Ung vilje. Prosjekt: Frafall i videregående skole blant elever i Troms fylke - årsaker, konsekvenser og tiltak

Aktiviteter - Ung vilje

Ung vilje logo 2010-20.jpg

 

Ny spørreundersøkelse høst 2016/vår 2017

Den første spørreskjemabaserte datainnsamlingen av deltakende elever ble gjennomført ved skolestart høsten 2010. I løpet av det første skoleåret ble også lærere, rektorer og elever som sluttet intervjuet om deres erfaringer og tanker rundt skolefrafallsproblematikken.

Den første spørreskjemabaserte oppfølgingsundersøkelsen ble gjennomført  før skoleslutt i 2013.

En ny planlegges høsten 2016/våren 2017.

Denne gjennomføres for å få mer kunnskap om hvordan det går med elevene etter videregående opplæring med hensyn til videre utdanning, arbeid, livskvalitet og helse etter videregående skole og de faktorer som synes å virke inn på dette.

 

I tillegg til planleggingen av denne oppfølgingsstudien er nå arbeidet i prosjektet konsentrert om publisering av data fra datainnsamlingene i første og tredje skoleår sett i relasjon til de deltakende elevenes status med hensyn til bestått/ikke bestått videregående opplæring etter fem år (se tabell under).

Følgende problemstillinger blir belyst: 

  • Hvordan har elever som  slutter i videregående opplæring i løpet av det første skoleåret opplevd sin tidligere skolegang (basert på kvalitative elevintervjuer)?
  • Hvordan opplever og forstår elever som slutter i videregående opplæring i løpet av det første skoleåret sin situasjon og fremtid (basert på kvalitative elevintervjuer)?
  • Subjektiv helse og livskvalitet hos elevene ved oppstart av videregående opplæring (spørreskjema data fra alle deltakere ved oppstart videregående opplæring høsten 2010)
  • Sosiodemografiske og psykososiale faktorer som spår gjennomføring av videregående opplæring etter frem år (spørreskjema data fra alle deltakere ved oppstart videregående opplæring høsten 2010)

 

Elever inkludert i Ung vilje-studien som har bestått videregående opplæring etter fem år (2010 – 2015)

Antall elever Bestått VGO etter fem år
Totalt 1676 58,2 %
Studieretning
Yrkesfag 907 44,8 %
Studiespesialiserende 758 74,9 %
Alternativt opplegg* 11 18,2 %
Kjønn
Kvinner 804 65,5 %
Menn 872 51,5 %

* Inkluderer elever med individuell opplæringsplan eller andre tilpassa studieopplegg

 


Oppfølgingsundersøkelse våren 2013: 

I mars, april og mai 2013 inviterer ung vilje til andre runde av spørreundersøkelsen som ble startet høsten 2010.

Alle som samtykket til å delta forrige gang vil få lenke til spørreskjemaet på e-post.


Erfaringskonferansen 15. oktober 2012:

Ung vilje inviterer til erfaringskonferanse 15. oktober 2012, kl. 09 - 16

Sted: Universitetet i Tromsø, Auditorium 1, MH - bygget

Klikk her for mer informasjon og program for konferansen.


 

 
Ansvarlig for siden: Sørlie, Tore
Sist oppdatert: 20.05.2019 09:11