høst 2023
EXF-0714 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - 10 stp

Emnetype

Emnet inngår i førstesemesterstudiet, og tilbys bare i høstsemesteret. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet 10 stp
EXF-0711 Examen facultatum for samfunnsvitenskapelige fag - desentralisert 10 stp
EXF-0712 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert 10 stp
EXF-0713 Examen facultatum - nettbasert for forsvaret 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale sider ved akademisk virksomhet. Det tar opp grunnleggende trekk ved akademisk skriving, argumentasjonslære, vitenskapsfilosofi og informasjonskompetanse. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter du vil få god bruk for i dine videre studier.

Sentrale spørsmål er: Hvordan forklare sosiale fenomen? Hvordan forstå menneskeskapte objekter? Hvordan argumentere saklig for og imot en påstand? Hvordan uttrykke seg med språklig klarhet? Hvordan forberede og skrive en akademisk tekst? Emnet tar også for seg ulike forklaringstyper og grunnleggende vitenskapelige tilnærminger til kulturelle og sosiale forskningstema. Det komplekse forholdet mellom vitenskap og samfunn vil også bli diskutert.

Du får øvd opp dine evner til kritisk refleksjon, til å diskutere og til å se en sak fra ulike sider.

Et kurs i informasjonskompetanse (hvordan finne, evaluere, bruke og sitere kilder) inngår som del av emnet.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

Studenten har

 • innsikt i krav til språklig klarhet, ulike argumentasjonsformer og typiske retoriske fallgruver
 • innsikt i hypotesetesting og slutningstyper brukt i hypotesetesting
 • innsikt i det karakteristiske ved samfunnsvitenskapelig og humanvitenskapelig kunnskap, begrunnelse og forklaring
 • kunnskap om kildekritikk, søketeknikker, referering og plagiering
 • grunnleggende innsikt i forskningsetikk

Ferdigheter og kompetanse

Studenten skal kunne

 • bygge opp gode argumenter samt være i stand til å vurdere andres argumenter og avsløre typiske retoriske fallgruver
 • reflektere kritisk over produksjon av vitenskapelig kunnskap og delta konstruktivt i diskusjoner om ulike fagretningers egenart
 • finne, anvende og vise til akademiske kilder
 • gjenkjenne og vurdere etiske problemer i forskningsprosjekter og kjenne til forskningens etiske forpliktelser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 12 uker, og består av videoforelesninger og et ukentlig seminar. Forelesningene vil ta for seg temaer som utdypes i seminargruppene, der muntlig og skriftlig aktivitet er en sentral del av læringsformen. Universitetsbibliotekets kurs i informasjonskompetanse inngår som en del av undervisningen.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.12.2023 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: EXF-0714
 • Tidligere år og semester for dette emnet