Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FAR-3911 Masteroppgave i farmasi - 50 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for farmasi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er en selvstendig forskningsoppgave der du fordyper deg innen et farmasifaglig område. Oppgaven gjøres i tilknytning til en av forskningsgruppene på IFA, eller med en av våre samarbeidspartnere.

Med forbehold om bemanning og ressurser tilbys masteroppgaver innen følgende fagområder:

Les mer om forskningen som gjøres ved IFA her: forskningvedifa

 

Siste år av mastergraden består av masteroppgaven på 50 studiepoeng i tillegg til et valgfritt emne på 10 studiepoeng. Dette emnet tas fortrinnsvis innen et område som passer prosjektet og skal velges i samråd med veileder. I utgangspunktet er det åpent for å ta hvilket som helst emne på masternivå, ved UiT eller andre institusjoner så fremst det godkjennes av instiuttet.

IFA tilbyr følgende valgfrie masteremner:

NB! Planlegger du å ta et emne ved en annen institusjon, er det viktig at du på forhånd får avklart med instituttet om dette godkjennes inn i graden din. Når emnet så er gjennomført må emnet søkes innpasset. Søknadsskjema finnes på Infotorgets nettsider, karakterutskriv må legges ved. Gjør dette i så god tid som mulig slik at det ikke blir forsinkelse i forbindelse med vitnemålsutstedelse


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

- har inngående kunnskap i et farmasøytisk relevant fagfelt og dets vitenskapelige metoder for å utføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt

- har inngående kunnskap om sentrale forskningsetiske prinsipper og regelverk

Ferdigheter

Kandidaten

- kan gjennomføre et avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt relatert til farmasi.

- kan bruke relevante faglige kunnskaper for å foreslå løsninger på avanserte teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer.

- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formidle råd om farmasifaglige problemstillinger, analyser, forskningsresultater og konklusjoner

- kan formidle evidensbasert kunnskap til helsepersonell, legemiddelbrukere og allmennheten

- kan formidle betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og forskjellen mellom dokumenterte og udokumenterte påstander

- kan analysere og reflektere over etiske problemstillinger innen farmasøytisk praksis og forskning

- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til utvikling av faget og farmasøytens rolle i samfunnet

- kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen fagfeltet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Introduksjonsseminar (heldags)

Individuell veiledning

Studenten deltar på seminar og eventuelt andre aktiviteter i regi av forskningsgruppene