høst 2024
BVE-3010 Kunnskapsperspektiver i barnevernsfeltet - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode: 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav: Jf. opptakskrav til master i barnevernsarbeid

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Innhold

Emnet skal gi grunnlag for en systematisk og analytisk tilnærming til kunnskapsgrunnlaget i barnevernfeltet. Emnet gir inngående kunnskap om relevante teorier, perspektiver og metoder i arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Emnet vektlegger avansert kunnskap om hvordan levekår, utenforskap og andre sosiale forhold påvirker menneskers hverdagsliv og livsutfordringer. Emner gir videre innsikt i hvordan sentrale rammevilkår og teorier knyttet til forsvarlig profesjonsutøvelse i barnevernsfeltet. Det legges vekt på kritisk refleksjon over profesjonsutøvelse og maktforhold i myndighetsutøvelsen.

Hva lærer du

Ved bestått emne har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

• avansert kunnskap om sentrale perspektiver for arbeid med barn, unge og familier, og om ulike anvendelsesområder for barnevernsfaglig og sosialfaglig kunnskap

• inngående kunnskap om barn og unges psykologiske og sosiale utvikling, og den betydning relasjonelle og kontekstuelle faktorer har for barns utvikling og livssituasjon

• inngående kunnskap om sentrale faglige og politiske diskurser i utviklingen av sosialt arbeid, barnevern og for faglige innsatser rettet mot barn, unge og deres familier

• inngående kunnskap om hvordan levekår, utenforskap og andre sosiale forhold virker inn på barn, unge og familiers hverdagsliv og livsutfordringer.

• avansert kunnskap om mandat og profesjonelt ansvar, og kan reflektere over hvordan verdigrunnlag og kunnskapsforståelser innvirker på profesjonsutøvelsen.

• kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver

Ferdigheter

Studenten kan

• analysere og reflektere over hvordan ulike teorier bidrar til forståelse av komplekse problemområder i barnevernsfeltet.

• analysere og reflektere over faglige og etiske problemstillinger, maktforhold og verdikonflikter.

• analysere forholdet mellom teori og empiri i vitenskapelige problemstillinger, og reflektere over hvordan ulike epistemologiske perspektiv har betydning for profesjonell praksis

Generell kompetanse

Studenten

• har kunnskap om fagområdets uttrykksformer og kan analysere sentrale barnevernfaglige, sosialfaglige og vitenskapsteoretiske problemstillinger.

• kan anvende kunnskaper og ferdigheter på måter som anerkjenner kontekstuelle og strukturelle forhold i situasjonsforståelse og samhandling.

• kan anvende og forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver og tilnærminger i barnevernsfeltet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Det kan forventes en del undervisning på engelsk.

Undervisning

• forelesninger

• selvstudier

• ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper

• seminarer


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.10.2024 09:00 (Utlevering)
11.10.2024 09:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

• Ett muntlig arbeidskrav

• Det kreves tilstedeværelse på minimum 70% av all undervisning i emnet


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Nettbasert |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: BVE-3010
  • Tidligere år og semester for dette emnet