SimFish – Innovativ læring i fiskeri- og havbruksstudiet

Fiskeri og havbruksvitenskap i praksis

Mer enn 30 bedrifter i sjømatnæringa tilbyr praksis for bachelorstudentene i fiskeri- og havbruksvitenskap! Praksisemnet gir studentene anledning til å bli bedre kjent med aktører langs hele næringas verdikjede,  fra tradisjonelle fiskebruk, små og store oppdrettsbedrifter, kystfiske- og ringnotrederier, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer, interesseorganisasjoner og eksportbedrifter

Marine næringer har et hav av muligheter, og offisielle prognoser regner med en seksdobling av verdiskapingen i årene som kommer. Videre vekst er imidlertid avhengig av at en rekke problemstillinger løses, og marin sektor er derfor avhengig av forskningsbasert kunnskap og kompetanse. Med et særlig ansvar for marin høyere utdanning, stiller dette krav til Norges fiskerihøgskole (NFH). NFH skal være en hovedleverandør av utdanning til sjømatnæringa, noe som innebærer at NFH må fortsette å videreutvikle det flerfaglige fiskeri- og havbruksstudiet, slik at våre uteksaminerte kandidater skal utnytte de muligheter og løse de utfordringer som fins for videre bærekraftig vekst i sjømatnæringa.

Formålet med praksis er å gjøre studiet mer næringsrelevant, øke studentenes kompetanse og gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Tidligere var praksis fra næringa en forutsetning for å begynne på studiet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Men etter at praksiskravet bortfalt har rekrutteringen endret seg, og i dag kommer de fleste studentene våre rett fra videregående skole, og mangler relevant erfaring og kunnskap fra sjømatsektoren.

Både studenter og næringsaktører har etterspurt større grad av praksis i utdanningen, noe opprettelsen av «FSK-2011 Fiskeri- og havbruksvitenskap i praksis» er et svar på. Emnet tilbys som et valgfritt emne hvert høstsemester, og består av forelesninger, seminarer og selve praksisoppholdet. I løpet av semesteret har studentene til sammen tre ukers praksis i sjømatbedrifter, der de utfører relevante arbeidsoppgaver etter anvisning fra nærmeste leder, tilegner seg arbeidstakerferdigheter, og lærer å kjenne bedriftens plass i sjømatnæringa. Mellom praksisukene er det forelesninger og seminarer, og studentene skriver også oppgaver underveis.

I et større perspektiv skal praksisemnet bidra til økt kontakt og samhandling mellom sjømatnæringa og NFH som utdannings- og forskningsinstitusjon slik at studiene våre kan bli mer relevante både for sjømatsektoren og for samfunnet ellers.
Ansvarlig for siden: Holm, Petter
Sist oppdatert: 12.07.2022 10:24