Engelsk - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Engelsk-årsstudium

Verden blir stadig mer globalisert og engelsk språk og engelskspråklig kultur er blitt en viktig del av dagliglivet. Du tror kanskje at du kan språket godt nok allerede og har fått med deg det utrolig rike mangfoldet som omfatter engelsk språk og kultur fordi du kan snakke og skrive engelsk sånn nogenlunde og føler deg utlært? Men da tar du feil!

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april / 1. desember
Søknadskode:186 170
Søk studiet
Fra Shakespeare til Hemingway, fra nåtidas nobelprisvinnere som Doris Lessing eller Toni Morrison til romantikkens mestere eller klassisk krim, fra tekstene til rappere og rockemusikere så vel som amerikansk valgkamp og britisk historie: Alt dette og mer til vil du kunne møte i de litteraturvitenskapelige emnene i dette studiet (ENG-1120, ENG-1122 og ENG-1110).

Hvorfor blir det du kjenner som sheep kalt mutton når det er havnet på menyen? Hvordan uttales catastrophe og catastrophic - og hvorfor er uttalen så forskjellig? Hvordan kan du få mer kunnskap om engelsk ved å tegne trær? Er det fritt fram å variere mellom å bruke begin, start, commence, initiate og inaugurate akkurat når og hvor du vil? Dette er bare noe av det du vil få svar på i de språkvitenskapelige emnene i dette studiet (ENG-1014, ENG-1015 og ENG-1016), som vil gi deg variert kunnskap om engelsk, og ferdigheter i å bruke språket.

Årsstudiet i engelsk gir en innføring i engelsk språk, litteratur og kultur. Engelsk er både et kunnskaps- og et ferdighetsfag. Enhver bruk av språket er kulturelt betinget, og en legger vekt på å integrere litteratur- og kulturkunnskap i undervisningen. Undervisningen tar samtidig sikte på å utvikle en kritisk holdning til fagstoffet.

Studiet består av seks enkeltemner på 10 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng. Tre av emnene omfatter i hovedsak britisk og amerikansk litteratur/kultur, mens de tre resterende er språkvitenskapelige emner. Studiet har oppstart både på høsten og på våren, og går over to semestre.

Emner som undervises på høsten:
ENG-1016 Introduction to English Sound Patterns (10 stp)
ENG-1120 Introduction to American Studies (10 stp)
ENG-1122 Introduction to Narrative Literature (10 stp)

Emner som undervises på våren:
ENG-1014 English in Use (10 stp)
ENG-1015 Introduction to English Word and Sentence Structure (10 stp)
ENG-1110 Introduction to British studies (10 stp)

Etter fullført årsstudium i engelsk skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha:
- ervervet seg grunnleggende ferdigheter i engelsk
- skaffet seg en grunnleggende kunnskap om engelsk språk og språkbruk
- satt seg inn i generelle trekk ved litteraturhistorie, kulturhistorie og samfunnsutvikling, spesielt i Storbritannia og U.S.A.
- tilegnet seg basismetoder for litterær analyse og inngående kjennskap til et utvalg sentrale tekster

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:
- presentere de språklige, litterære og kulturelle kunnskapene de har skaffet seg
- analysere ulike typer språklig materiale og ulike typer litterære og kulturelle tekster
- uttrykke seg på et naturlig og korrekt engelsk
- vurdere den måten andre bruker språket på

Kompetanse:

Studentene skal kunne:
- formidle de kunnskapene om engelsk språk, litteratur og kultur de har skaffet seg
- utføre arbeid der kunnskaper om engelsk språk, litteratur og/eller kultur er sentralt

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Forkunnskaper tilsvarende engelsk som fordypning fra videregående skole anbefales.

Studiet har oppstart både i høst- og vårsemesteret.

Oppstart høst (via Samordna opptak): Søknadsfrist 15. april. Søknadskode 186 170 (1. mars for søkere med realkompetanse. )

Oppstart vår (via Lokalt opptak): Søknadsfrist 1. desember. Søknadskode: 5313. Søknadsweb åpner i oktober.

Antall studieplasser: Åpent

Undervisningen består av forelesninger og seminargruppeundervisning. Hvert emne er satt opp med omtrent fire timer per uke, og som regel består disse av to timer forelesning og to timer seminargruppeundervisning. Med andre ord har man omlag 12 timer forelesning/seminargruppeundervisning per uke gjennom hele studieåret, dersom man er fulltidsstudent på årsstudium i engelsk.

I alle emnene på dette studiet inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og lignende. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men skriftlig skoleeksamen (fire eller seks timer) er den mest brukte ordningen på dette studiet.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ansatt ved et annet universitet/høgskole). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Alle emnene som inngår på årsstudium i engelsk har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk.

Årsstudium i engelsk kan inngå i lektorutdanninga i språk og samfunnsfag, og sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gi undervisningskompetanse. Du kan også bruke faget innen litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, næringsliv, utenrikstjeneste og internasjonalt arbeid, reiseliv og reklame, m.m.
Etter årsstudiet i engelsk har du mulighet til å studere videre gjennom et fordypningsstudium (30 studiepoeng ENG-emner på 2000-nivå) som går over ett semester.

Studiet kan også brukes som en del av et bachelorgradsstudium i språk og litteratur, språk og økonomi eller lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i engelsk (90 studiepoeng), kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i språk eller mastergradsstudiet i litteratur, studieretning engelsk. For å få opptak må gjennomsnittskarakteren på disse 90 stp være C eller bedre.


Kontakt
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


Førstekonsulent
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

Skip to main content