Engelsk - årsstudium

Varighet: 1 år

Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos

Engelsk - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

1. desember (oppstart vårsemesteret - søk via lokalt opptak)

Søking og opptak
Slik søker du

Verden blir stadig mer globalisert og engelsk språk og engelskspråklig kultur er blitt en viktig del av dagliglivet. Du tror kanskje at du kan språket godt nok allerede? Og at du har fått med deg det utrolig rike mangfoldet som omfatter engelsk språk og kultur fordi du kan snakke og skrive engelsk sånn nogenlunde og føler deg utlært? Men da tar du feil!

Spørsmål om studiet
E-post: aisi@hjelp.uit.no
Telefon: 77660793

Informasjon om studiestart

Fra Shakespeare til Hemingway, fra nåtidas nobelprisvinnere som Doris Lessing og Toni Morrison til romantikkens mestere eller klassisk krim, fra tekstene til rappere og rockemusikere så vel som amerikansk valgkamp og britisk historie: Alt dette og mer til vil du kunne møte i de litteraturvitenskapelige emnene i dette studiet.

Hvorfor blir det du kjenner som sheep kalt mutton når det er havnet på menyen? Hvordan uttales catastrophe og catastrophic - og hvorfor er uttalen så forskjellig? Hvordan kan du få mer kunnskap om engelsk ved å tegne trær? Er det fritt fram å variere mellom å bruke begin, start, commence, initiate og inaugurate akkurat når og hvor du vil? Dette er bare noe av det du vil få svar på i de språkvitenskapelige emnene i dette studiet.

Årsstudiet i engelsk gir en innføring i engelsk språk, litteratur og kultur. Engelsk er både et kunnskapsfag og et ferdighetsfag. Enhver bruk av språket er kulturelt betinget, og det legges vekt på å integrere litteratur- og kulturkunnskap i undervisningen. Undervisningen tar samtidig sikte på å utvikle en kritisk holdning til fagstoffet.

Etter fullført årsstudium i engelsk skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Du skal ha:
- skaffet deg en grunnleggende kunnskap om engelsk språk og språkbruk
- satt deg inn i generelle trekk ved litteraturhistorie, kulturhistorie og samfunnsutvikling, spesielt i Storbritannia og U.S.A.
- tilegnet deg basismetoder for litterær analyse og inngående kjennskap til et utvalg sentrale tekster

Ferdigheter:

Du skal kunne:
- presentere de språklige, litterære og kulturelle kunnskapene du har skaffet deg
- analysere ulike typer språklig materiale og ulike typer litterære og kulturelle tekster
- uttrykke deg på et naturlig og korrekt engelsk
- vurdere den måten andre bruker språket på

Generell kompetanse:

Du skal kunne:
- formidle den kunnskapen om engelsk språk, litteratur og kultur du har skaffet deg
- utføre arbeid der kunnskap om engelsk språk, litteratur og/eller kultur er sentral

Årsstudium i engelsk kan brukes innen litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, næringsliv, utenrikstjeneste og internasjonalt arbeid, reiseliv og reklame, m.m.

Med en mastergrad i et undervisningsfag i skolen kan årsstudium i engelsk, sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), gi undervisningskompetanse i engelsk i skolen.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15.april 2023 for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak. Det anbefales gode ferdigheter i engelsk språk.

Studiet har oppstart både i høst- og vårsemesteret. Oppstart vår (via Lokalt opptak): Søknadsfrist 1. desember. Søknadsweb åpner i oktober.

Undervisningen består av forelesninger og seminargruppeundervisning. Hvert emne er satt opp med fire timer undervisning per uke i 13 undervisningsuker (per semester), og som regel består disse timene av to timer forelesning og to timer seminargruppeundervisning. Med andre ord har du omlag 12 timer undervisning per uke gjennom hele studieåret, dersom du er fulltidsstudent på årsstudium i engelsk.

I alle emnene på dette studiet inngår det arbeidskrav som må være godkjent før du kan avlegge avsluttende eksamen. Eksempler på arbeidskrav er skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og lignende. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men skriftlig (digital) skoleeksamen (fire eller seks timer) er den mest brukte ordningen på dette studiet. For nærmere informasjon om arbeidskrav og eksamenssordning, se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått.

Alle emnene som inngår på årsstudium i engelsk har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk.

Årsstudium i engelsk kan bygges videre til Bachelor i engelsk, Lektor trinn 8-13 eller inngå som valgfrie emner i et annet bachelorstudium.

Dersom du fullfører bachelorstudiet i engelsk, kan du søke om opptak til Master in English Literature, Master in English Acquisition and Multilingualism eller Master in Theoretical Linguistics ved UiT.