høst 2016
FSK-2011 Fiskeri- og havbruksnæringen i praksis - 10 stp

Sist endret: 09.04.2017

Emnetype

Emnet er valgemne for studenter på 5. semester i bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets formål er å gi studentene en praktisk og teoretisk innføring i sjømatnæringen. Gjennom tre uker skal studentene ha praksis i bedrifter, forvaltningsinstanser og organisasjoner innen marine næringer.

Emnet starter med en felles samling i samarbeid med Senter for karriereveiledning (SKA). Studentene skal lære seg å skrive søknad med motivasjonsbrev og cv, og skal deretter søke om praksisplass til en bedrift.

Etter fordeling skal studentene ut i arbeidspraksis. I løpet av tre praksisperioder skal de bli kjent med en bedrift i sjømatsektoren, og utføre arbeidsoppgaver i bedriftene etter anvisning fra nærmeste leder.

I løpet av studiet skal studenten ha tilegnet seg kunnskap om hvordan bedriften er organisert, og tilegnet seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som arbeidstaker i sjømatsektoren.

Utenom praksisperiodene er det undervisning med forelesninger og seminarer. Studentene må regne med en betydelig egeninnsats på dette emnet.


Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten

 • Skal kjenne til hovedtrekkene i den virksomheten de har praksis i, herunder historie, formål, organisasjon, formell ledelsesstruktur og økonomi
 • Skal ha tilegnet seg kunnskap om bedriftens/virksomhetens plass og funksjon i sjømatsektorens verdikjede, og de rammevilkår som gjelder for den aktuelle bedriften
 • Skal ha innsikt i den aktuelle bedriftens muligheter og utfordringer mht. økonomi, marked, endrede betingelser og omdømme
 • Skal lære seg hvilke krav og forventninger en leder i en sjømatbedrift stiller til sine arbeidstakere, herunder ansvarslinjer, plikter og rettigheter

Ferdigheter: 

 • Skrive søknad og cv for arbeidspraksis
 • Utføre arbeidsoppgaver i en praksisbedrift etter anvisning fra nærmere leder
 • Presentere bedriften overfor medstudenter og veileder
 • Samle inn data og kunnskap fra bedriften som skal anvendes til skriftlige arbeider, herunder intervjudata fra nærmeste leder

 Kompetanse: 

 • Vise selvstendighet, ansvarlighet og respekt som arbeidstaker
 • Vurdere bedriften i et uavhengig faglig perspektiv
 • Vise evne til å reflektere over egen utvikling som arbeidstaker
 • Ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av muligheter og utfordringer som bedrifter i sjømatsektoren står overfor, knyttet til marked, økonomi, ressursforvaltning og innovasjon
 • Ha tilegnet seg generelle jobbferdigheter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene skal ha arbeidspraksis i en sjømatbedrifter i tre perioder, hver med én ukes varighet. Undervisningen utenom praksis er obligatorisk og består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Emnet har mappeevaluering. Vurderes med bokstavkarakterer A - F, der F er ikke-bestått.

Mappeinnleveringer:

 • Skriftlig søknad om praksisplass med motivasjonsbrev og cv
 • Muntlig og skriftlig presentasjon av praksisbedrift
 • Skriftlig oppgave om praksisbedriftens plass i sjømatnæringens verdikjede. I arbeidet med denne oppgaven skal studentene foreta et intervju med nærmeste leder i praksisbedriften som ledd i datainnsamlingen
 • Muntlig eksamen

Arbeidskrav: To arbeidskrav må være bestått for å få ta eksamen:

 • Obligatorisk oppmøte i undervisningen (minimum 80 prosent deltakelse),
 • Obligatorisk oppmøte i praksisbedrift (minimum 80 prosent oppmøte av full arbeidstid).

Kontinuasjonseksamen: Det gis ikke kontinuasjonsadgang.


Timeplan


Pensum

Pensum blir kunngjort ved semesterstart.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2011
 • Undersider