Bioteknologi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
FISK0376.jpg

Bioteknologi er utvikling av nye produkter og metoder basert på vev og celler fra dyr, planter og mikroorganismer. Viktige nyvinninger på områder som medisin, næringsmiddelindustri, havbruk, landbruk og miljøteknologi er i dag ofte basert på bioteknologisk kompetanse. Bioteknologer arbeider både med forskning og med å ta ny kunnskap i bruk i de aktuelle næringene.

I nasjonal nordområdestrategi er marin bioteknologi trukket frem som et viktig kompetanseområde for utvikling av fremtidig biobasert næringsliv; mat og fôrindustri, bioprosessindustri, industri for frambringing av farmasøytiske produkter, kosttilskudd, ny energi, grønne kjemikaler og biomaterialer.

Flere nye bedriftsetableringer i regionen har sitt utspring fra bioteknologimiljøet i Tromsø. Fagområdet er i vekst. Gode relasjoner til det bioteknologiske næringslivet, blant annet BiotechNorth og Forsknings- og Utviklingsinstitusjoner er med på å gjøre undervisningen tilrettelagt og relevant for næringsutvikling og innovasjon. Studiet gir deg etterspurt kompetanse.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i bioteknologi.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 299
Søk studiet

En god bioteknolog må ha et bredt fundament av kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende molekylærbiologi og kjemi. Emner som bidrar til dette har derfor en sentral plass i bachelorstudiet. I tillegg får du innsyn i mer anvendte sider av bioteknologien, med særlig vekt på marine ressurser, og du vil få trening i å planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig, forskningspreget prosjekt.

De to første semestrene består av obligatoriske emner som er felles for de biologifaglige bachelorgradsprogrammene ved UiT Norges Arktiske Universitet - noe som gir gode muligheter for å endre studieprogram i løpet av denne perioden.

Det første semesteret tar du kjemi og matematikk, som er viktige støttefag for de videre studiene, og et introduksjonsemne i biologi.

I andre semester gis bred innføring i molekylær- og cellebiologi, i tillegg til ex.phil. De obligatoriske emnene i de neste to studieårene gir breddekunnskap om molekylært rettet biologi. Samtidig gis innsikt i de mulighetene som ligger i å utnytte genetiske ressurser og bioaktive forbindelser - særlig med utgangspunkt i det biologiske mangfoldet som finnes i nordlige marine økosystemer. Du kan velge om du vil forsterke fokus på det grunnleggende cellebiologiske, eller det mer anvendte perspektivet i 2. høstsemester ved å velge mellom ett av de to emnene Molekylær cellebiologi eller Marin bioprospektering.

I løpet av siste studieår må det skrives en selvstendig bachelorgradsoppgave, som kan være basert på et eksperimentelt arbeid eller et litteraturstudium.

De forskjellige fagmiljøene som tar opp mastergradsstudenter i bioteknologi, vil kunne kreve at du har inkludert spesifikke valgemner i bachelorgraden. Det betyr at dersom du ønsker å gå videre med en mastergrad, bør du i løpet av annet studieår kontakte relevante fagmiljøer/studiekonsulenten angående emner som anbefales i forhold til fagområde du er interessert.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
(15 STP)
(5 STP)
3. semester (høst)
Valgfritt emne
(BIO-2009 anbefales og vil forsøkt tatt hensyn til i timeplanleggingen)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
6. semester (vår)
Valgfritt emne
...........................................
..........................................................................................
Anbefalte valgemner høst 3. sem.
Det vil sannsynligvis forekomme kollisjoner i timeplanen mellom obligatoriske emner og valgemner.
Det er også mulig å velge andre emner.
Anbefalte valgemner vår 6.
Det vil sannsynligvis forekomme kollisjoner i timeplanen mellom obligatoriske emner og valgemner.
Det er også mulig å velge andre emner.

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • inngående kunnskap om bioaktive molekyler (biokjemi, mikrobiologi og kjemi)
  • grunnleggende innsikt i det biokjemiske, cellulære og genetiske grunnlaget for liv

Ferdigheter

  • gode ferdigheter innenfor genetiske, bioteknologiske og molekylærbiologiske teknikker
  • ferdigheter innenfor kritisk og analytisk tenkning omkring eget og andres arbeid, i tillegg til skrive- og formidlingstrening
  • kompetanse vedrørende det å finne og ta i bruk molekyler med nye og spennende egenskaper

Generell kompetanse

  • forståelse for marine naturressursene som grunnlag for utvikling av mat, biokjemikaler, bioaktive komponenter, helsebringende komponenter etc.
  • kjennskap til aktuelle problemstillinger knyttet til forskings- og utviklingsarbeid og det kommersielle potensialet innen marin bioteknologi

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende fag:
Matematikk (R1+R2)
Fysikk (1+2)
Kjemi (1+2)
Biologi (1+2)
Informasjonstekn. (1+2)
Geofag (1+2)
Teknologi og forskn.lære (1+2)

Eller 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI (etter Reform 94).

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 15 studieplasser og er adgangsregulert. Poengrensene for opptaketvar:
Høst 2017: Hovedopptak 45,1. Ordinær førstegangsvitnemålskvote 46,1 og suppleringsopptak 40,9.

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av emnebeskrivelsene. Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Det vil bli utviklet semesterenheter (tre emner) innenfor programområdet som skal undervises på engelsk for innreisende utvekslingsstudenter. Disse engelskspråklige tilbudene vil også være relevante for norske studenter.

Utdanningen gir et god grunnlag i generell bioteknologi og kvalifiserer for jobber i næringsliv med stor grad av innovasjon, i produksjonsbedrifter innen bioteknologiske næringer (marine næringer), samt innen forskning.

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i fjerde semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet! Vi har studenter som har reist til blant annet Aberdeen, Praha, Uppsala og Canada.

Les mer om utveksling. NFH har 6 avtaler med universiteter i og utenfor Europa.Bli student ved UiT!Kontakt
Trine-nett.jpg

Trine Holm Larsen


Seniorrådgiver studieadministrasjon NFH
Telefon: +4777623259 trine.h.larsen@uit.no

Studentorganisasjoner ved Norges fiskerihøgskole

Studentenes organisasjoner.Magnus Støback Bjørsvik (29)
Bachelor i bioteknologi og Master i marin bioteknologi fra NFH.


- Min første jobb var som avdelingsingeniør ved UiT. Jeg jobber nå som forsker for GenØk i SørAfrika, ved North West University i Potchefstroom. Totalt er vi ca. 30 personer. Hovedansvarsområdet mitt er å ta vannprøver av elver for å påvise forurensning. Jeg samarbeider med mennesker fra forskjellige afrikanske land, og det er veldig annerledes og lærerikt. I jobben har opplæringen i mikrobiologi fra studiet kommet godt med.

- Studiehverdagen og tilværelsen i Tromsø var veldig sosial, det var alltid noe som skjedde. Jeg traff mange fine folk gjennom studiet og det gjorde det lettere i perioder når jeg hadde mye å gjøre da det alltid var god stemning blant folk. I fremtiden kunne jeg tenke meg og jobbe i skjæringpunktet mellom forskning og kommersialisering, da dette er veldig spennende, og noe som studiet fokuserte på.