Ph.d.-utdanning i helsevitenskap

Varighet: 3 år

Ph.d.-utdanning i helsevitenskap

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø, Alta, Bodø, Narvik, Harstad, Hammerfest, Kirkenes
Søknadsfrist
Løpende søknadsfrist. For mer informasjon se uit.no/phd

Ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag består av veiledning og undervisning med det formål at studenten skal ferdigstille et vitenskapelig arbeid. Graden ph.d. i helsevitenskapelige fag skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på høyt vitenskapelig nivå og for annet arbeid i samfunnet der det blir stilt høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenking, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Programmet omfatter:

 • et selvstendig forskingsarbeid i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere
 • en opplæringsdel med obligatoriske emner knyttet til vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig og allmenrettet formidling, samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet
 • deltakelse i faglige fora, utenlandsopphold, samt presentasjon av egen forskning ved nasjonale og/eller internasjonale konferanser

For mer informasjon se ph.d.-programmets nettside: uit.no/phd

Spørsmål om studiet
E-post: phd@helsefak.uit.no

Karlsen, Monica

Seniorrådgiver i faggruppe utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet

 • Telefon: +4777623279
 • Campus: Tromsø

Kenneth Webb Berg Vollan

Praksiskoordinering, ph.d.-opptak

 • Telefon: +4777623164
 • Campus: Tromsø

Guro Pedersen

Førstekonsulent, faggruppe for forskerutdanning,

 • Telefon: +4777646405
 • Campus: Tromsø

Stian Løkken Myrvold

Rådgiver for Forskerlinjene ved Det helsevitenskapelige fakultet.

 • Telefon: +4777645741
 • Campus: Tromsø

Anine T. Andersen

Seniorrådgiver / Faggruppeleder

 • Telefon: +4777645363
 • Campus: Tromsø

Ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag består av veiledning og undervisning med det formål at kandidaten skal ferdigstille et vitenskapelig arbeid.

Programmet omfatter:

• et selvstendig forskingsarbeid i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere

• en opplæringsdel hvori inngår obligatoriske emner knyttet til vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig og allmenrettet formidling samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet

• deltakelse i faglige fora, utenlandsopphold samt presentasjon av egen forskning ved nasjonale og/eller internasjonale konferanser

Ph.d.-programmet i helsevitenskap er på totalt 180 studiepoeng hvor selve avhandlingen er 150 studiepoeng. De resterende 30 studiepoengene kalles opplæringsdelen; den er delt inn i obligatoriske og valgfrie emner.

Obligatoriske emner (10 stp):

 • HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design (7 stp)
 • HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon eller HEL-8045-EN Innovation and public science communication (3 stp)

Valgfrie emner kan være ph.d.-emner fra UiT, ph.d.-emner fra andre universiteter, presentasjoner, og forskningsopphold i utlandet. For ph.d.- studenter med forskningsprosjekter der det inngår bruk av forsøksdyr er emner i forsøksdyrelære obligatoriske.

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder for etikk, faglig nivå og metode innen fagområdet.

Etter bestått ph.d.-program i helsevitenskapelige fag skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kritisk vurdere hvilke vitenskapelige metoder og forskningsdesign som er egnet til å besvare ulike problemstillinger innen helsevitenskap
 • Vurdere og analysere vitenskapsteoretiske problemstillinger i egen og andres forskning
 • Kritisk analysere metodologisk og faglig kvalitet av eksisterende kunnskap i sitt spesifikke fagområde
 • Vurdere behov for forskning og innovasjon i eget fagområde
 • Gjenkjenne og analysere etiske problemstillinger i forskning
 • Vurdere nytteverdi og hensiktsmessighet i bruk av ulike formidlingskanaler og formidlingsmetoder

Ferdigheter:

 • Kritisk reflektere og begrunne valg av forskningsmetode i et helsevitenskapelig forskningsprosjekt
 • Velge, begrunne og diskutere nye problemstillinger i eget forskningsområde
 • Skape og utvikle prosjekter i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer (bl. a. Helseforskningsloven)
 • Designe, gjennomføre og lede et forskningsprosjekt på høyt internasjonalt nivå
 • Vurdere og anvende ulike formidlingskanaler for eget forskningsprosjekt og fagområde

Generell kompetanse:

 • Er innovativ og nyskapende innenfor eget fagområde
 • Bidrar aktivt i nettverk innen sitt fagområde nasjonalt og internasjonalt
 • Er en aktiv bidragsyter i samfunnsdebatten innen sitt fagområde nasjonalt og internasjonalt
 • Kommuniserer og diskuterer reflektert problemstillinger innen helsevitenskapelige fag

Graden ph.d. i helsevitenskapelige fag skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på høyt vitenskapelig nivå og for annet arbeid i samfunnet der det blir stilt høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenking, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HEL-8900 Ph.d.-avhandling i helsevitenskap - 150 stp.
2. sem. (vår) HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design - 7 stp.
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) HEL-8890 Ph.d. prøveforelesning i helsevitenskap - 0 stp.
7. sem. (høst)
8. sem. (vår)
9. sem. (høst)
10. sem. (vår)
11. sem. (høst)
12. sem. (vår)

For å bli tatt opp til et doktorgradsstudium ved Det helsevitenskapelige fakultet kreves som hovedregel at søkeren har oppnådd graden cand. med., cand. psychol., relevant mastergrad, eller annen relevant utdanning som er godkjent likeverdig med disse. Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden.

Det kan gjøres individuell vurdering av kompetansen til søkere med mastergrad på mindre enn 120 studiepoeng. Annen kompetanse som tilsvarer manglende studiepoeng i mastergraden må dokumenteres. I vurderingen må det tydelig fremkomme antall studiepoeng for de ulike kurs/aktiviteter kompetansen består av. Det regnes. 25-30 arbeidstimer per studiepoeng. Søkere med mastergrad uten masteroppgave er ikke kvalifiserte for opptak til ph.d. programmet.

Tilsvarende vurdering kan gjøres av kompetansen til søkere med en bachelorgrad på mindre enn 180 studiepoeng. Dersom bachelorgraden er på mindre enn 180 studiepoeng, må mastergraden være på 120 studiepoeng. Søkerne må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. Fakultetet kan i spesielle tilfeller fravike kravet under forutsetning av at søker kan norsk.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn anvendes NOKUTs GSU-liste og landdatabase til å vurdere hvorvidt utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning.

Språkkrav

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. Fakultetet kan i spesielle tilfeller fravike kravet under forutsetning av at søker kan norsk.

 • Søkere som har gjennomført et mastergradsprogram med engelsk som undervisningsspråk, og har skrevet masteroppgaven på engelsk får fritak for engelsktest
 • Godkjent engelsk test: TOEFL-test > 580, IELTS-test > 6,5 eller tilsvarende
 • Andre unntak som fremkommer av NOKUTs retningslinjer for språkkravet. Søkere som ikke kan dokumentere unntak, må dokumentere engelskkunnskaper med en godkjent engelsk test

Finansieringskrav

Ett krav for å bli tatt opp til programmet er tilfredsstillende finansiering av studiet, som hovedregel lønn på nivå med en stipendiatstilling. For deltidsstudenter er det ett vilkår at minst 50 % av arbeidstiden kan benyttes til doktorgradsstudiet.

Når en søker på stipendiatstilling ved Det helsevitenskapelige fakultet, blir en samtidig vurdert for opptak til ph.d.-programmet og gitt midlertidig opptak til ph.d.-programmet ved ansettelse. Søker må søke om endelig opptak til programmet innen 2 måneder etter oppstart i stipenidatstillingen.

Ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag består av veiledning og undervisning med det formål at kandidaten skal ferdigstille et vitenskapelig arbeid.

Emnene som inngår i opplæringsdelen har ulike undervisningsformer og omfang. Disse fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene. Forventet arbeidsomfang for opplæringsdelen samlet på 30 studiepoeng er ett semester (750-900 arbeidstimer).

Midtveisevalueringen gjennomføres 15-18 måneder etter opptak til ph.d.-programmet.Midtveisevalueringen avholdes som et serminar på en halv dags varighet.

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres til bedømmelse.

Avhandlingen vurderes av en sakkyndig komité bestående av minst tre medlemmer. Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden skal kandidaten holde en prøveforelesning over oppgitt tema. Når kandidaten har holdt prøveforelesningen og fått den godkjent, skal han/hun forsvare avhandlingen i offentlig disputas.

Undervisningsspråket for ph.d.-emner i opplæringsdelen er norsk/nordisk og/eller engelsk.

Avhandlingen (kappen inkludert) skal ha et enhetlig språk. Dette bør som hovedregel være engelsk. Norsk eller et annet nordisk språk kan aksepteres. Valg av språk skal tydeliggjøres i opptakssøknaden og godkjennes av opptakskomiteen.

Det vil være mulig for ph.d.-studenter å ta deler av forskerutdanningen ved utenlandske institusjoner. Dette kan være emner og/eller forskningsopphold for metodeopplæring, og må skje i samråd mellom ph.d.-student, veileder og aktuell ekstern institusjon.

Studenter som er tilsatt som universitetsstipendiater ved UiT eller som er finansiert av kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold, kan søke om midler til utenlandsopphold på 3-10 måneders varighet. Utenlandsoppholdet skal i utgangspunktet gjennomføres i andre eller tredje studieår.

Studenter kan etter søknad få godkjent studiepoeng i opplæringsdelen for emner tatt ved utenlandske universiteter, presentasjoner ved internasjonale konferanser, og forskningsopphold i utlandet.

Kontaktinfo

Send e-post