Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master

Varighet: 2 år

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du være med på å forme framtidas samfunn? Mastergradsprogrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir bred kompetanse i plan- og utviklingsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som masterstudent blir du del av et forskningsmiljø og får aktiv oppfølging fra våre faglig ansatte. Ved dette studiet starter arbeidet med masteroppgaven i første semester, og vi arbeider målrettet for å utvikle metodisk- og empirisk sterke studentprosjekter. Vi tilbyr et bredt spekter av kurs, med tema som globalisering og hverdagsliv, miljø- og ressursforvaltning, planlegging og demokrati, innovasjon, næringsutvikling og kulturelt mangfold. Studiet er tverrfaglig, men gir også mulighet for faglig fordypning.

Spørsmål om studiet
E-post: aisi@hjelp.uit.no
Telefon: 77660793

Masterstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir studentene kvalifikasjoner for å utføre forskningsbaserte plan- og utredningsoppgaver. Samfunnsplanlegging som virksomhet forutsetter evne til tverrfaglig analyse, kommunikasjon og samarbeid. Studiet er derfor bygget opp med utgangspunkt i relevante bidrag fra sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi og sosialantropologi. Studentene blir gjort fortrolige med teori og forskningsmetoder som går på tvers av faggrensene, men kan også fordype seg teoretisk og metodisk på ett av studiets disiplinområder. Studiet er innrettet mot sektorovergripende prosesser, i spenningsfeltet mellom dagligliv, næringsliv og offentlig politikk. Slike prosesser studeres gjennom case-studier og sammenliknende studier med utgangspunkt i stedssamfunn, regioner, men også for eksempel i forhold til næringsliv eller i andre organisatoriske sammenhenger. Fagmiljøet er aktivt i forskning på prosesser knyttet til stedsutvikling, satt inn i større regionale og globale rammer og endringer, både i nordområdene og i sør.

Studiet består av masteroppgave (40 sp), obligatoriske emner (50 sp) og valgfrie emner (30 sp). De frie emnene gir både en mulighet for spesialisering og for å oppnå faglig bredde.

Studentene velger selv tema for masteroppgaven. Forslag til aktuelle tema vil også bli presentert for studentene.Arbeidet med masteroppgaven starter i andre semester, med prosjektskisseseminar med felles veiledning. Feltarbeid kan gjennomføres i sommerferien eller i forbindelse med valgfrie emner eller utveksling i tredje semester. I fjerde semester får studentene individuell veiledning frem til innlevering av masteroppgaven. Masteroppgaven skal være på 60 - 80 sider (20 000 - 28 000 ord) og leveres senest 15.mai i vårsemesteret og 1.november i høstsemesteret.


Etter fullført grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:
-
Innsikt i tverrfaglig samfunnsvitenskap på et høyt nivå.
- Evne til kritisk refleksjon over fagstoff og en bred metodisk skolering.

Ferdigheter:
-
Kunne utforme forskbare problemstillinger og tilrettelegge for empiriske undersøkelser.
- Kunne produsere et sjølstendig forskningsforberedende arbeid basert på innsamlet materiale.
- Kunne formidle forskningsresultater til et bredere publikum.
- Ha oppøvd et kritisk blikk på anvendelse av kunnskap og egen rolle i politiske og samfunnsmessige sammenhenger.

Kompetanse:
-
Være kvalifisert for opptak til videregående forskerutdanning (phd-studium).
- Utføre faglig baserte utredninger, selvstendig eller i team.
- Kunne lede prosesser knyttet til planlegging og utvikling.
- Kunne gjøre bruk av tverrfaglig tilnærming i plan- og utviklingsarbeid.

Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir gode yrkesmuligheter innen plan- og utviklingsarbeid, i offentlig administrasjon og i organisasjons- og næringsliv. Samtidig danner mastergraden et grunnlag for videre forskerutdanning med sikte på arbeid i instituttsektoren og ved universiteter og høgskoler.


I 2. semester skal man i tillegg til SPL-3002 Vitenskapsteori for plan- og kulturstudier (10 stp) og SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder I (10 stp) ta SPL-3902 Masteroppgave (10 av 40 studiepoeng)

I 3. semester skal man ta valgfrie emner/utveksling

Se emnekatalog her.

For mer informasjon se studieplan.


Opptaket til mastergradsprogrammet i samfunnsplanlegging er regulert etter forskrift om opptak til studier.

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, enten ha oppnådd bachelorgrad i samfunnsplanlegging eller ha oppnådd en tilsvarende grad av minimum tre års omfang, med minst 80 studiepoengs fordypning i samfunnsfag, som er godkjent i henhold til § 3-5 i Lov om universiteter og høgskoler. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå eller tilsvarende. Du må også ha et snitt på C (2,5). Karatersnittet beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (Hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk "bestått" blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på tilsvarende grunnlag.


Undervisningen foregår gjennom forelesninger, veiledningsseminar, individuell veiledning og praktiske øvelser. Gjennom korte framlegg til seminarer, mer omfattende skisser og essays legges det vekt på å utvikle analytisk presisjon og skriftlig fremstillingsevne.

Det innledende emnet SPL-3002 Vitenskapsteori for plan-og kulturstudier, avsluttes med et selvvalgt skriftlig arbeid innenfor de tema som tas opp i forelesninger og pensum.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelser.

Norsk.

Mastereksamen i samfunnsplanlegging og kulturforståelse kan gi grunnlag for forskerutdanning (PhD) i samfunnsvitenskap.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i andre eller tredje semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

  • University Francois-Rabelais, Tours
  • J.W. Goethe University Frankfurt a.M.
  • University of Berkeley/California
  • University of Ghent

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, ta kontakt internasjonal koordinator ved instituttet.

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Sjekk oss ut på facebook