høst 2022
FAR-3911 Masteroppgave i farmasi - 50 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er en selvstendig forskningsoppgave der du fordyper deg innen et farmasifaglig område. Oppgaven gjøres i tilknytning til en av forskningsgruppene på IFA, eller med en av våre samarbeidspartnere.

Med forbehold om bemanning og ressurser tilbys masteroppgaver innen følgende fagområder:

 • Samfunnsfarmasi
 • Klinisk farmasi
 • Farmakologi
 • Mikrobiologi
 • Legemiddelteknologi og biofarmasi
 • Legemiddelkjemi
 • Analytisk kjemi

Les mer om forskningen som gjøres ved IFA her: forskningvedifa

 

Siste år av mastergraden består av masteroppgaven på 50 studiepoeng i tillegg til et valgfritt emne på 10 studiepoeng. Dette emnet tas fortrinnsvis innen et område som passer prosjektet og skal velges i samråd med veileder. I utgangspunktet er det åpent for å ta hvilket som helst emne på masternivå, ved UiT eller andre institusjoner så fremst det godkjennes av instiuttet.

IFA tilbyr følgende valgfrie masteremner:

 • FAR-3043 Nanomedisin (15 stp)
 • FAR-3111 Forskningsmetoder innen klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (10 stp)
 • FAR-3311 Avansert analytisk kjemi (5 stp)
 • FAR-3312 Avansert praktisk analytisk kjemi (5 stp)

NB! Planlegger du å ta et emne ved en annen institusjon, er det viktig at du på forhånd får avklart med instituttet om dette godkjennes inn i graden din. Når emnet så er gjennomført må emnet søkes innpasset. Søknadsskjema finnes på Infotorgets nettsider, karakterutskriv må legges ved. Gjør dette i så god tid som mulig slik at det ikke blir forsinkelse i forbindelse med vitnemålsutstedelse


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

- har inngående kunnskap i et farmasøytisk relevant fagfelt og dets vitenskapelige metoder for å utføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt

- har inngående kunnskap om sentrale forskningsetiske prinsipper og regelverk

Ferdigheter

Kandidaten

- kan gjennomføre et avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt relatert til farmasi.

- kan bruke relevante faglige kunnskaper for å foreslå løsninger på avanserte teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer.

- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formidle råd om farmasifaglige problemstillinger, analyser, forskningsresultater og konklusjoner

- kan formidle evidensbasert kunnskap til helsepersonell, legemiddelbrukere og allmennheten

- kan formidle betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og forskjellen mellom dokumenterte og udokumenterte påstander

- kan analysere og reflektere over etiske problemstillinger innen farmasøytisk praksis og forskning

- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til utvikling av faget og farmasøytens rolle i samfunnet

- kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen fagfeltet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Introduksjonsseminar (heldags)

Individuell veiledning

Studenten deltar på seminar og eventuelt andre aktiviteter i regi av forskningsgruppene


Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Midtveisinnlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Midtveisinnlevering

Bestått sikkerhetsopplæring (gjelder de som har en labrelatert oppgave)


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen:

Eksamen er todelt:

1) Innlevering av masteroppgaven

2) En individuell muntlig eksamen

Endelig karakter settes etter en helhetlig vurdering av oppgaven og den muntlige prestasjonen.

NB: Alle andre emner som inngår i mastergraden må være bestått før masteroppgaven sendes til sensur.

Karakterskala:

Bokstavkarakterer A-F der F er ikke-bestått.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen: Hvis masteroppgaven bedømmes til F - ikke bestått, får studenten mulighet til å levere oppgaven på nytt i revidert form. Det settes ny frist for innlevering, vanligvis 3 måneder etter opprinnelig frist. Ved andre gangs bedømming til F - ikke bestått, kan det søkes instituttet om tildeling av ny oppgave. Instituttet kan innvilge eller avslå søknaden. Ved innvilgelse må hele masterprosjektet gjøres på nytt. Ny oppgave kan tildeles bare én gang.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 50
 • Emnekode: FAR-3911
 • Tidligere år og semester for dette emnet