Ny i nord

Om Ny i nord

 

HISTORIKK


Helt siden 2003 har UiT – Norges arktiske universitet (UiT) bidratt til å etablere møtesteder for nyutdannede, veiledere og ledere. Formålet har vært å bidra til styrket oppfølging og kvalitet i veiledning av nyutdannede gjennom prosjektet Ny i nord, støttet av midler fra Utdanningsdirektoratet.

Ny i nord var opprinnelig et veiledningsprosjekt i et samarbeid mellom Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Tromsø, Samisk Høgskole og UiT. I dag står UiT som prosjektansvarlig. Tiltaket VNL har hatt fokus på den første tida som ny i yrket og synliggjort behov for oppfølging på de nyutdannedes premisser. Arbeidsgivers ansvar for at nyutdannede får nødvendig kompetanse for å kunne utføre sine oppgaver har vært et premiss bak arbeidet (Knudsen, 2014, s.41).

Erfaringer etter 10 år med Ny i nord utgjør basis for en artikkelsamling der medarbeidere fra Ny i nord og andre aktuelle forskere presenterer arbeider som bygger på erfaringer fra arbeid med nyutdannede: Stemmer i veiledningsrommet (2014) av Else Stjernstrøm og Liv Carstens Knudsen (red.). «Ny i nords anbefaling er at de nyutdannede skal få veiledning i tilknytning til arbeidsplassen av en lokal veileder, en kyndig lærer eller barnehagelærer, og at ledelsen bidrar til at det utformes en plan for veiledningsarbeidet (Stjernstrøm & Knudsen, 2014, s. 13).

10.september 2018 kom Kunnskapsdepartementet med en kunngjøring der Nye prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole ble presentert som en del av nasjonale rammer for veiledningsordning for nyutdannede lærere. Her defineres en nyutdannet som en lærer i de to første årene som ansatt i barnehage eller skole etter endt grunnutdanning, i fast eller midlertidig stilling. De skriver at veiledning skal gjennomføres av en kvalifisert veileder som er lærerutdannet og har formell veilederkompetanse, nødvendig faglig kompetanse og minst tre års erfaring som lærer. Med veiledning mener de en planlagt, systematisk og strukturert prosess som gjennomføres individuelt og i gruppe. Ansvaret for å ivareta nyutdannede nytilsatte lærere på en god måte ligger lokalt hos arbeidsgiver (KD, 2018).

Utdanningsinstitusjoner kan søke midler for arbeidet med styrking og systematisering av veiledning for nyutdannede. Til tross for at mange gjør et godt arbeid med veiledning og gir et godt tilbud, viser den siste evalueringen at fire av ti nyutdannede lærere ikke mottar veiledning og at det er store variasjoner når det gjelder omfang, innhold, hyppighet, struktur og kvalitet på veiledningen som tilbys (KD, 2018, s. 3). Midler fra Utdanningsdirektoratet skal brukes på å drive informasjons –og motivasjonsarbeidet, opprette og ivareta arenaer hvor veiledere og nyutdannede kan møtes og drive informasjonsarbeid i samarbeid med Fylkesmannen.

 OM TILTAKET I TROMS OG FINNMARK FYLKE


Ny i nord
tar utgangspunkt i tre sentrale områder for å styrke veiledning av nyutdannede i vår region:

1) Informasjonsarbeid – rettet mot nyutdannede, veiledere, ledere og eiere i skole og barnehage. Informasjonsarbeidet retter seg også mot avgangsstudenter som snart er ferdig med lærerutdanningen.

2) Dialogseminarer – arena for utveksling av erfaring og kunnskap kring veiledning av nytilsatte nyutdannede

3) Oppfølging – blant annet av virksomheter som skal gå i gang/er i gang med å lage planer for veiledning av nyutdannede.

Koordinator skal i nært samarbeid med faggruppen innen veilederutdanningen ved UIT drive Ny i nord med mål om å bidra til utvikling for alle involverte parter; den nyutdannede, veiledere ved de ulike skolene og barnehagene og ledere/eiere.

Både koordinator og resten av faggruppa ved UiT deltar i det nasjonale Nettverket for veiledning av nyutdanna og er innstilt på å bidra med erfaringsdeling fra eget prosjekt og kvalitetsutvikling knyttet til veiledning av nyutdannede.


 
 Ansvarlig for siden: Hansen, Inger Merethe
Sist oppdatert: 29.04.2024 13:38