høst 2024
BVE-3060 Innovasjon og fagutvikling i barnevernsarbeid - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode: 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav: Jf. opptakskrav til master i barnevernsarbeid

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Innhold

Emnet skal gi studentene inngående kunnskap om fagutvikling og innovasjonsprosesser i barnevernfaglig arbeid. Studentene skal også få forståelse for sammenhengen mellom praksis, forskning og fagutvikling.

Emnet skal gi studentene kompetanse i å gjennomføre fagutviklings- og innovasjonsprosesser innenfor barnevernsfeltet, men også gjøre dem i stand til å reflektere kritisk rundt forhold ved praksis og organisering i feltet.

Studenten vil også få kompetanse i å analysere og formidle barnevernfaglige problemstillinger i feltet og til allmenheten.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående kunnskap om institusjonelle og organisatoriske rammevilkår for innovasjon og fagutvikling i barnevernet. 
 • inngående kunnskap om innovasjon og innovasjonsprosesser i tjenesteutvikling og arbeid med barn, unge og familier. 
 • inngående kunnskap om mulighetene for fagutvikling og innovasjonsarbeid innen barnevern.
 • avansert kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap kan brukes til innovasjon, nytenkning og fagutvikling.

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke relevante metoder for å planlegge, gjennomføre og lede prosjekter og prosesser innenfor innovasjon og fagutvikling i barnevernet. 
 • bruke forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i fagutviklings- og innovasjonsarbeid innen barnevern.
 • gjennomføre fagutviklings- og innovasjonsprosesser som involverer barn, unge og familier
 • reflektere over ulike faglige og etiske aspekter ved brukerinvolvering i fagutviklingsprosesser. 

Generell kompetanse

Studenten kan: 

 • bidra til faglig og metodisk fundert innovasjon og nytenking. 
 • anvende kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter knyttet til problemstillinger innenfor barnevernsfeltet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Det kan forventes en del undervisning på engelsk.


Undervisning

 • forelesninger
 • praksis
 • selvstudier
 • ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper
 • seminarer

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Ett skriftlig arbeidskrav.
 • Bestått 4 ukers praksis (120 timer)
 • Det kreves tilstedeværelse på minimum 70 % av all undervisning i emnet, for å kunne framstille seg til eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen basert på godkjent arbeidskrav.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BVE-3060
 • Tidligere år og semester for dette emnet