Møt UiT

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet tilbyr 5-årig integrert master i rettsvitenskap,  Master of Laws (LL.M) in Law of the SeaJoint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) og ph.d-program i rettsvitenskap.

Vårt masterstudie i rettsvitenskap er bygd opp basert på nær sammenheng mellom undervisning, øving, og prøving. Vi har en egen rettssal som benyttes flittig i undervisningen og vi er det eneste masterstudiet i rettsvitenskap med obligatorisk praksis for alle studentene.

Våre eksamensformer er varierte, og studentene prøves både gjennom hjemmeeksamener, muntligeksamener og skoleeksamener. Vi har stort fokus på muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og har flere både frivillige og obligatoriske øvinger muntlig og skriftlig i løpet av studieårene. Vi har tett oppfølgning av førsteårsstudenter, blant annet gjennom omfattende begynnerkollokvieordninger og digitale kurs. Utdanningskvalitet er et av satsningsområdene til fakultetet og vi jobber stadig med nye prosjekter for å forbedre kvaliteten på alt vi gjør. Fakultetet og studenttallet er voksende, men vi er fortsatt det minste av de juridiske fakultetene. Det gir oss mulighet til tett og god oppfølgning av studentene. Vi har i tillegg et nært samarbeid med studentforeningene.

Det juridiske fakultet kan tilby omvisning på fakultetet, og kan også stille med representant på fagdager og lignende. Andre ønsker kan også vurderes.