Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BVE-3010 Kunnskapsperspektiver i barnevernsfeltet - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi grunnlag for en systematisk og analytisk tilnærming til kunnskapsgrunnlaget i barnevernfeltet. Emnet gir inngående kunnskap om relevante teorier, perspektiver og metoder i arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Emnet vektlegger avansert kunnskap om hvordan levekår, utenforskap og andre sosiale forhold påvirker menneskers hverdagsliv og livsutfordringer. Emner gir videre innsikt i hvordan sentrale rammevilkår og teorier knyttet til forsvarlig profesjonsutøvelse i barnevernsfeltet. Det legges vekt på kritisk refleksjon over profesjonsutøvelse og maktforhold i myndighetsutøvelsen.

Opptakskrav

Søknadskode: 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav: Jf. opptakskrav til master i barnevernsarbeid

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Hva lærer du

Ved bestått emne har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

• avansert kunnskap om sentrale perspektiver for arbeid med barn, unge og familier, og om ulike anvendelsesområder for barnevernsfaglig og sosialfaglig kunnskap

• inngående kunnskap om barn og unges psykologiske og sosiale utvikling, og den betydning relasjonelle og kontekstuelle faktorer har for barns utvikling og livssituasjon

• inngående kunnskap om sentrale faglige og politiske diskurser i utviklingen av sosialt arbeid, barnevern og for faglige innsatser rettet mot barn, unge og deres familier

• inngående kunnskap om hvordan levekår, utenforskap og andre sosiale forhold virker inn på barn, unge og familiers hverdagsliv og livsutfordringer.

• avansert kunnskap om mandat og profesjonelt ansvar, og kan reflektere over hvordan verdigrunnlag og kunnskapsforståelser innvirker på profesjonsutøvelsen.

• kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver

Ferdigheter

Studenten kan

• analysere og reflektere over hvordan ulike teorier bidrar til forståelse av komplekse problemområder i barnevernsfeltet.

• analysere og reflektere over faglige og etiske problemstillinger, maktforhold og verdikonflikter.

• analysere forholdet mellom teori og empiri i vitenskapelige problemstillinger, og reflektere over hvordan ulike epistemologiske perspektiv har betydning for profesjonell praksis

Generell kompetanse

Studenten

• har kunnskap om fagområdets uttrykksformer og kan analysere sentrale barnevernfaglige, sosialfaglige og vitenskapsteoretiske problemstillinger.

• kan anvende kunnskaper og ferdigheter på måter som anerkjenner kontekstuelle og strukturelle forhold i situasjonsforståelse og samhandling.

• kan anvende og forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver og tilnærminger i barnevernsfeltet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Det kan forventes en del undervisning på engelsk.

Undervisning

• forelesninger

• selvstudier

• ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper

• seminarer