Medisin profesjonsstudium

Varighet: 6 År

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Medisin profesjonsstudium

Varighet: 6 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

På medisinstudiet ved UiT lærer du om den friske kroppen, og om hvordan den er bygd opp. Du lærer om hvilke faktorer som skaper sykdom og hvordan man som lege kan bidra til helse og helbredelse, både hos den enkelte, og for samfunnet generelt. Ved UiT ønsker vi å utdanne leger som kan jobbe som lege i et globalt samfunn, men med særlig fokus på legearbeid i tre nordligste fylkene. For å forberede våre studenter godt på det praktiske legeyrket har vi utplassering i primærhelsetjenesten allerede første semester, og dette gjentas i 2.og 3.studieår. Fra 2. studieår får studentene jevnlig undervisning også i spesialisthelsetjenesten. 5 studieår får alle studentene oppleve legeyrket i praksis gjennom utplassering i landsdelen. Noen av våre studenter er også så heldige å få siste studieår desentralisert i Bodø eller Finnmark. Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT har som et av sine satsningsområder tverrprofesjonell samarbeidslæring, slik at alle som studerer medisin i Tromsø blir kjent med sine medstudenter fra andre helsefag gjennom teoretisk og praktisk undervisning i fellesskap, som vil gi god erfaring i samarbeid i senere yrkesliv.

Spørsmål om studiet
S.S.jpg
Stine Skogdal

Rådgiver medisin 1.,2. og 3. studieår


Anita Røreng

Studiekonsulent for 5. studieår medisin


Janne Aune

Rådgiver


Eiterjord, Øyvind

Rådgiver femte og sjette studieår Bodø


Nilsen, Kim Allan

Rådgiver for utveksling og medisin 4. studieår


Anne Tørseth

Rådgiver - Finnmarksmodellen


Wozniacka-Knoll, Agnes

Studiekonsulent Finnmarksmodellen


1. - 4. STUDIEÅR:
De første fire studieårene gir deg en grundig innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon, fra de minste byggesteinene i kroppens celler til de ulike organene og deres samspill. Det første året er det særlig fokus på hvordan det friske mennesket fungerer, slik at du senere skal kunne forstå hva som skjer når sykdom og skade rammer et menneske. Senere får du god innsikt i de vanligste og de farligste sykdommene; hvorfor de oppstår, hvordan de kan forebygges, behandles og følges opp.

Legeyrket krever mye teoretisk kunnskap, men først og fremst er det et praktisk yrke. Som lege møter du pasienter i alle faser og situasjoner av deres liv - fra fødsel til død, fra de lykkeligste øyeblikkene til de mest fortvilte. For å kunne håndtere disse situasjonene er det viktig å komme i gang med praktisk og pasientnær undervisning så tidlig som mulig. Dette har man tatt konsekvensen av ved medisinstudiet i Tromsø og det er lagt opp til en stor andel praktisk undervisning på sykehus og legekontor de fire første studieårene. Blant annet får du allerede en av de første ukene på studiet en grundig innføring i akutt førstehjelp av noen av Norges fremste akuttmedisinere.

Undervisningen er variert og tilpasset de ulike temaene for å gi best mulig læring. Forelesninger er naturligvis en viktig undervisningsform, men du vil også tilbringe mye tid i gruppearbeid, på laboratoriet, disseksjonssal, ferdighetssenteret og på de ulike avdelingene ved sykehuset for å møte og undersøke pasienter. Det helsevitenskapelige fakultet jobber også med å utvikle nye undervisningsarenaer i landsdelen.

5. OG 6. STUDIEÅR:
De to siste studieårene ved medisinstudiet i ved UiT skal gjøre deg klar for å ta fatt på legeyrket. For å sikre at alle studentene får sett, undersøkt og deltatt i behandlingen av så mange pasienter som mulig, blir du i femte studieåret utplassert 18 uker i sykehus (somatikk og psykiatri) og 8 uker hos allmennlege. I sykehus deltar du i den daglige driften ved sykehuset. Mye tid tilbringes i akuttmottaket sammen med turnus- og assistentlegene, der du deltar i håndteringen av et stort spekter av sykdommer og skader. Resten av tiden tilbringer du på avdelingene for å delta i utredningen, behandlingen og oppfølgingen av de innlagte pasientene. Deler av sykehuspraksis vil foregå ved et distriktspsykiatriske senter.

Ved fastlegekontoret får du eget kontor, egne pasienter og veiledning av en erfaren fastlege som skal gi deg en god introduksjon til hvordan arbeidet arter seg i helse-Norges førstelinjetjeneste. Siste del av femte studieår brukes til fullføre en vitenskapelige oppgave på 20 studiepoeng.

Sjette studieår gis det undervisning ved de kliniske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset i Bodø eller i Finnmark med base ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest. Med spesialister i de ulike fagfeltene ved din side er undervisningen fokusert rundt pasientkontakt og praktisk anvendelse av all den teoretiske kunnskapen du har lært i løpet av seks år. Etter bestått avsluttende eksamen dette året er du godt rustet for å ta fatt på din egen karriere som lege.

FORDYPNINGSMULIGHETER
Studiet har to valgfrie perioder der man gis muligheten til å fordype seg i ett eller flere tema. På femte studieår skal du skrive en 20-poengs oppgave om et selvvalgt tema. Studiet har også egen forskerlinje med opptak etter første studieår. Dette er et tilbud for de som ønsker å arbeide med forskning under studiet. Forskerlinjen benyttes ofte som starten på en doktorgrad.

 • Det primære læringsmål er at den nyutdannede legen skal kunne møte pasienten og familien empatisk og respektfullt og med utgangspunkt i denne sentrale relasjon undersøke, analysere og delta i håndteringen av de komplekse nettverk av relasjoner som
 • forårsaker lidelse
 • gir behandlingsmuligheter og
 • påvirker prognosen

Dette skal skje med det best mulige resultat for pasienten, med reflektert bruk av kunnskap og tilgjengelige ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre.

I relasjonsbyggingen er det fire domener som definerer de supplerende primære læringsmål.

Den nye lege skal kunne

 • forstå og gjøre relevant bruk av de særlige muligheter og plikter knyttet til legens rolle i en gitt situasjon (arbeide med posisjoner).
 • klargjøre problemstillinger i pasientens situasjon og strukturere måter for å håndtere disse problemstillinger (arbeide med beslutninger).
 • søke etter, frembringe og analysere nødvendig informasjon (arbeide med informasjon).
 • utføre de relevante mulige kommunikative, diagnostiske, terapeutiske og logistiske handlinger (arbeide med handling).

Dette skal skje med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker om og behov for informasjon og medbestemmelse.

Videre skal den nyutdannede legen kunne

 • bidra aktivt og selvstendig til håndtering av helseproblemer for individer og populasjoner gjennom å samarbeide med lokale nettverk og samfunnsstrukturer (arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak).
 • utvikle egen kompetanse som er relevant for legefaglige aktiviteter; herunder klinisk arbeid, helsefremmende tiltak, forskning og veiledning av pasienter, studenter og andre (arbeide med livslang læring).

Ved oppnådd grad får du autorisasjon som lege og søker stilling lege i spesialisering (LIS-lege). De fleste vil arbeide med pasienter, eksempelvis i allmennpraksis, på sykehus, i kommunehelsetjenesten eller som privatpraktiserende spesialister. Her finnes det et stort antall ulike fagfelt med meget varierte arbeidsoppgaver. Andre vil arbeide i administrative jobber i departement, direktorat og helsevesenet for øvrig. Det er også gode muligheter for å velge arbeid som lege i andre land.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1/S1+S2 + Fysikk 1 + kjemi 1+2 (etter Kunnskapsløftet) eller 2MX/2MY/3MZ + 2FY + 3KJ (etter Reform 94).

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Antall studieplasser: 116

Søkere som tas opp på profesjonsstudiet i medisin må legge fram politiattest ved studiestart.

Poenggrenser for hovedopptaket høsten 2018

 • Førstegangsvitnemålskvote: 58,7
 • Førstegangsvitnemålskvote, nordnorsk tilknytning: 55
 • Førstegangsvitnemålskvote for søkere med tilknytning til Nord-Troms/Finnmark: 58,3
 • Ordinær kvote: 66,4
 • Ordinær kvote, nordnorsk tilknytning: 61
 • Ordinær kvote for søkere med tilknytning til Nord-Troms/Finnmark: 61,8
 • Samisk kvote: Oppgis ikke

Undervisningen gis i form av forelesninger, laboratorieøvelser, ferdighetstrening, praktisk klinisk gruppeundervisning, casegrupper og praksis. Det er også obligatorisk for alle studenter å undervise et gitt antall timer i løpet av studiet (fadderundervisning). Det er årlige skriftlige eksamener de tre første årene og to eksamener fjerde studieår. Femte studieår vurderes gjennom en mappe med gjennomførte arbeidskrav og sensurering av masteroppgave (20 stp). Studiet avsluttes med teoretisk og praktisk/muntlig eksamen siste år.

Primært norsk, men 7. semester er definert som internasjonalt semester og tilrettelegges for studentutveksling. Undervisningen og eksamen dette semesteret gis på engelsk.

Etter endt studium kan du utdanne deg til forsker ved å søke om opptak til et doktorgradsprogram. Annen aktuell videreutdanning er legespesialisering. Se Legeforeningens nettsider for informasjon om spesialiseringsmuligheter: www.legeforeningen.no

Det er mulig å studere i utlandet høsten i fjerde studieår, ved universitet som UiT har avtaler med. For medisinstudiet har vi avtaler i Norden, Europa, USA, Australia og Sør-Afrika. Ta kontakt med Seksjon for utdanningstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet for mer informasjon.

FOR STUDIEADMINISTRATIVE SPØRSMÅL

 

Send e-post til: medisin@helsefak.uit.no

Stine Skogdal 77 64 53 91

Kim Allan Nilsen 77 64 54 01

Anita Røreng 77 64 67 56

Øyvind Eiterjord (Bodø) 75 53 42 90

Anne Tørseth (Hammerfest) 78 45 06 35

Agnes Wozniacka-Knoll (Hammerfest) 78 45 06 20

 

Viktig informasjon til nye studenter