Bioteknologi - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Bioteknologi - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Bioteknologi er en multidisiplinær virksomhet som ikke har noen skarp avgrensning i forhold til mange andre teknologier. Bioteknologien integrerer naturvitenskap og ingeniørvitenskap, og defineres som all teknologi som bruker mikroorganismer, planter- og dyreceller, eller deler av disse, til å framstille eller modifisere produkter som skal brukes til medisinske eller andre tekniske formål, til å forbedre planter og dyr, og til å utvikle mikroorganismer til spesifikk anvendelse.

I nasjonal nordområdestrategi er marin bioteknologi trukket frem som et viktig kompetanseområde for utvikling av fremtidig biobasert næringsliv; mat og fôrindustri, bioprosessindustri, industri for frambringing av farmasøytiske produkter, kosttilskudd, ny energi, grønne kjemikaler og biomaterialer.

Spørsmål om studiet
Trine-nett.jpg
Trine Holm Larsen

Seniorrådgiver / Studiekonsulent NFH


En god bioteknolog må ha et bredt fundament av kunnskaper og ferdigheter innen mikrobiologi, biokjemi, molekylærbiologi og kjemi. Emner som bidrar til dette har derfor en sentral plass i bachelorstudiet. I tillegg får du innsyn i mer anvendte sider av bioteknologien, med særlig vekt på bruk av bioteknologiske metoder generelt og anvendt på marine ressurser spesielt. Du vil få trening i å planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig, forskningspreget prosjekt.

Bachelor i bioteknologi er et heltidsstudium på tre år og tilsammen 180 studiepoeng.

Det første semesteret tar du kjemi og matematikk, som er viktige støttefag for de videre studiene, og et introduksjonsemne i biologi.

I andre semester gis bred innføring i molekylær- og cellebiologi, mikrobiologi og ex.phil.

De obligatoriske emnene på andre og tredje år gir faglig fordypning i molekylært rettet biologi, mikrobiologi og bioteknologi. Samtidig gis innsikt i de mulighetene som ligger i å utnytte genetiske ressurser og bioaktive forbindelser - særlig med utgangspunkt i det biologiske mangfoldet som finnes i nordlige marine økosystemer. Du har også valgemne i 3. og 6. semester der du kan spisse kompetansen innen ulike fagområder.Se alle detaljer i neste meny "Oppbygging av studiet".

I løpet av siste studieår må det skrives en selvstendig bachelorgradsoppgave, som kan være basert på et eksperimentelt arbeid eller et litteraturstudium.

De forskjellige fagmiljøene som tar opp mastergradsstudenter i bioteknologi, vil kunne kreve at du har inkludert spesifikke valgemner i bachelorgraden. Det betyr at dersom du ønsker å gå videre med en mastergrad, bør du i løpet av annet studieår kontakte relevante fagmiljøer/studiekonsulenten angående emner som anbefales i forhold til fagområdet du er interessert i.

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har bred kunnskap og forståelse av det biokjemiske, cellulære og genetiske grunnlaget for liv
 • har bred kunnskap om strategier for isolering og karakterisering av bioaktive molekyler/gener med potensiale for medisinsk og annen praktisk anvendelse
 • kjenner til mangfoldet av næringsvirksomheter med bioteknologisk utgangspunkt - med særlig vekt på utnyttelse av marine ressurser

Ferdigheter

 • har trening og behersker ferdigheter innen bioteknologi som molekylærbiologisk, og biokjemisk eksperimentelt arbeid
 • kan anvende statistiske metoder og bioinformatikk for å analysere og systematisere eksperimentelle data
 • har ferdigheter i innhenting, kritisk vurdering og bruk av relevant fagstoff
 • har skrive- og formidlingstrening – blant annet gjennom utarbeiding av en selvstendig bacheloroppgave

Generell kompetanse

 • har forutsetninger for å kunne utføre generelt bioteknologisk og molekylært eksperimentelt arbeid selvstendig og planmessig og analysere og formidle resultatene av slikt arbeid
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • har forståelse av hva som ligger i vitenskapelig metode og forutsetning for kritisk vurdering av informasjonen som tilflyter offentligheten på bioteknologiområdet
 • kjenner til mulighetene som ligger i bioteknologisk forskning og utvikling med utgangspunkt i (marine) biologiske ressurser 

Utdanningen gir et god grunnlag i generell bioteknologi og kvalifiserer for jobber i næringsliv med stor grad av innovasjon, i produksjonsbedrifter innen bioteknologiske næringer (marine næringer), samt innen forskning. Utdanningen kvalifiserer også til opptak til Master in Marine Biotechnology (UiT, karakterkrav: minimum snittkarakter C, alle karakterer teller). Det vil også kunne kvalifisere til masterprogrammer ved andre universiteter i inn- og utland.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
(15 STP)
(5 STP)
3. semester (høst)
Valgfritt emne
(BIO-2009 anbefales og vil forsøkt tatt hensyn til i timeplanleggingen)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
6. semester (vår)
Valgfritt emne
...........................................
..........................................................................................
Anbefalte valgemner høst 3. sem.
Det vil sannsynligvis forekomme kollisjoner i timeplanen mellom obligatoriske emner og valgemner.
Anbefalte valgemner vår 6.
Det vil sannsynligvis forekomme kollisjoner i timeplanen mellom obligatoriske emner og valgemner.
Det er også mulig å velge andre emner.

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende fag:
Matematikk (R1+R2)
Fysikk (1+2)
Kjemi (1+2)
Biologi (1+2)
Informasjonstekn. (1+2)
Geofag (1+2)
Teknologi og forskn.lære (1+2)

Eller 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI (etter Reform 94).

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 15 studieplasser og er adgangsregulert. 

Poengrensene for opptaket høst 2019 var:
Hovedopptak 44,6. Ordinær førstegangsvitnemålskvote 45,8 og suppleringsopptak alle.

Målgruppe:

Bioteknologiprogrammet henvender seg til de med bakgrunn i realfag og med spesiell interesse for bioteknologi, herunder fag som biologi, mikrobiologi og kjemi.

Eksamen:
I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av emnebeskrivelsene. Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

Eksamensformer kan være skriftlig, muntlig, hjemmeeksamen, rapporter eller presentasjoner. Skriftlig gjennomføres i WiseFlow som er en digital eksamen.

Undervisning:
Ulike undervisningsformer som blant annet forelesning, lab, tokt, presentasjon av oppgaver, selvstudium, skriving av labrapporter og arbeid i team benyttes. Undervisningsplattformen er Canvas.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noen emner undervises på engelsk.

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i fjerde semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet! De siste årene har bioteknologistudenter vært på utveksling til Aberdeen (Skottland).

Det finnes mange type avtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT. Ta kontakt med studieveileder på programmet for status på aktive og operative avtaler før du søker om utveksling. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats fra studenten før alt er på plass. Studentene som har vært i utlandet kommer tilbake med erfaringer og opplevelser de ikke ville vært foruten.

Studiested Land
University of Copenhagen Danmark
University of Chemistry and Technology Prague Tsjekkia
University of Tasmania Australia
University of Aberdeen Storbritannia og Nord-Irland