utenlandske lærestedet.

  Kontrakten avklarer partenes rettigheter og plikter, herunder også ansvarsforholdet mellom universitetet og studenten, dersom uforutsette hendelser inntreffer under utvekslingsoppholdet. Kontrakten spesifiserer vilkårene for utveksling og forplikter.

 • Søk visum i god tid

  Mange land utenfor Europa krever at studentvisum. Sjekk hvilke visumregler som gjelder så tidlig som mulig, siden noen land kan ha flere måneders behandlingstid. Vertsuniversitetet utsteder dokumentene du behøver for å søke om visum.

 • Det er søkers ansvar å gjøre seg kjent med  krav til visumsøknad som gjelder for landet han/hun skal til.

  NB! Merk at du ikke kan søke visum før du har fått opptak fra det utenlandske lærestedet.

  Utenriksdepartementet sine landsider.

 • Forsikring

  Du beholder medlemskapet i folketrygden hvis du skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet, eller har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet.

  Du bør orientere deg om hvilke rettigheter du har som student i utlandet (nav.no).

  Skal du på utveksling til USA er det mulig det amerikanske lærestedet ber om en mer detaljert beskrivelse av rettigheter til dekning av helsetjenester. Du kan kontakte Equian for å få dokumentasjonen som lærestedet i USA krever. De kan også sende deg et kort som du kan benytte hos behandlere i USA. Mer informasjon finner du her.

 • Tilleggsforsikring

  Du må ha en tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din.

  ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for studenter i utlandet.

 • Vaksiner

  Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. Noen land og institusjoner krever at du kan dokumentere at du har tatt enkelte vaksiner.

  Se oversikt over hvilke vaksiner du bør ha for hvilke land i vaksinekartet.

 • Bolig

  Husk å ordne en boplass før avreise.

Mens du er der
 • Register din nye semesteradresse i Studentweb

  Du må oppdatere informasjonen om ny studieadresse i utlandet på Studentweb straks etter ankomst til lærestedet.

 • Husk Confirmation of Exchange

  Du må sende inn Confirmation of Exchange mens du er på oppholdet til international@uit.no. Bekreftelse på at utvekslingsoppholdet skal være mottatt innen 2 uker etter ankomst til lærestedet.

  Skjemaet til Confirmation of Exchange finnes under "Veiledning og søknad".

 • Endring av kurs

  Hvis du må endre kurs - ta kontakt med din utvekslingsveileder på fakultet.

 • Forlengelse av utvekslingsopphold

  Hvis du ønsker å forlenge eller forkorte utvekslingsoppholdet - ta kontakt med din utvekslingsveileder så snart som mulig. For å få forlengelse, må du nomineres på nytt før vertsuniversitetets søknadsfrist.

 • Avbrudd i studieoppholdet

  Du må informere UiT umiddelbart om alle endringer i det planlagte oppholdet, herunder avbrudd i studieoppholdet, studieoppholdets varighet, endringer av forhåndsgodkjente emner, lengre fravær fra lærestedet.

Etter oppholdet
 • Endelig godkjenning av emner

  Søknaden sender du til utvekslingsveilederen din på fakultetet ditt.

  Dette er obligatorisk for å få utlevert resten av stipendet.

 • Bli med på Debut WEEK International

  Slik kan du hjelpe en utenlandsk student å bli kjent med Norge og integrert i UiT.

  Du vil bli kjent med mange folk fra forskjellige kulturer og få den gode følelsen som bare en stolt vert kan få.Ansvarlig for siden: Moustapha Babikir
Sist oppdatert: 14.02.2019 13:12
Søknadsfrister
15. februar (høstsemester)
15. september (vårsemester)
Sykepleiestudenter
1. februar (høstsemester)
1. september (vårsemester)